Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ja niiden tavoitteet

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen ydintavoitteena on kotona asumisen tuen toimintamallin luominen Lapin hyvinvointialueelle. Siihen liittyen kehittämiskohteiksi on valittu useita ajankohtaisia kokonaisuuksia, ja niiden toteuttamiseen on luotu seitsemän eri toimenpidekokonaisuutta.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet (TPK) ja niiden tavoitteet ovat:


TPK1: Kotona asumista tukevat asiakaslähtöiset palvelut
Tavoitteena luoda Lapin hyvinvointialueelle vuorokaudenajasta riippumattoman kotihoidon toimintamalli, jolla turvataan kotona asumisen mahdollisuus ja hoidon saatavuus eri palveluja yhteensovittaen sekä huomioiden hyvinvointialueen erilaiset toiminta- ja kieliympäristöt.

TPK2: Digitaalisten palvelujen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntäminen
Tavoitteena suunnitella Lapin hyvinvointialueelle digitaalisia palveluita yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Lisäksi edistetään hyvinvointi- ja terveysteknologiaa hyödyntävää asiakaslähtöistä kotihoitoa ja -palvelua sisältäen muun muassa etäkotihoivan, etäkuntoutuksen sekä arkea helpottavien apuvälineiden käytönohjauksen. Digitaalisia palveluita kehitettäessä huomioidaan niiden toimivuus saamen kielillä.

TPK3: Hankintojen ja valvonnan toimintamallin kehittäminen
Tavoitteena suunnitella Lapin hyvinvointialueelle yhtenäinen hankintojen ja valvonnan toimintamalli.

TPK4: Ikäihmisten palveluiden asiakas- ja palveluohjauksen yhtenäinen toimintamalli
Tavoitteena luoda Lapin hyvinvointialueelle yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli huomioiden saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut.

TPK5: Osaavan ja riittävän henkilöstön varmistaminen
Tavoitteena kehittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö kotona asumisen tueksi. Tavoitteena on myös geriatrian ja gerontologisen osaamisen varmistaminen kotiin järjestettävissä palveluissa. Saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

TPK6: Tiedolla johtaminen kotihoidon laadun kehittämisessä
Tavoitteena luoda ikäihmisten palveluihin tiedolla johtamisen toimintamallia sekä omavalvonnan menetelmiä kotihoidon laadun varmistamiseksi. Tiedolla johtamisessa ja omavalvonnassa huomioidaan saamenkieliset ja saamelaiskulttuurin mukaiset palvelut.

TPK7: Arjen turvaa -verkostoyhteistyö
Tavoitteena luoda toimiva hyvinvointialueen kotihoitoa tukeva ja arjen turvaa vahvistava toimintamalli yhdessä hyvinvointialueen, ikäihmisten lähipiirin, järjestösektorin, paikallisten viranomaisten sekä hoiva-alan yritysten kanssa.

Osana hanketta toteutetaan useita työpajoja, koulutuspaketteja ja seminaareja. Saamenkielisten ja saamelaiskulttuurin mukaisten palveluiden kehittämiseen hankkeeseen on palkattu oma kokoaikainen suunnittelija.

Vuoden 2023 aikana hankkeen tuloksena syntyneet yhtenäiset toimintamallit otetaan käyttöön Lapin hyvinvointialueella.

Hankkeen tuotoksena Lapin hyvinvointialueelle on:

Oppaita/käsikirjoja:

 • Kotihoidon sähköinen käsikirja ​
  • Sisältää teknologiakäsikirjan​
 • Saamelaisen vanhustyön työkalupakki​
 • Asiakasohjaajan käsikirja​
 • Omavalvontaohjelma ja –käsikirja, kotihoidon omavalvontasuunnitelma​
 • Arjen turvaa –verkostokartta​

Koulutuksia/valmennuksia​:

 • Valmentava johtaminen​
 • Osaamisen vahvistaminen​
 • RAI-osaaminen​

Tuloksina tulevalle hyvinvointialueelle:

 1. Vuorokaudenajasta riippumattoman kotihoidon toimintamalli ​
 2. Kotona asumista tukevan teknologian ja tekoälyä hyödyntävän virtuaalihoitajan toimintamallit ​
 3. Kotona asumista tukevien palvelujen hankinta- ja valvontaohjeet​
 4. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli​
 5. Palveluseteli- ja ostopalvelun toimintaohjeet​
 6. Kotihoidon tiedolla johtamisen toimintamalli​
 7. Kotona asumista tukeva ”Arjen turva” –verkostoyhteistyömalli​
 8. Saamelaisen vanhustyön toimintamalli​
 9. Perehdytyksen toimintamalli

Vaikutukset Lapin hyvinvointialueelle:

 1. Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukeviin palveluihin yhtenäiset käytännöt.​
 2. Uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja on kokeiltu ja otettu käyttöön.​
 3. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioiden ikäihmiset yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.​
 4. Asiakasosallisuus hoito- ja palveluketjutyön kehittämisessä on lisääntynyt.​
 5. Henkilöstön osaamista, saatavuutta ja pysyvyyttä on saatu paremmaksi veto- ja pitovoiman lisääntymisen myötä.​
 6. Ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin on saatu enemmän laatua ja arkielämään turvallisuuden tunnetta.​
 7. Sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuudet kotona asumista tukevien palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat selkiytyneet, erityisesti yritys- ja järjestöyhteistyö on jäsentynyt ja yhteistyökumppanuuksia on syntynyt.​
 8. Kaikkien osakokonaisuuksien kohdalla huomioidaan saamenkielinen ja -kulttuurin mukainen kehittäminen