Ikäystävällinen Lappi - ekollega

        hankelogot Ikäystävällinen Lappi -hanke (2022–2023)

Tapahtumat

Uutiset

Tietoa hankkeesta

Valtakunnallinen vanhuspolitiikka korostaa kotona asumisen ensisijaisuutta. Lapissa tavoitteet ovat valtakunnallisten linjausten mukaiset, ja niiden saavuttamista edistetään Ikäystävällinen Lappi –hankkeessa. Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään lisäämällä niiden määrää ja monipuolisuutta sekä varmistamalla, että palvelut ovat sopivia ja tarpeeksi kattavia myös harvan asutuksen alueille. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan hankkeessa henkilöstön saatavuuden, riittävyyden ja osaamista turvaavien toimenpiteiden kehittämisellä. 

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset Lapissa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan kotipalvelua tarvitsevien ikäihmisten lisäksi erityisesti omaishoitajia, joista iso osa on myös ikäihmisiä. Kehittämistyöhön kutsutaan mukaan kotihoidon johdon ja henkilöstön lisäksi yksityisiä hoiva- ja teknologiayrityksiä, järjestöjä ja yhdistyksiä sekä oppilaitoksia. Keskeisessä roolissa kehittämisessä ovat ikäihmiset ja heidän edustajansa, muun muassa kehittäjäasiakkaat sekä vanhusneuvostot.

Hankkeen vaikutuksena uudelle Lapin hyvinvointialueelle saadaan yhtenäiset käytännöt kotona asumista tukeviin palveluihin, kokeillaan uutta teknologiaa – erityisesti harvan asutuksen alueilla – sekä saadaan ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin enemmän laatua ja arkielämään turvallisuuden tunnetta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.12.2023. Hallinnoijana toimii Lapin hyvinvointialue ja toteuttajana hankeorganisaatio sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lue lisää iäkkäiden palveluiden kehittämisestä osana valtakunnallista sote-uudistusta tästä linkistä Iäkkäiden palvelut | Soteuudistus (ohjautuu uuteen välilehteen).

Yhteyshenkilöt

Vesa Karjalainen
Projektipäällikkö
040 823 9468
vesa.karjalainen@poske.fi
Avaa henkilökortti

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja, työelämäprofessori
040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Avaa henkilökortti

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.1.2022–31.12.2023
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) ja Lapin hyvinvointialue
 • Hankehallinnoija: Lapin hyvinvointialue
 • Toimintakustannukset:  1 149 000 €
 • Rahoittaja: STM

kuvitus: sininen talo

 

Kotihoidon kehittäminen

 • Käytäntöjen yhtenäistäminen
 • Vuorokaudenajasta riippumattoman kotihoidon toimintamalli
 • Sähköinen käsikirja

 

kuvitus: keltainen talo

 

Digitaaliset palvelut ja teknologia

 • Teknologisten ratkaisujen kokeilut ja pilotoinnit
 • Etäpalveluiden kehittäminen
 • Teknologiaosaamisen vahvistaminen

 

kuvitus: vihreä talo

 

Hankinnat ja valvonta

 • Käytäntöjen yhtenäistäminen
 • Omavalvonnan toimintamalli
 • Omavalvontaosaamisen vahvistaminen

 

 

Asiakas- ja palveluohjaus

 • Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjen yhtenäistäminen
 • Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli
 • Asiakasohjaajan sähköinen käsikirja

 

 

Osaava, riittävä henkilöstö

 • Työssä jaksamisen ja työssä viihtymisen tukeminen sekä turvallisuuden edistäminen
 • Rekrytoinnin ja perehdytyksen käytännöt ja toimintamallit
 • Osaamisen vahvistaminen

 

 

Tiedolla johtaminen

 • Tiedolla johtamisen käytännöt
 • Kotihoidon arjen tiedolla johtamisen toimintamalli
 • RAI-tiedon hyödyntäminen johtamisen tukena

 

 

Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

 • Arjen turvan käytäntöjen vahvistaminen
 • Kotona asumista ja kotihoitoa tukeva asiakaslähtöinen verkostoyhteistyömalli
 • Paikallisen yhteistyön vahvistaminen

 

 

Saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut

 • Osaamisen vahvistaminen
 • Saamelainen palveluohjausmalli
 • Kulttuurilähtöiset menetelmät

 


Hankkeen ohjaus ja hallinto

Ohjausryhmä tukee ja valvoo hankkeen tavoitteiden toteutumista. Alta löydät tietoa myös hankkeen asiantuntijapalveluista ja niiden kilpailutuksesta.