Hankkeen tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen ydintavoitteena on kotona asumisen tuen toimintamallin luominen Lapin alueelle. Siihen liittyen kehittämiskohteiksi on valittu useita ajankohtaisia kokonaisuuksia, ja niiden toteuttamiseen on luotu seitsemän eri toimenpidekokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteet ja niihin vastaavat toimenpidekokonaisuudet (TPK) ovat:

1. Luoda Lappiin ympärivuorokautinen kotihoidon 24/7-toimintamalli, jolla turvataan kotona asumisen mahdollisuus ja hoidon saatavuus ympärivuorokautisesti eri palveluja yhteensovittaen sekä huomioiden hyvinvointialueen erilaiset toiminta- ja kieliympäristöt.

TPK1: Kotona asumista tukevat asiakaslähtöiset palvelut

2. Suunnitella hyvinvointialueelle digitaalisia palveluita yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Lisäksi edistetään hyvinvointi- ja terveysteknologiaa hyödyntävää asiakaslähtöistä kotihoitoa ja -palvelua sisältäen muun muassa etäkotihoivan, etälääkäripalvelut, etäkuntoutuksen sekä arkea helpottavien apuvälineiden käytönohjauksen. Digitaalisia palveluita kehitettäessä huomioidaan niiden toimivuus saamen kielillä.

TPK2: Digitaalisten palvelujen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntäminen

3. Suunnitella hyvinvointialueelle yhtenäinen hankintojen ja valvonnan toimintamalli.

TPK3: Hankintojen ja valvonnan toimintamallin kehittäminen

4. Luoda Lapin hyvinvointialueelle yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli huomioiden saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut.

TPK4: Ikäihmisten palveluiden asiakas- ja palveluohjauksen yhtenäinen toimintamalli

5. Kehittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö kotona asumisen tueksi. Tavoitteena on myös geriatrian ja gerontologisen osaamisen varmistaminen kotiin järjestettävissä palveluissa. Saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

TPK5: Osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen

6. Luoda ikäihmisten palveluihin tiedolla johtamisen toimintamallia sekä omavalvonnan menetelmiä kotihoidon laadun varmistamiseksi. Tiedolla johtamisessa ja omavalvonnassa huomioidaan saamenkieliset ja saamelaiskulttuurin mukaiset palvelut.

TPK6: Tiedolla johtaminen kotihoidon laadun kehittämisessä

7. Luoda toimiva hyvinvointialueen kotihoitoa tukeva ja arjen turvaa vahvistava toimintamalli yhdessä hyvinvointialueen, ikäihmisten lähipiirin, järjestösektorin, paikallisten viranomaisten sekä hoiva-alan yritysten kanssa.

TPK7: Arjen turvaa -verkostoyhteistyö

Osana hanketta toteutetaan useita työpajoja, koulutuspaketteja ja seminaareja. Saamenkielisten ja saamelaiskulttuurin mukaisten palveluiden kehittämiseen hankkeeseen palkataan oma kokoaikainen suunnittelija.

Vuoden 2023 aikana hankkeen tuloksena syntyneet yhtenäiset toimintamallit otetaan käyttöön Lapin hyvinvointialueella.

Hankkeen tuotoksena tulevalle hyvinvointialueelle on:

 1. Lapin ympärivuorokautinen kotihoidon malli tulevalle hyvinvointialueelle
 2. Kotona asumista tukevien palvelujen hankinta- ja valvontaohjeet tulevalle hyvinvointialueelle
 3. Lapin asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli
 4. Palveluseteli- ja ostopalvelun toimintaohjeet
 5. Kotihoidon tiedolla johtamisen toimintamalli
 6. Kotona asumista tukeva “Arjen turvaa” -verkostoyhteistyömalli

Tuloksina tulevalle hyvinvointialueelle:

 1. Kotona asumisen tuen palvelukokonaisuus on kuvattu hyvinvointialueella.
 2. Palveluohjauksen yhtenäinen toimintamalli on valmis käyttöönotettavaksi tulevalla hyvinvointialueella.
 3. Geriatrinen ja gerontologinen osaaminen on lisääntynyt kotona asumista tukevissa palveluissa. Henkilöstön osaaminen on parantunut myös palvelutarpeen arvioinnissa, monialaisissa palveluissa, verkostoyhteistyössä sekä hyvinvointiteknologiassa.
 4. Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi on löydetty uusia tapoja.
 5. Uusia hyvinvointiteknologioita on otettu käyttöön eri puolilla Lappia, ja niistä on saatu yhteistä kokemustietoa.
 6. Kotihoitoon liittyvä tiedonkeruu, esimerkiksi RAI-tieto, on systematisoitunut ja se tukee palvelujen toteuttamisen suunnittelua ja johtamista.
 7. Paikallinen yhteistyö on lisääntynyt.