Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut

Hankkeen saamekehittämisen ajankohtaiset

Mitä tällä hetkellä työstetään, mistä olisi hyvä kertoa?

Saamekehittäminen Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kehittäminen sisältyy keskeisesti kaikkeen hankkeessa tehtävään kehittämiseen. 

Hankkeessa kehiteltävää yhden yhteydenoton periaatteella toimivaa asiakas- ja palveluohjauksen mallia sovelletaan myös saamenkielisiin palveluihin sopivaksi. Tuloksena Lapin hyvinvointialueella käyttöön otettava saamelainen palveluohjausmalli. 

Osaavan työvoiman saatavuus haastaa koko Lapin alueella. Saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota hakemalla uusia keinoja muun muassa saamen kielen ja kulttuuritietoisuuden osaamisen lisäämisellä, sekä rekrytointikäytäntöjä uudistamalla. Saamenkielisen henkilöstön kulttuurista osaamista vahvistetaan mm.  työpajoilla sekä oppilaitosyhteistyön avulla. 

Lapin hyvinvointialueella huomioidaan käyttöön otettavat saamelaisten sekä omakielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden laatu- ja vaikuttavuusmittarit. Hankkeessa selvitetään RAI – mittariston käännöstarvetta saamen kielille ja edistetään käännöstyön toteutumista. Omavalvonnassa huomioidaan saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut.  

Saamenkielisiä palveluita kehitettäessä yhteistyötä tehdään yli valtakunnan rajojen erityisesti Norjan kanssa, joka tarjoaa muun muassa saamenkielistä erikoissairaanhoitoa. 

Saamenkielisten palveluiden kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Saamelaiskäräjien, Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen, sekä saamelaisalueen toimijoiden kanssa. Hankkeessa kuullaan myös työntekijöiden ja asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia.
Saamekehittämisessä ovat mukana STM, THL, Kela, Saamelaiskäräjät, Posken saamelaisyksikkö, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Oulun giellakas-instituutti, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin hyvinvointialue, uvja, saamelaisalueen kunnat, järjestöt, seurakunnat, ikäihmisten palvelut, Ikäystävällinen Lappi -hanke, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut