Palveluiden kehittäminen - ekollega

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittäminen

Kehittämishankkeiden yhteydessä on tuotettu menetelmiä ja materiaalia saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen tueksi:

Hoito- ja hoivatyö

Ikäihmiset

Lapsiperheet

  • Saamenkielineuvola -toimintamalli (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
  • Saamelaisen kulttuurisen osaamisen koulutus lapsi- ja perhepalveluissa toimiville ammattilaisille etäluentoina (linkki?)

Palveluiden laatu

Palveluohjaus

Psykososiaaliset palvelut

  • Meahcceterapiija – Mettäterapia, Saamelaisen kulttuurinmukaista, sosiaalisesti kuntouttavaa päihdetyötä luonnossa (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Varhaiskasvatus

Muiden toimijoiden kehittämiä:

  • Muitogiisá –Aineistopankki saamelaisten ikäihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten SámiSoster ry (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
  • Vammaispalvelujen käsikirja (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
  • Čoahkis – Saamenkielinen hyvinvointi- ja terveysneuvonnan materiaalipankki (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Saamenkielisten palvelujen saatavuus

Saamenkielisten palvelujen saatavuutta sekä saamelaisten palvelutyytyväisyyttä on selvitetty tutkimusten ja seurantaraporttien avulla. Monista positiivisista kehityspiirteistä huolimatta saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja on edelleen riittämättömästi saatavilla. Saamenkielisten palvelujen saatavuus vaihtelee alueittain ja eri saamen kielten osalta. Erityisesti inarin- ja koltansaamenkielisistä palveluista on suuri puute. Suomi on saanut ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanoa valvovilta elimiltä ja muilta ihmisoikeusmekanismeilta suosituksia muun muassa koskien tarvetta parantaa saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta.

Tutkimustulosten mukaan saamenkielisiä työntekijöitä on sekä kunnallisella että valtiollisella sektorilla liian vähän, tulkkauspalveluita on tarjolla liian pitkällä viipeellä sekä palveluista tiedottaminen on yleisesti puutteellista. Suuria puutteita koettiin saamenkielisten ja kulttuurilähtöisten ikäihmisten koti- ja hoivapalveluiden sekä terveyspalvelujen osalta. Lapsia, nuoria ja perheitä koskevista saamenkielisistä palveluista monia keskeisiä palveluja, kuten äitiys- ja lastenneuvola- sekä erilaisia perhe- ja terapiapalveluja on tarjolla vain suomeksi. Vastaavasti saamenkielisistä ja kulttuurilähtöisistä psykososiaalisista palveluista on suuri puute.

Huolestuttavaa on se, että saamen kielilain tuntemus on puutteellista sekä saamelaisten että viranomaisten keskuudessa, ja että viranomaisten asenteet saamen kielen käyttöä kohtaan ovat osin edelleen kielteisiä. Vaikka saamen kielilaki edellyttää oma-aloitteisuutta myös viranomaisilta, jää saamenkielisen palvelun saaminen usein asiakkaan omalle vastuulle.

Linkit (linkit aukevat uuteen välilehteen):