Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut

Hankkeen saamekehittämisen ajankohtaiset

Yhteisöllisen kehittämisen tapaamisten kautta on tavoitettu hankkeen aikana mukavasti saamelaisia ikääntyneitä ja tapaamisia tullaan kevään aikana jatkamaan saamelaisalueen kylissä. Tapaamiset on nähty merkittäviksi kanaviksi saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palvelujen tiedolla johtamisen keinona. Tietoa hyödynnetään muun muassa kulttuurista turvallisuutta luovan menetelmän kuvaamisessa, sekä osaamisen kehittämisen välineenä. Hankkeessa kehiteltyä saamelaista palveluohjauksen Ofelaš- eli opastajamallia tullaan ottamaan pienimuotoiseen kokeiluun saamelaisten kotiseutualueella. 

Saamekehittäminen Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa

Saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palveluiden kehittäminen sisältyy keskeisesti kaikkeen hankkeessa tehtävään kehittämiseen. 

Hankkeessa kehiteltävää yhden yhteydenoton periaatteella toimivaa asiakas- ja palveluohjauksen mallia sovelletaan myös saamenkielisiin palveluihin sopivaksi. Tuloksena kehitetään Lapin hyvinvointialueelle käyttöön otettavaksi saamelainen palveluohjausmalli. 

Saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota hakemalla uusia keinoja esimerkiksi saamen kielen ja kulttuuritietoisuuden osaamisen lisäämisellä sekä rekrytointikäytäntöjä uudistamalla. Saamenkielisen henkilöstön kulttuurista osaamista vahvistetaan oppilaitosyhteistyön avulla sekä saamelaista vanhustyön työkalupakkia uudistamalla.

Lapin hyvinvointialueella huomioidaan käyttöön otettavat saamelaisten sekä omakielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden laatu- ja vaikuttavuusmittarit. Hankkeessa selvitetään ikääntyneiden palveluissa käytettävien lomakkeiden ja materiaalien käännöstarvetta saamen kielille ja edistetään käännöstyön toteutumista. Omavalvonnassa huomioidaan saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut.  

Saamenkielisiä palveluita kehitettäessä yhteistyötä tehdään yli valtakunnan rajojen erityisesti Norjan kanssa, jossa hyväksi todettuja kulttuurinmukaisia toimintatapoja on jo käytössä.

Saamenkielisten palveluiden kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä Saamelaiskäräjien, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen, oppilaitosten sekä saamelaisalueen toimijoiden kanssa. Hankkeessa kuullaan myös työntekijöiden ja asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia.
Saamekehittämisessä ovat mukana STM, THL, Kela, Saamelaiskäräjät, Posken saamelaisyksikkö, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Oulun giellakas-instituutti, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin hyvinvointialue, uvja, saamelaisalueen kunnat, järjestöt, seurakunnat, ikäihmisten palvelut, Ikäystävällinen Lappi -hanke, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut