Sähköisen asioinnin palveluportaali - ekollegaSähköisen asioinnin palveluportaali

Sähköisen asioinnin palveluportaalia kehitetään, koska asukkaille tarjottavien sähköisten palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia -  niiden avulla voidaan luoda tiivis palveluverkko laajaan Lapin maakuntaan.

Sähköisen asioinnin palveluportaali tarjoaa asukkaille "yhden luukun periaatteen" sähköisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palvelut tarjotaan joko yleisesti kaikkien käyttöön tai suomi.fi -tunnistautumisen kautta. Kehittämisessä hyödynnetään alueellista virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta sekä kansallisia palveluita esim. Suomi.fi -palvelut ja Omaolo sekä Terveyskylä.

Olemassa olevien palveluiden laajentaminen, kehittäminen ja ylläpito

Virtu.fi -palveluportaali sekä eKollega-sivusto ovat jo laajasti käytössä Lapin alueella. Palveluita on kehitetty alueellisesti yhteistyössä vuodesta 2008. Palvelukokonaisuuden käytöstä julkaistaan vuosittain tilastokatsaus.

Olemassa olevan palvelukokonaisuuden laajentaminen, kehittäminen ja ylläpito ja tuki koordinoidaan alueellisen Digipalveluyksikön kautta.

Toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämiseksi käytössä olevat palvelumuodot yhtenäistetään ja laajennetaan koko alueen käyttöön. Näin palvelut ovat käytössä samalla tavoin hyvinvointialueen käynnistyessä. Myös palveluista tuotettava tieto ja tiedon käsittelyprosessi yhtenäistetään.

Yhtenäistettävät sosiaalipalvelut

  • Matalan kynnyksen palvelut: huoli-ilmoitus, pyydä apua ja yhteydenottopyyntö
  • Asiointipalvelu: verkkoneuvonta ja -asiointi
  • Oma-apu: elatusapulaskuri

Yhtenäistettävät terveyspalvelut

  • Asiointipalvelut: yhteydenottopyyntö, verkkoneuvonta ja -asiointi
  • Itsehoito/omahoito: suositellut oirenavigaattorit, omahoito-ohjelmat ja valmennukset

Omaolo-palvelut

Omaolo on valtakunnallinen sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee asukkaan oma- ja itsehoitoa.  Omaolo ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin paikallisesti sovitun ohjauksen mukaan. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon ja muun muassa Käypä hoito -suosituksiin. Kustannus Oy Duodecim vastaa oirearvioiden sisällöistä. Omaolon omistaja on DigiFinland Oy. Omaoloa kehitetään yhdessä alueiden, DigiFinlandin ja Duodecimin kesken. 


Lapin alueella on otettu Omaolo-palveluita käyttöön Rakenneuudistus Lapissa -hankkeen koordinoimana ja vuoden 2021 loppuun mennessä Omaolo-palveluiden käyttöönottoa on tuettu Lapin alueella 11 kunnassa. Omaolon käyttöönotot laajenevat vuonna 2022 uusiin kuntiin Lapissa. Omaolo on yksi Lapin hyvinvointialueen digitaalisista asiointipalveluista.

Omaolon käyttöönotolla tavoitellaan

  • sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamallien kehittämistä ja yhtenäistämistä sekä palveluprosessien sujuvoittamista digitaalisesti 
  • asiakkaan asiointiprosessin sujuvoittamista digitaalisesti.
  • terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantumista digitaalisen välineen avulla.

Omaolon käyttöönoton aikataulu (tilanne 5/2021)

Lapin kuntien Omaolon käyttöönoton aikatalu kunnittain

 

 

 

Omaolon sisällöt koostuvat oirearvioista, palveluarvioista sekä hyvinvoinnin kokonaisuuksista. Omaolon verkkosivuilta voit tutustua lisää palvelusisältöihin. 

Omaolon palveluista yleisimmin ensimmäisenä otetaan käyttöön oirearvioita ja palveluarvioita. Palvelukokonaisuuksien käyttöönottoa voidaan laajentaa asteittain.
Omaolon ensimmäinen käyttöönotto edellyttää toiminnallista muutosvalmennusta ja käyttöönotettavien palveluiden osalta prosessien nykytilan ja tavoitetilan läpikäyntiä. Rakenneuudistus Lapissa -hankkeesta on koordinoitu alueen käyttöönottoja ja tuettu kuntien ammattilaisia prosessien uudistamisessa. Tavoitteena on, että organisaatiossa tiedetään mihin, miksi ja kenelle digitaalisesta palvelusta toivotaan hyötyä. 
 

Terveyskylän hyödyntäminen

Terveyskylä -palvelukokonaisuuden sekä Mielenterveystalon käyttöä ja tunnettavuutta edistetään esittelemällä sote-alueen ammattilaisille Terveyskylän ja Mielenterveystalon kaikille avoimia palveluita.

18.3.2021 järjestetyssä Digi-infossa Lapin sairaanhoitopiirin projektipäälliikkö Piia Hirvonen esitteli Terveyskylän ja suunnittelija Tanja Sälevä Mielenterveystalon palvelukokonaisuutta. Esittelystä tehtiin tallenne. Kohdennetun esittelyn palvelusta voi tilata Digipalveluyksikön kautta.

Kaikille avoimet sisällöt integroitiin osaksi virtu.fi-palveluportaalin Itsehoito/Oma-apu palveluita.  Ammattilaisille tarkoitetut TerveyskyläPro palvelut ja Mielenterveystalon ammattilaispalvelut liitettiin osaksi eKollegan sähköiset palvelut ammattilaisille osiota. Hankkeessa selvitettiin Terveyskylän erikoissairaanhoidon digihoitopolkujen integrointimahdollisuudet Virtu-palveluportaalin Omavirtu-näkymään. Integraatioita ei vielä toteutettu.

Tutustu Terveyskylään ja Mielenterveystaloon (linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

Video: Mielenterveystalon esittely 18.03.2021

Video: Terveyskylän esittely 18.03.2021

virtu.fi -palveluportaalin arkkitehtuuriratkaisujen suunnittelu

Suunnittelun tavoitteena on kehittää virtu.fi -palveluportaalin teknistä toiminnallisuutta. Hankkeen aikana selvitetään integraatiotarpeita ja toteutetaan osa muutoksista.

Hankkeessa tehdään suunnitelma tarvittavista integraatio- ja muutostöistä sekä mahdollisesti tarvittavasta uudesta alustaratkaisusta. Suunnittelu kohdistuu vahvasti tunnistautuneen käyttäjän Omavirtun  (avautuu uudelle välilehdelle) arkkitehtuuriratkaisuun.

Suomi.fi -palveluiden hyödyntäminen

Virtu-palvelukokonaisuuden kehittämistyössä hyödynnetään virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen käyttöön jo liitettyjä Suomi.fi -tunnistus, viestit, valtuudet, ja PTV-tietovarannon palveluita. Hankeaikana kartoitetaan myös uusia mahdollisuuksia Suomi.fi -palveluiden käyttöön sekä osallistutuaan aktiivisesti kansalliseen kehitystyöhön.

Työntekijät:

Maarit Hoppula
Maria Martin
Maarit Pirttijärvi
Mari Tervo