Ikäystävällinen Lappi - ekollega

Hankkeen logot      Ikäystävällinen Lappi -hanke (2022–2023)

Uutiset

Tietoa hankkeesta

Valtakunnallinen vanhuspolitiikka korostaa kotona asumisen ensisijaisuutta. Lapissa tavoitteet ovat valtakunnallisten linjausten mukaiset. Tämä edellyttää, että kotona asumista tukevia palveluja kehitetään lisäämällä niiden määrää ja monipuolisuutta sekä varmistamalla, että palvelut ovat sopivia ja tarpeeksi kattavia harvan asutuksen alueille. Tavoitteiden saavuttamiseksi on turvattava kotihoidon resurssien riittävyys ja muutettava palvelurakennetta kunnan eri toimialojen ja kolmannen sektorin laaja-alaisessa yhteistyössä.

Toimiva kehittäminen edellyttää myös ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan lisäämistä. Palvelurakenteen kannalta väestörakenteen muutokset aiheuttavat haasteita muun muassa palvelutarpeiden kasvuun, kuntien sote-henkilöstön eläköitymisen aiheuttamaan osaajapulaan sekä sosiaali‐ ja terveydenhuollon rahoituksen riittävyyteen.

Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa keskitytään erityisesti palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Teknologisten kokeilujen osalta yhteistyötä ja tukea saadaan myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen digipalveluyksiköltä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kaikki kotona asuvat ikäihmiset Lapissa. Yli 75-vuotiaista noin 90 prosenttia eli noin 17 800 henkeä asuu vielä kotona. Heistä noin 20 prosenttia oli kotipalvelun piirissä vuonna 2019 – yhteensä siis noin 3500 henkeä. Palvelun käyttäjien määrä kasvaa koko ajan ja samoin tuen tarve. Lappi on jo pitkään ollut maakunta, josta muutetaan pois. Vanhemmat jäävät usein yksin alueen pienille paikkakunnille, kun nuorempi polvi siirtyy etelään tai Lapin kasvukeskuksiin. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan kotipalvelua tarvitsevien ikäihmisten lisäksi erityisesti omaishoitajia, joista iso osa on myös ikäihmisiä.

Hankkeen vaikutuksena uudelle Lapin hyvinvointialueelle saadaan yhtenäiset käytännöt kotona asumista tukeviin palveluihin, kyetään parantamaan henkilöstön osaamista, saatavuutta ja pysyvyyttä (veto- ja pitovoiman lisääntyminen), otetaan käyttöön uutta teknologiaa – erityisesti harvan asutuksen alueilla – sekä saadaan ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin enemmän laatua ja arkielämään turvallisuuden tunnetta. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioiden ikäihmiset yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Yhteyshenkilöt

Riitta Nahkiaisoja
Projektipäällikkö, Poske
040 823 9468
riitta.nahkiaisoja@poske.fi
Avaa henkilökortti

Liisa Niiranen
Lapin hyvinvointialue
040 541 8237
liisa.niiranen@kemi.fi

Hankefakta

  • Toiminta-aika: 1.1.2022–31.12.2023
  • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) ja Lapin hyvinvointialue
  • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
  • Toimintakustannukset:  1 149 000 €
  • Rahoittaja: STM

Hanketyöntekijät

Riitta Nahkiaisoja
Projektipäällikkö
040 823 9468
riitta.nahkiaisoja@poske.fi
Avaa henkilökortti

Mirka Kelahaara
Suunnittelija (saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut)
040 629 0380
mirka.kelahaara@poske.fi
Avaa henkilökortti

Sirkka Nissi-Onnela
Erityisasiantuntija (ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaus)
sirkka.nissi-onnela@poske.fi
040 868 1615
Avaa henkilökortti

Henna Saarela
Erityisasiantuntija (ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut)
040 620 3753
henna.saarela@poske.fi
Avaa henkilökortti