Ohjaamisen ja valmennuksen työkalut

(Sivulla olevat linkit avautuvat uusiin välilehtiin)

Kun on löydetty ns. täsmätietoa toimintakyvystä, olisi tärkeää valita kullekin neurokirjon henkilölle  oikeita arkea tukevia, helpottavia sekä kuntouttavia keinoja. Niitä ei aina löydy perinteisestä terapiamenetelmä-valikoista vaan tarvitaan yksilöllistä räätälöintiä ja luovuuttakin.

Tässä osiossa on vuosien varrella kehiteltyjä ideoita ja työkaluja, joita voi edelleen räätälöidä omaan työhön sopivaksi. Johtolankana on ”kaiken visualisointi”.

Jos löydät materiaalien joukosta työkalun / välineen, jonka haluat ottaa omaan käyttöösi, niin klikkaa sitä. Sivun yläosasta löytyy "lataa ↓ painike" – lataa työkalu/väline ja tallenna omalle koneellesi. Voit täyttää haluamaasi lomaketta sähköisesti tai vaihtoehtoisesti tulosta tyhjä lomake itsellesi ja täytä se käsin.

Arjen työkaluja - Mind map

Arjen työkaluja -kaavioon on koottu vinkkejä, kuinka tukea tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta. Kaavioon on poimittu monipuolisesti materiaalia huomioiden erilaiset tuentarpeet. Neurokirjon piirteinen henkilö voi hyödyntää vinkkejä myös omassa arjessaan. Ammattilainen voi hyödyntää kaaviota keskustelun ja ohjauksen tukena. 

Arjen työkaluja -Mind map (Mind map sisältää linkkejä videoihin ja eri työkaluihin)

 

Tehtävän aloittaminen

Vinkkejä tehtävän aloittamiseen -videoon on kerätty vinkkejä, kuinka helpottaa itse tehtävän aloittamista; toisinaan kun se voi tuntua äärimmäisen vaikealta. Tsemppiä tehtäviin!

 

Strukturoinnin keinoja

Viikkolukujärjestys auttaa jäsentämään omaa viikkoa. Aikatauluttaminen ja kaikkien asioiden muistaminen voi joskus tuntua vaikealta. 

Toimintaympäristön arvioinnin checklistin avulla saadaan autismikirjon oppilaan/ opiskelijan oma näkökulma näkyviin.  

Toiminnanohjauksen tukeminen

Takaisin opintoihin -ohjauskortit (Nyyti ry) on kohdennettu korkeakoulujen henkilöstölle, mutta niitä voidaan hyödyntää myös muilla opiskeluasteilla. Korttien tarkoituksena on auttaa ymmärtämään opiskelijoiden erilaisia tarpeita ja tarjota tarpeiden huomioimiseksi tarvittavia työkaluja. Kortit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Taskukortit Neurokirjon henkilön mukana kulkevat taskukortit voivat toimia apuvälineenä esimerkiksi yllättävissä tilanteissa tai harvemmin tapahtuvissa kohtaamistilanteissa. Taskukortit tukevat henkilön kerrontaa ja ohjaavat tarvittaessa myös kuulijaa toimimaan siten, että kohtaamistilanne on neurokirjon henkilölle sujuvampi ja ymmärrettävämpi. 

Taskukortit hyödyttävät neurokirjon henkilöitä, joilla on eriasteisia haasteita tai vaikeuksia ymmärtää ja tuottaa sanatonta viestintää. 

Taulukko koulupäivän tueksi näyttää arjen tapahtumia kuvallisessa muodossa ja tukee samalla ajanhahmottamista. Lisäksi ennakointi on hyvä apu niille henkilöille, joilla muutokset, siirtymätilanteet sekä ajankäytön hahmotus ovat haasteena. Tällaisissa tilanteissa uuden oppiminen tapahtuu usein vähitellen ja tarvitsee tuekseen tilanteiden ennakoimista ja osittamista.

Ohjeita toimien pilkkomiseen esim. etäkoulussa tai muussa vastaavassa toiminnassa, missä vaaditaan toiminnanohjausta.

To do -listan avulla voi pilkkoa tehtäviä pienempiin kokonaisuuksiin. 

Ongelman ratkaisun tukeminen

Joskus vastaan voi tulla ylitsepääsemättömiltä tuntuvia ongelmia.

Ongelmanratkaisun strategia:

  1. kartoita ongelma ja mahdolliset ratkaisutavat
  2. suunnittele
  3. toteuta
  4. arvioi

Älä lannistu, onnistut kyllä!

Sosiaalisten taitojen tukeminen

Sosiaalisia taitoja tarvitaan lähes kaikissa elämäntilanteissa. Niitä voi myös harjoitella. Jokainen meistä voi oppia toimimaan paremmin toisten kanssa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa.

Sosiaalisten taitojen muistilistan avulla voit harjoitella omia taitojasi

Käyttäytymisen ja pahan olo purku

Mikä sai sinulle pahan olon, mitä tapahtui?  Mitä jos asiaan ei olisi puututtu? Kuinka toimin seuraavasti ja mitä toivon muilta? 

Käyttäytymisen ja pahan olon purku- mallin avulla voidaan tilannetta purkaa ja käydä läpi yhdessä. 

Video: Haastavan tilanteen visualisointi, piirustusmenetelmä (Youtube)

 

Videolla kuvataan yksinkertainen piirtämismenetelmä sellaisten vuorovaikutustilanteiden purkamiseen, joihin liittyy erilaisia tunnereaktioita, epäselvyyttä ja esimerkiksi muita ihmisiä ja/tai ympäristöä haastavaa käyttäytymistä.  

Piirtämisen avulla voidaan havainnollistaa autismikirjon henkilölle sellaisia tilanteita, joihin liittyy esim. toisen, samassa tilanteessa olleen ihmisen toiminnan, tunnetilan tai käyttäytymisen väärintulkintaa ja sen käsityksen pohjalta valitun toimintastrategian vaikutusta itseen ja muihin. Videossa tarkastellaan autismikirjon henkilön omien ajatusten ja tunteiden vaikutusta ristiriitatilanteen syntyyn, syy-seuraussuhdetta sekä selvennetään tilanteessa olleen toisen ihmisen ajatuksia ja tunnetilaa.  

Huomaa, että video soveltuu monenlaisten tilanteiden ja monen ikäisten henkilöiden kanssa keskusteluun ja voit vapaasti soveltaa sen käyttöä.

Tärkeintä on 

  • kuvata tilanteeseen autismikirjon henkilön oma näkemys tilanteen kulusta neljään kenttään: 1) mitä olin tekemässä, 2) mitä tapahtui 3) miten reagoin 4) mitä siitä seurasi.  
  • tunnistaa omia ajatuksia ja tunteita ennen valittua toimintastrategiaa.
  • miettiä toisen ihmisen tunteita ja ajatuksia toiminnan seurauksena sekä seurauksen vaikutusta itseensä.

Tavoitteena on tunnistaa tietynlaisten tunteiden ja ajatusten vaikutus omaan toimintaan, pohtia niiden toimivuutta ja miettiä uudenlaisia keinoja toimia jatkossa.

Tunteiden hallinnan ja käytöksen tukeminen

Stressinsääntelykaavio toimii tukikeskustelun havainnollistavana apuvälineenä kahdenkeskeisessä tilanteessa. Kaavio jäsentää keskustelua ja nuoren hahmotusta, koskien omia itsehillinnän ja stressinsäätelyn taitoja. Se auttaa pohtimaan omia palautuskeinoja ja motivoi tekemään niihin tarvittavia muutoksia.  

 

Päivittäisten toimintojen tukeminen

Tavoitteellista toimintaa on aina hyvä välillä arvioida - yhdessä ja erikseen. Joskus toisen näkemys tilanteesta poikkeaa omasta paljonkin. Siksi on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan sekä toisen näkökulmaa että omia tuntemuksia niin positiivisten kuin vähän haasteellisempienkin tapahtumien kohdalla. Tämän arviointityökalun tarkoituksena on purkaa tapahtumia mahdollisimman tarkkaan ja löytää kehittämisehdotuksia jo huomiseksi!

 

Opiskelun tukeminen

"Voivatko etäopiskelu ja digitaaliset oppimisympäristöt tukea neurokirjon nuorta toisen asteen opinnoissa?" Kirjoittaja: Tuula Jägerroos, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Lue lisää!

Osatyökyisen tukeminen

Osatyökykyisten selkeä, johdonmukainen ja ajan kanssa tarjottu tarve apuun niin työnhaussa, työssä oppimisessa ja työssä harjaantumisessa kuin työssä pysymisessäkin ovat korostuneen tärkeitä. Neurokirjon piirteet kuten aistipulmat, toiminnanohjaukselliset haasteet, struktuurin tarve, kommunikaation ja vuorovaikutuksen erityistarpeet, haasteet keskittymisessä ja huomion keskittämisessä, siirtymävaiheissa jne. ovat asioita, jotka harvoin häviävät kokonaan; toki ne jalostuvat ihmisen ja hänen lähipiirinsä auttaessa ja henkilön elämän kokemusten karttuessa. 

Sen sijaan, että työelämässä kiinnitettäisiin huomiota vain työkyvyssä oleviin rajoitteisiin, pitäisi myös oppia huomaamaan, mikä henkilön yksilöllisissä vahvuuksissa kompensoi mahdollisia rajoitteita. Työpaikoilla tarvitaan niin työnantajien kuin työtovereidenkin taholta joustavuutta, erilaisuuden ja erityspiirteiden sietämistä sekä ennakkoluulojen ja asenteiden murtamista. 

Työhaastattelu

Video: Työhaastattelu - katso tästä (Youtube)

 

Perehdytys

Perehdytys on pieni sana, mutta pitkä prosessi. Kun työntekijällä on jokin toimintakyvyn rajoite, on hyvä selkeyttää perehtymisen prosessia entisestään. Voidaan tehdä vaikkapa ihan omat perehtymisen tavoiteportaat, jossa edetään askeleittain ajan kanssa.

Neurokirjon kirjon henkilölle asioita on hyvä visualisoida. Graafinen malli koko perehtymisen prosessista voi tuoda selkeyttä myös perehdyttäjälle. Tätä työkalua voit hyödyntää myös yksittäisen opeteltavan työtehtävän kohdalla.

Video: Työhön perehdyttämisestä - katso tästä (Youtube)