Poske - ekollega

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteeksi on muotoutunut erityisesti sosiaalityön ja sosiaalialan konsultaation kehittäminen. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Laki ja asetus


Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Osaamiskeskukset ovat sosiaalialan osaajia, tiedontuottajia, kehittäjiä sekä vaikuttajia. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 10 ja kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamiskeskus.
Tästä linkistä avautuu Laki osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)


Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on;

 • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
 • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
 • turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
 • toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
 • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta;

 • Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtävänä on pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön ja
 • Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä on saamenkielisen väestön palvelutarpeiden huomioon ottaminen tarpeellisissa tehtävissä.

Sopimuksellinen organisoituminen


Poske on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Lapin hyvinvointialueen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuspohjainen organisaatio, jota ohjaa ja johtaa neuvottelukunta.

Posken organisaation rakenne kerrottu tekstissä. 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen neuvottelukunta:

 • edustaa koko Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta
 • koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa ja päättää sitä koskevista yhteisistä asioista
 • linjaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan painopisteet
 • koostuu Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin toimintayksiköiden sekä saamelaisyksikön ohjausryhmien jäsenistä.