SääʹmPoske, Poske Sääʹmjuâǥǥas

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan lij säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi oouʹdummuš. Sääʹmjuâǥǥas âânn huõl tõʹst õõutsââʹjest Poske jeeʹres toiʹmmjeeʹjivuiʹm. Sääʹmjuâǥǥas toiʹmmai vaaldšmallânji Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst,  mii oudd šiõǥǥ õhttsažtuâj da säʹmmlai vaaiktemvueiʹttemvuõđid oouʹdeemtuõjju.

Sääʹmjuâkkaz kõskksaž täävtõsân lij sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯam pueʹrummuš, siskksallaš da kvaliteettlaž oouʹdummuš, vaaiktemvuõđ ärvvtõõllmõš di täid kuulli tuʹtǩǩeem- da škooultõstaarbid vaʹsttummuš. Sääʹmjuâǥǥas tuejjad sääimasõhttsažtuâj sueʹrj veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm da pârgg oouʹdeem- da tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzzi pääiʹǩ viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsai da kulttuurmeâldlai kääzzkõõzzi vueʹjj. Vuõss-sâjjsaž toiʹmmvuʹvdden lij säʹmmlai dommvuʹvdd, leša lââʹssen põõrǥât oouʹdeed säʹmmlai kääzzkâʹsttemsilttõõzz da ooudâsviikkmõõžž väʹlddkååddlânji. Tääʹrǩes täävtõsân lij še oouʹdeed da raaveed säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttaaʹššid kuõskki tâʹvvjânnmallaš sääʹmõhttsažtuâj. 

Tuâjjlažkåʹdd:

Addrõs:
Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs, Sääʹmjuâǥǥas
Tuõddâr-Lappi luâttkõõskõs
Peuratie 15
99400 Jeänök

Sääʹmteʹǧǧ Sajos
99870 Aanar

 

Lydia Heikkilä
ma. Plánejeaddji/ Suunnittelija 50 %
Puh. 040 592 55 31
lydia.heikkila@samediggi.fi
Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti