Alueelliset toimintamallit, tietojärjestelmät

Tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon osalta parantaa alueella käytössä olevien sote-tietojärjestelmien toimintaa ja käyttöä, jotta nykyisten järjestelmien toiminnallisuudet yhdenmukaistuvat, järjestelmissä oleva tieto on laadukasta, vertailukelpoista ja yhteentoimivaa huomioiden alueelliset ja kansalliset vaatimukset.

Kehittämiskohteina ovat:

 • uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän määrittelyyn liittyvät toimenpiteet ja pidemmän aikavälin ratkaisujen hakeminen ja tiekartan valmistelu kohti uutta järjestelmäkokonaisuutta
 • järjestelmäominaisuuksien yhdenmukaistaminen palvelemaan toimintaa
 • kirjaamisen ja tilastoinnin yhdenmukaistaminen
 • Kanta-arkistointi sekä vanhojen tietojen arkistoinnin suunnittelu
 • sote-tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen suunnittelemalla integraatioratkaisut ja ydintietojen (MasterData) saatavuus ja käytettävyys eri tietojärjestelmissä sekä
 • prosessiohjauksen pilotin toteuttaminen organisaatiot ja tietojärjestelmät ylittävissä palveluketjuissa.

Alla olevassa kuvassa esitetään Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset tietovarannot sekä muut perustietovarannot. Viestin välityksellä, avoimilla rajapinnoilla sekä kansallisilla standardeilla mahdollistetaan tiedon käyttäminen ja näyttäminen palvelutuottajien tietojärjestelmissä, kansalaisten asiointipalveluissa sekä tiedon toisiokäytössä.

sote-tiedonhallinnan ekosysteemi

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö 2020 (avaa esitys uudelle välilehdelle)

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Lapin maakunnan alueella on käytössä heterogeeninen keskeisten tietojärjestelmien kokonaisuus kuten alla olevasta Kuntaliiton Akusti-verkoston selvityksestä ilmenee. Tämä järjestelmäkokonaisuus edellyttää uudistamista ja yhdenmukaistamista. 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuva Lapissa

Lähde: Kuntaliittto, Akusti 2020

Vaihtoehtoina uudistamiselle ja yhdenmukaistamiselle ovat:

 • jatketaan nykyisillä asiakas- ja potilastietojärjestelmillä
 • konsolidoidaan nykyiset, samanmerkkiset järjestelmät
 • kilpailutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus (esh, pth, sos, suun terveys, kotihoito, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi?) – Apotin ja Asterin kaltainen kokonaisuus
 • kilpailutetaan kaikki tai osa osakokonaisuuksista (esh, pth, sos, suun terveydenhuolto, kotihoito, sote toiminnanohjaus)
 • laajennetaan erikoissairaanhoidossa käytössä oleva Esko perusterveydenhuoltoon ja kilpailutetaan peruspalveluiden osalta ne kokonaisuudet, joita Eskossa ei ole (sosiaalihuolto, kotihoito, suun terveydenhuolto ja yhteinen sote toiminnanohjaus)

Sosiaalihuollon järjestelmän määrittely ja hankinnan valmistelu käynnistyvät UNA-konsortiossa. Projektipäällikkönä yhteistyöhankkeessa aloittaa 1.4.2021 Nina Peronius LapIT:ltä. Määrittelytyöpajoihin (lue uutinen tästä linkistä) on pyydetty organisaatioita nimeämään sosiaalihuollon asiantuntijoita ja työpajat käynnistyvät huhtikuussa. Yhteistyötä tehdään koko pohjoisen alueella.

Nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhdenmukaisia ominaisuuksia otetaan käyttöön organisaatioiden omien tarpeiden, aikataulujen ja päätösten mukaisesti.

Kirjaaminen, terveydenhuolto

Terveydenhuollon potilastietoa kirjataan Lapissa useisiin eri potilastietojärjestelmiin.  Yhtenäinen kirjaaminen parantaa potilaan hoidon laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta. Tieto myös löytyy hoitotilanteessa nopeasti, kun se on yhdenmukaisesti samassa paikassa riippumatta siitä, mikä potilastietojärjestelmä on käytössä.  Tilastoinnin yhtenäistämisellä tuotetaan luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Kirjaaminen ja tilastointi pohjautuvat kansallisiin ohjeistuksiin, joista vastaa THL. 

Terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisen toimenpiteet:

 • Nykytilan kartoitus on käynnistynyt pääkäyttäjäkyselyillä, linkki uutiseen (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
  Perusterveydenhuollon kysely (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
  Suun terveydenhuollon kysely (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
  Lisäksi erikoissairaanhoidon kirjaamisesta ja tilastoinnista haastatellaan sairaanhoitopiirien pääkäyttäjiä
 • Vastausten perusteella arvioidaan ne toimenpiteet ja kehittämiskohteet, jotka parhaiten yhdenmukaistavat terveydenhuollon potilaskirjaamisen ja tilastoinnin käytäntöjä Lapissa. Kyselyistä saadut tiedot analysoidaan hankkeessa ja ne käydään läpi yhteistyöverkostossa
 • Kirjaamisen yhteistyöverkostoon voit ilmoittautua tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
 • Kyselyjen analysoinnin perusteella laaditaan suunnitelma yhdenmukaisten käytäntöjen vaiheistamisesta ja jalkauttamisesta

Kirjaaminen, sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon asiakastietoa kirjataan Lapissa useisiin eri asiakastietojärjestelmiin, mutta myös potilastietojärjestelmiin, esimerkiksi kotihoidon ja asumispalvelujen sekä päihdetyön ja perheneuvolan palvelujen osalta. Sosiaalihuollossa on aloitettu sosiaalihuollon asiakastiedon kansallinen yhdenmukaistaminen, jossa vähitellen kaikki sosiaalihuollon kirjaaminen yhdenmukaistuu THL:n määräysten mukaisesti.  Yhdenmukaisesti tuotettu asiakastieto helpottaa tiedon käyttöä sekä asiakkaan palveluissa mutta myös mahdollistaa kansallisen seurannan ja raportoinnin sekä tiedon toisiokäytön johtamisen, tutkimuksen ja kehittämisen tueksi. 

Sosiaalihuollon kirjaamisen muutosta viedään eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuvassa Kirjaamistiimissä, joka kokoontuu kolmen viikon välein. Voit ilmoittautua mukaan tästä linkistä (avautuu uudelle välilehdelle).

Kanta-arkistointi, terveydenhuolto        

Terveydenhuollon vaiheistusasetuksen mukaiset vaatimukset aiheuttavat osaltaan tarpeen tietojärjestelmien yhdenmukaistamiselle. 

Perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmät päivitetään kevään aikana tallentamaan rokotustiedot Kanta-palveluihin muutetulla Kanta 2014 tietosisällöllä siten, että rokotustiedot näkyvät Omakannassa sähköisenä rokotustodistuksena kansalaiselle. Tieto näkyy Omakannassa organisaation päivityksen jälkeen tehdyissä merkinnöissä.

Käyttöönottojen painopisteet vuonna 2021 ovat:

 • alaikäisen puolesta asiointi 
 • keskeisten terveystietojen, todistusten ja lausuntojen välittäminen terveydenhuollosta Kelaan ja Traficomille sekä
 • lähete-palaute -arkistointi.

Lisätietoa Kanta-palveluiden kehittämisestä ja painopisteistä: Kanta-palvelut ammattilaiselle (avautuu uudelle välilehdelle)

Kanta-arkistointi, sosiaalihuolto 

Sosiaalihuollossa tulee asiakastietojen tallentua Kanta-palvelun sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon viimeistään syyskuussa 2024. Siihen edetään vaiheittain asiakastietojärjestelmien kehittyessä ja Kanta-määrittelyjen tarkentuessa. Samalla sosiaalihuollon osalta mietitään vanhan asiakastiedon arkistoinnin eri vaihtoehtoja.

Arkistotiimissä saadaan vertaistukea, verkostoidutaan ja kehitetään kaikkien kuntien työtä helpottavia toimintamalleja samalla kun kartoitetaan sosiaalihuollon arkistojen tilaa ja arvioidaan vanhojen asiakastietojen Kanta-arkistoinnin reunaehtoja. Arkistotiimiin voit ilmoittautua mukaan tästä linkistä (avautuu uudelle välilehdelle).

Vanhojen potilas- ja asiakastietojen arkistoinnin suunnittelu

DigiFinland toteuttaa vuosina 2020-2021 kansallisen ja koordinoivan Sähköinen arkistointi -projektin. Projekti tukee ja ohjaa vanhojen tietojen arkistointia toteuttavia alueita laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhojen tietojen arkistointiratkaisun valinnassa ja toteutuksessa. Projektissa tuotetaan konsepti vanhojen tietojen arkistoinnin toteuttamiselle jatkuvana palveluna, myös projektin päättymisen jälkeen.

Asiantuntijapalveluna tulemme hankkimaan osaamista arkistoinnin suunnitteluun, vaiheistamiseen ja toteuttamiseen. DigiFinland Oy:n kanssa aloitamme tiiviin yhteistyön yhteishankinnan sisällön määrittelyn valmistuttua muun muassa selvittämällä hankintarenkaaseen liittymisen.

Lisätietoa: DigiFinland Oy (avautuu uudelle välilehdelle)

Lisätietoja

Sirpa Hakamaa
Projektipäällikkö
Puh. 040 626 46 32
sirpa.hakamaa@kolpene.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Salla Hautajärvi
Suunnittelija
Puh. 040 662 15 00
salla.hautajarvi@salla.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti
Nina Peronius
Aluekoordinaattori / Erityisasiantuntija, LapIT OY
Puh. 0503039953
nina.peronius@lapit.fi
SOTE-rakenneuudistus Lapissa -hanke / LapIT
Henkilökortti
Anniina Rahkola
Suunnittelija
Puh. 040 485 4065
anniina.rahkola@kolpene.fi
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Henkilökortti