Ammattilaisille

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuollon ammattilaisille tarkoitettu rakenteellisen sosiaalityön (SHL 7 §) väline. Sosiaalisella raportoinnilla tuotetaan tietoa sosiaalihuollon asiakastyöstä sosiaalityön johtamisen, päätöksen teon ja kehittämistyön tueksi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kokoaa raportit johtaville sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön johdolle kerran kuukaudessa. Esihenkilöt jatkotyöstävät tietoa eteenpäin johtoryhmiin. Tietoa hyödynnetään myös tutkimus- ja kehittämistyössä.  

Kuinka toimin?

Avaa lomake

1) Paina "Avaa lomake" -painiketta yltä.

2) Täytä sosiaalinen raportti. Muistathan raportoida yhden ilmiön per lomake. Lomakkeita voit täyttää niin monta kuin tarvitsee.

3) Täytettyäsi kaikki kohdat lähetä sosiaalinen raportti "Lähetä"-painikkeesta. Lomake ei jää talteen sen täyttäjälle.

HUOM: Kiinnitä sosiaalista raporttia täyttäessäsi huomiota siihen, ettei ilmiön kuvauksesta voida tunnistaa siihen liittyviä asiakkaita tai muita salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia henkilöitä.

Tietoa sosiaalisesta raportoinnista

Sosiaalinen raportointi on yksi keskeisimmistä rakenteellisen sosiaalityön välineistä. Sen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityön ääntä osana yhteiskunnallista keskustelua sekä kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Sosiaalinen raportointi perustuu sosiaalihuoltokiin (SHL 7 § Rakenteellinen sosiaalityö)

Sosiaalisella raportoinnilla voit nostaa esiin esimerkiksi
•    Ajankohtaisia ilmiöitä asiakastyöstä
•    Palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia
•    Eriarvoistavia rakenteita
•    Palveluiden kehittämistarpeita
•    Konkreettisia ratkaisuehdotuksia
•    Hyviä käytäntöjä

Olennaista on tuottaa tietoa asiakasnäkökulmasta; minkälaisia vaikutuksia kyseessä olevalla ilmiöillä tai esimerkiksi palveluiden puutteilla on asiakkaiden arkeen ja hyvinvointiin.

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR) -hankkeessa (2020-2022) vahvistettiin rakenteellista sosiaalityötä muun muassa kehittämällä erilaisia menetelmiä sen toteuttamiseksi. Hankkeessa pilotoitiin yhdessä Lapin kuntien kanssa sosiaalisen raportoinnin sähköistä työkalua, joka on luotu Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa kehitetyn mallin pohjalta. Pilotissa oli mukana kuusi Lapin kuntaa.

Selvityksessä Rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Partanen, Leinonen, Lindh 2022) on kartoitettu pilottiin osallistuneiden sosiaalihuollon ammattilaisten ja esihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta raportoinnista sekä jäsennetty raporttien tuottamaa tietopohjaa. Selvitys on luettavissa Posken julkaisusarjassa.

Sosiaalisen raportoinnin kehittämistä jatketaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa.  Sosiaalinen raportointi on tällä hetkellä käytössä laajasti työikäisten ja perheiden palveluissa Lapin hyvinvointialueella Kaakkoisella palvelualueella. 

Yhteystiedot

Anni Partanen
Projektipäällikkö, sosiaalipalvelut
Puh. 040 751 11 21
anni.partanen@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Henna Halttu
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 0007
henna.halttu@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti