Osallisuus - ekollega

Osallisuus

Uutiset

Lapin sote-uudistus tehdään yhdessä

Lapin maakunta kutsuu kaikki 180 000 lappilaista osallistumaan ja tekemään yhdessä sote-uudistusta. Jotta saavutamme sote-uudistuksen tavoitteet ja saamme Lappiin sujuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, tarvitsemme sinut, läheisesi, kaikki ammattilaiset ja yhteistyökumppanit mukaan. Onnistumme yhdessä tekemällä, eri toimijoiden näkökulmat ja asiantuntijuus huomioimalla.

Yhdessä kehittäen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä tarvitaan niin tutkittua kuin eri toimijoiden ammatillistakin tietoa sekä palvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä kokemustietoa. Teemme Lapissa sote-uudistuksen kehittämistyötä yhdessä asukkaiden, palveluiden käyttäjien, henkilöstön, kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden, yrittäjien, järjestöjen edustajien, saamelaiskäräjien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Käytännössä tämä toteutuu erilaisissa yhteistyöverkostoissa, työpajoissa, foorumeissa ja muissa tilaisuuksissa. Korona-tilanteen vuoksi toteutamme tilaisuudet tällä hetkellä sähköisiä työvälineitä ja kanavia hyödyntäen.

Asiakkaat ja kuntien asukkaat mukaan

Sote-uudistuksessa yksi tavoite on parantaa asiakkaiden ja asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lappilaisten asukkaiden, sote-palveluiden asiakkaiden ja potilaiden näkökulmia ja kokemuksia kuullaan eri tavoin.

Kehittämistyöhön voit osallistua kehittäjäasiakkaan ja/tai kokemusasiantuntijan roolissa. Kehittäjäasiakastoiminnan koordinoinnista ja asiakkaiden valmennuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske). Kokemusasiantuntijoita kouluttavat ja koordinoivat eri järjestötoimijat. Asiakas- ja asukasosallisuudessa huomioidaan saamelaisväestön osallisuuden erityiskysymyksiä kuulemalla  saamelaisväestön näkökulmia sekä osallistamalla heitä kehittämistyöhön.

Sote-henkilöstön osallisuus

Sote-organisaatiot vastaavat sote-uudistuksen kehittämistyön toteutumisesta omissa organisaatioissaan ja merkittävässä roolissa on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Huolehdimme osaltamme riittävästä sote-uudistuksen viestinnästä, tuemme kuntia muutoksen läpiviennissä sekä henkilöstön ja asiakkaiden osallistamisessa kehittämiseen. Ammattilaisia on kutsuttu kehittäjien yhteistyöverkostoihin ja he voivat osallistua hankkeiden aikana monenlaisiin työpajoihin, koulutuksiin sekä muihin tilaisuuksiin.

Yhteistyö järjestöjen kanssa

Järjestöyhteistyöllä rakennamme toimivaa ja tasavertaista järjestöjen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppanuutta. Lapin kolmannen sektorin toimijoista on nimetty edustus hankkeiden ohjausryhmään. Järjestöyhteistyö toteutuu myös muun muassa yhteistyössä Lapin maakunnallisen ja Meri-Lapin järjestöneuvottelukuntien sekä Lapin alueverkoston kanssa. Järjestämme kumppanuuskahveja säännöllisesti järjestöjen toimijoille. Kutsumme hankkeiden kehittämisprosesseihin mukaan järjestöjen asiantuntijoita ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

Lappilaisten osallisuutta edistäen ja osallisuustyötä vahvistaen

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke koordinoi Lapin maakunnallista osallisuusverkostoa, jonka tarkoituksena on edistää lappilaisten osallisuutta sote-uudistuksessa. Osallisuustyössä hyödynnämme muun muassa STM:n Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeessa tehtyä Asiakasosallisuusmallia palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hyödynnämme myös THL:n osallisuuden viitekehystä, työkaluja ja muuta materiaalia. Tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä osallisuuden merkityksellisyydestä kunnissa ja sote-palveluissa, levittää hyviä toimintatapoja ja -käytänteitä sekä kehittää kansalais- ja asiakasosallisuuden toimintamalleja sote-palveluissa.

Työntekijä

osallisuuskoordinaattori Heljä Rahikkala