Johtaminen ja ohjaus - ekollega

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa -hankesuunnitelman osa-alue 2, Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, on laadittu teemalla perusasiat kuntoon. Se tarkoittaa sitä, että ennen kuin tietojohtamisen hyödyistä päästään Lapissa nauttimaan, on tehtävä toimenpiteitä, jotka lisäävät yhteistä ymmärrystä ja joidenkin asioiden samankaltaistamista.

Rakenneuudistus-hankkeessa tehtävä työ tehdään pääasiassa nykyisissä organisaatioissa eikä pelkästään hankeorganisaatiossa. Nyt tehtävä työ jää tulevan hyvinvointialueen hyödyksi.

Lapissa ei olla tähän mennessä yhteisesti ja yhtenäisesti edistetty tietojohtamista. Tilanne on siltä osin heikompi kuin maakunnissa, joissa on yhteinen sote-kuntayhtymä ja rakenneuudistus-hanketta voidaan käyttää yhteisten päämäärien eteen.

Keskeisiä kysymyksiä hankkeen toteuttamisessa ovat:

  • Mitä sellaista voimme tehdä nyt, joka edistäisi tietojohtamista Lapin alueella?
  • Mitä ovat ne toimenpiteet, joita kuntaorganisaatiot voivat itse toteuttaa?
  • Miten rakenneuudistushanke voi tukea kuntaorganisaatioita tietojohtamisen kehittämisessä yhtenäiseen suuntaan?

Tietojohtamisen kansallinen ja alueellinen kehittäminen

Tietojohtamisen kansallista kehittämistä koordinoi DigiFinland Virta-hankkeen kautta. Kansallisessa kehittämisessä tavoitteena on tietosisältöjen kehittäminen niin, että ne perustuvat yhtenäisiin tietomalleihin ja tietorakenteisiin. Ohjaavina mittareina toimivat KUVA-mittarit ja järjestämisen tietomalli ja luokituksina käytetään AURA-luokittelua sekä SOTE-tietopaketteja.

Valtakunnallisen ja alueellisen tietopohjan yhteensovittaminen (STM 16.2.2021)

Lapissa rakenneuudistushankkeen toimenpiteet kohdistuvat tarkempien tietorakenteiden määrittelyyn yhdessä muiden hyvinvointialueiden ja DigiFinlandin kanssa. Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen tueksi on Lapissa koottu tietojohtamisen verkosto, jonka tehtävänä on toimia linkkinä DigiFinlandin koordinoimaan kansalliseen työhön Lapin alueella, tietojohtamisen toimenpiteiden alueellinen edistäminen omassa organisaatiossa sekö kuntien / kuntayhtymien toiminnan tukeminen kansallisten ja Lapin rakenneuudistushankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Palvelutietovarannon yhtenäistäminen

Yhteisen ymmärryksen ja yhteisen kielen löytämiseksi tavoitteena on luoda yhtenäinen kuvaustapa palvelutietovarantoon Lapin kunnille. Yhtenäisen kuvaustavan avulla päästään määrittelemään tarkempia tietorakenteita ja linkittämään palveluita yhtenäisellä tavalla kansalliseen luokitteluun. Yhtenäinen kuvaustavan avulla palveluiden ja kustannusten vertailtavuus helpottuu.

Yhtenäisestä kuvaustavasta tuotetaan rakenneuudistushankkeessa alustava ehdotus, josta työstetään Lapin alueelle yhtenäinen malli. Varsinainen palvelutietovarannon päivitys tietojen tehdään kunnissa yhtenäiseen malliin perustuen.

Tiedonhallintamallien yhtenäistäminen

Uudessa 1.1.2020 voimaan tulleessa tiedonhallintalaissa säädetään uudesta kuvausvelvoitteesta, tiedonhallintamallista. Mallissa tulee kuvata sitä minkälaisia tietojärjestelmiin ja tietovarantoihin liittyviä kytköksiä kunnalla on muihin toimijoihin, esimerkiksi väestörekisterikeskukseen. Mallissa kuvataan minimissään toimintaprosessit, tietovarannot, tietoaineistot, tietojärjestelmät sekä tietoturvajärjestelyt.

Lapin sairaanhoitopiirin organisaatiossa on järjestelmällisesti kehitetty organisaation omaa tiedonhallintamallia. Rakenneuudistuksen johtaminen ja ohjaus –kokonaisuudessa Lapin sairaanhoitopiirin mallia lähdetään jalkauttamaan myös alueen kuntaorganisaatioihin. Tiedonhallintamallien yhtenäistäminen ja siihen tarjottava tuki hyödyttää kuntia, mutta yhtenä tavoitteena on myös valmistella yhtenäistä tiedonhallintamallia tulevalle hyvinvointialueelle.

Palveluketjujen hallintamalli

Palveluketjujen hallintamallilla pyritään vastaamaan kysymyksiin:

  • Mitkä ovat palvelujen järjestämisen ja tuottamisen yleiset periaatteet tai tavoitteet?
  • Missä määritellään palveluiden tuottamisen ja järjestämisen yleiset säännöt?
  • Miten toimitaan, kun tunnistetaan ongelma ja tulee tarve määritellä palveluketjuja?
  • Miten toimitaan, kun tulee tarve muuttaa tai kehittää palveluketjuja?

Palveluketjujen hallintamallin kuvaaminen aloitetaan nykytilan kuvaamisella. Millaisia vastauksia voidaan edellä esitettyihin kysymyksiin antaa nykytilanteen perusteella?

Nykytilan kuvaus tullaan käsittelemään loppukevään ja alkukesän 2021 aikana työpajatyöskentelyssä ja työpajojen tavoitteen on lähteä luomaan tulevaa palveluketjujen hallintamallia Lapin alueelle.