Alueelliset toimintamallit, tietojärjestelmät - ekollega

 

Alueelliset toimintamallit, tietojärjestelmät

Tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon osalta parantaa alueella käytössä olevien sote-tietojärjestelmien toimintaa ja käyttöä, jotta nykyisten järjestelmien toiminnallisuudet yhdenmukaistuvat, järjestelmissä oleva tieto on laadukasta, vertailukelpoista ja yhteentoimivaa huomioiden alueelliset ja kansalliset vaatimukset.

Kehittämiskohteina ovat:

 • uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän määrittelyyn liittyvät toimenpiteet ja pidemmän aikavälin ratkaisujen hakeminen ja tiekartan valmistelu kohti uutta järjestelmäkokonaisuutta
 • järjestelmäominaisuuksien yhdenmukaistaminen palvelemaan toimintaa
 • kirjaamisen ja tilastoinnin yhdenmukaistaminen
 • Kanta-arkistointi sekä vanhojen tietojen arkistoinnin suunnittelu
 • sote-tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistaminen suunnittelemalla integraatioratkaisut ja ydintietojen (MasterData) saatavuus ja käytettävyys eri tietojärjestelmissä sekä
 • prosessiohjauksen pilotin toteuttaminen organisaatiot ja tietojärjestelmät ylittävissä palveluketjuissa.

Alla olevassa kuvassa esitetään Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset tietovarannot sekä muut perustietovarannot. Viestin välityksellä, avoimilla rajapinnoilla sekä kansallisilla standardeilla mahdollistetaan tiedon käyttäminen ja näyttäminen palvelutuottajien tietojärjestelmissä, kansalaisten asiointipalveluissa sekä tiedon toisiokäytössä.

sote-tiedonhallinnan ekosysteemi

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö 2020 (avaa esitys uudelle välilehdelle)

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Lapin maakunnan alueella on käytössä heterogeeninen keskeisten tietojärjestelmien kokonaisuus kuten alla olevasta Kuntaliiton Akusti-verkoston selvityksestä ilmenee. Tämä järjestelmäkokonaisuus edellyttää uudistamista ja yhdenmukaistamista. 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuva Lapissa

Lähde: Kuntaliitto, Akusti 2020

Vaihtoehtoina uudistamiselle ja yhdenmukaistamiselle ovat:

 • jatketaan nykyisillä asiakas- ja potilastietojärjestelmillä
 • konsolidoidaan nykyiset, samanmerkkiset järjestelmät
 • kilpailutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus (esh, pth, sos, suun terveys, kotihoito, toiminnanohjaus, sähköinen asiointi?) – Apotin ja Asterin kaltainen kokonaisuus
 • kilpailutetaan kaikki tai osa osakokonaisuuksista (esh, pth, sos, suun terveydenhuolto, kotihoito, sote toiminnanohjaus)
 • laajennetaan erikoissairaanhoidossa käytössä oleva Esko perusterveydenhuoltoon ja kilpailutetaan peruspalveluiden osalta ne kokonaisuudet, joita Eskossa ei ole (sosiaalihuolto, kotihoito, suun terveydenhuolto ja yhteinen sote toiminnanohjaus)

Sosiaalihuollon järjestelmän määrittely ja hankinnan valmistelu on käynnistynyt UNA-konsortiossa. Määrittelyiden validointityöpajat (lue uutinen tästä linkistä) ovat meneillään. Yhteistyötä tehdään koko pohjoisen alueella.

Nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhdenmukaisia ominaisuuksia otetaan käyttöön organisaatioiden omien tarpeiden, aikataulujen ja päätösten mukaisesti. 

Kirjaaminen ja tilastointi, terveydenhuolto

Lapin maakunnassa terveydenhuollon potilastietoa kirjataan useisiin eri potilastietojärjestelmiin ja ajan kuluessa käytännöt ovat muotoutuneet organisaatiokohtaisiksi. Nykytilan kartoitus tehtiin, jotta saatiin nostettua esiin ne toimenpiteet ja kehittämisen kohteet, joilla parhaiten yhdenmukaistetaan terveydenhuollon potilaskirjaamisen ja tilastoinnin käytäntöjä Lapissa. Terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin nykytilan kartoituksen raportti on luettavana tästä.

Nykytilan kartoituksen perusteella kirjaamisen ja tilastoinnin kehittämisen kohteita nousi useita. Yhteisten toimintamallien eteen on tehtävä suunnitelmallista työtä, jotta toiminta hyvinvointialueella saadaan yhteneväiseksi. Seuraavat kehittämisen kärjet on nostettu yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen kanssa huomioiden kokonaistilanne, kuten esimerkiksi organisaatioiden ja hankkeen mahdollisuudet. Näillä kohteilla ja toimenpiteillä näemme että hyvinvointialueen yhtenäistämistyötä tuetaan parhaiten.

•    Kanta-palveluiden käyttöönotto
•    Jatkuvan potilaskertomuksen kansallisten näkymien ja otsikoiden käyttäminen
•    Hoidon tarpeen arvioinnin kirjaaminen ja hoitoonpääsyn tilastointi
•    Kontaktien tilastointi
•    Valmiiden kirjauspohjien /fraasien käytön yhtenäistäminen
•    Terveyteen vaikuttavien mittareiden kirjaaminen ja käyttäminen

Syksyn 2021 aikana järjestettiin -tilaisuuksien sarja, jossa käytiin läpi kirjaamisen ja tilastoinnin yhtenäistämistä kansallisten suositusten mukaisiksi sekä Kanta-palvelujen laajennusten käyttöönottoja. Lisäksi kartoituksesta nousseisiin tarpeisiin pohjautuen kirjoitettiin Lapin hyvinvointialueen terveydenhuollon kirjaamisen ja tilastoinnin opas, 11/2021. Opas ja info-tilaisuuksien materiaali ovat nähtävillä hankkeen sivuilla. 

Yhtenäinen kirjaaminen parantaa potilaan hoidon laatua, jatkuvuutta ja tehokkuutta. Tieto myös löytyy hoitotilanteessa nopeasti, kun se on yhdenmukaisesti samassa paikassa riippumatta siitä, mikä potilastietojärjestelmä on käytössä. Tilastoinnin yhtenäistämisellä tuotetaan myös luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä sekä tutkimustyössä niin omassa organisaatiossa kuin hyvinvointialueella. Kirjaaminen ja tilastointi pohjautuvat kansallisiin ohjeistuksiin, joista vastaa THL.
 

Kirjaaminen, sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon asiakastietoa kirjataan Lapissa useisiin eri asiakastietojärjestelmiin, mutta myös potilastietojärjestelmiin, esimerkiksi kotihoidon ja asumispalvelujen sekä päihdetyön ja perheneuvolan palvelujen osalta. Sosiaalihuollossa on aloitettu sosiaalihuollon asiakastiedon kansallinen yhdenmukaistaminen, jossa vähitellen kaikki sosiaalihuollon kirjaaminen yhdenmukaistuu THL:n määräysten mukaisesti.  Yhdenmukaisesti tuotettu asiakastieto helpottaa tiedon käyttöä sekä asiakkaan palveluissa mutta myös mahdollistaa kansallisen seurannan ja raportoinnin sekä tiedon toisiokäytön johtamisen, tutkimuksen ja kehittämisen tueksi. 

Sosiaalihuollon kirjaamisen muutosta viedään eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuvassa Kirjaamistiimissä, joka kokoontuu kolmen viikon välein. Voit ilmoittautua mukaan tästä linkistä (avautuu uudelle välilehdelle).

Asiakaskertomusmerkinnät tulevat mikä muuttuu? 1.12.2021

Kanta-arkistointi, terveydenhuolto        

Kanta-laajennusten käyttöönotot on osa Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen tavoitetta toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistusasetuksen mukaiset vaatimukset ja niiden muodostama tarve tietojärjestelmien yhdenmukaistamiselle.

Uusien tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien nopea käyttöönotto parantavat Kanta-palveluista saatavia hyötyjä. Kanta-laajennuksia ohjataankin ottamaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan, kun ne ovat Kanta-palveluissa valmiina ja potilastietojärjestelmien valmiudet ne mahdollistavat.

Tällä hetkellä Kanta-palveluihin toteutettuja Potilastiedon arkiston laajennuksia ovat:

•    Kuva-aineistojen arkistointi
•    Todistusten ja lausuntojen arkistointi ja välitys
•    Vanhojen potilastietojen arkistointi
•    Ostopalvelun valtuutus
•    Puolesta-asiointi

Laajennusten käyttöönotot suunnitellaan yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa.

Perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmät päivitetään kevään aikana tallentamaan rokotustiedot Kanta-palveluihin muutetulla Kanta 2014 tietosisällöllä siten, että rokotustiedot näkyvät Omakannassa sähköisenä rokotustodistuksena 26.5. alkaen.

Lisätietoa Kanta-palveluiden kehittämisestä ja painopisteistä: Kanta-palvelut ammattilaiselle (avautuu uudelle välilehdelle)

Vanhojen potilas- ja asiakastietojen arkistoinnin suunnittelu

DigiFinland toteuttaa vuosina 2020-2021 kansallisen ja koordinoivan Sähköinen arkistointi -projektin. Projekti tukee ja ohjaa vanhojen tietojen arkistointia toteuttavia alueita laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhojen tietojen arkistointiratkaisun valinnassa ja toteutuksessa. Projektissa tuotetaan konsepti vanhojen tietojen arkistoinnin toteuttamiselle jatkuvana palveluna, myös projektin päättymisen jälkeen.

Asiantuntijapalveluna on käynnistymässä arkistoinnin suunnitteluun, vaiheistamiseen ja toteuttamiseen liittyvä työ. DigiFinland Oy:n kanssa selvitämme hankintarenkaaseen liittymiseksi tarvittavat määrittelyt.

Lisätietoa: DigiFinland Oy (avautuu uudelle välilehdelle)

Kanta-arkistointi, sosiaalihuolto 

Sosiaalihuollossa tulee asiakastietojen tallentua Kanta-palvelun sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon viimeistään syyskuussa 2024. Siihen edetään vaiheittain asiakastietojärjestelmien kehittyessä ja Kanta-määrittelyjen tarkentuessa. Samalla sosiaalihuollon osalta mietitään vanhan asiakastiedon arkistoinnin eri vaihtoehtoja.

Arkistotiimissä saadaan vertaistukea, verkostoidutaan ja kehitetään kaikkien kuntien työtä helpottavia toimintamalleja samalla kun kartoitetaan sosiaalihuollon arkistojen tilaa ja arvioidaan vanhojen asiakastietojen Kanta-arkistoinnin reunaehtoja. Arkistotiimiin voit ilmoittautua mukaan tästä linkistä (avautuu uudelle välilehdelle).

Työntekijät:

Nina Peronius
Anniina Rahkola