Työskentelymallit

Työprosessien kuvaaminen selkeyttää sosiaalialan ammatillista työtä ja yhteistoimintaa sekä lisää työntekijöiden suunnitelmallisuutta omassa työotteessaan. Hyvän sosiaalialan työn ajatellaan perustuvan kokonaisvaltaiselle asiakkaan kohtaamiselle, selkeälle suunnittelulle ja määritellyille tavoitteille. Mallinnettu työprosessi kuvaa sen mitä on tapahtumassa, milloin ja miksi.

00 Sodankylän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli yhteisille asiakkaille

Sodankylän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli yhteisille asiakkaille

julkaistu 4/2017

Toimintamalli on kuvaus prosessista, jonka mukaan Sodankylässä toimitaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaiden tukemisessa. Prosessin vaiheet ovat yhteisasiakkuuden (tarpeen) tunnistaminen, tuen tarpeen arvioiminen, yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen sekä oma-/vastuutyöntekijän nimeäminen. Prosessia on kuvattu Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät -hankkeessa. Lähtökohtana prosessin kuvaamiselle ovat olleet sekä paljon palveluita käyttävien asiakkaiden että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemukset ja tarpeet käytäntöjen kehittämiselle. Mallin tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä asiakkaan/potilaan kanssa tehtävässä työssä niissä tilanteissa, joissa todetaan tarve tiiviille sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle palveluiden käytön ja/tai tuen tarpeen vuoksi.

Linkki malliin (siirryt toiseen verkkopalveluun)