Sosiaalipalvelut - ekollega

hankkeen logot       Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon kehittämisessä noudatetaan valtakunnallisen sosiaalihuollon kehittämisohjelman kokonaisuuksia ja painopisteitä vertaiskehittämisen keinoin ja osallistutaan THL:n koordinoimaan työskentelyyn. 

Lapin sosiaalihuollon kehittämis- ja valmennuskokonaisuuteen on yhdistetty keskeisimmät nostot valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta.  Keväällä 2022 on käynnistetty Sosiaalityölle nostetta -valmennuskokonaisuus.  Työskentelyyn ilmoittautui mukaan kuusi sosiaalityön yksikköä: Kolari, Ylitornio, Salla, Sodankylä, Inari ja Rovaniemi.

Sosiaalityölle nostetta -kokonaisuuden toimenpiteet ovat: 

  1. Aikuissosiaalityön asiakkuuksien tarkastelu, jonka avulla on mahdollisuus saada kokonaiskuvaa asiakkaiden palveluiden tarpeista, erilaisista asiakkuuksista sekä tietoa ajankohtaisista paikallisista ja alueellisista sosiaalista ilmiöistä. 
  2. Asiakasprosessin kehittäminen, jonka aikana keskitytään monialaiseen palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan, erityistä tukea tarvitsevan henkilön tunnistamiseen aikuissosiaalityössä sekä oma työntekijän roolin määrittämiseen.
  3. Rakenteellisen sosiaalityön osaamiseen vahvistamiseen, rakenteen kehittämiseen ja sosiaalisen raportoinnin käyttöönottoon. 

Ajankohtaista

  • Syksyn 2022 aikana Sosiaalityölle nostetta -valmennuskokonaisuus on jatkunut viidessä yksikössä ja työpajat ovat käynnissä. 
  • Sosiaalisen kuntoutuksen pilotti on käynnistynyt Rovaniemellä. 
  • Sosiaalihuoltolakikoulutukset viranomaistyötä tekeville sekä muille sote-ammattilaisille ovat käynnistyneet marraskuussa. Koulutusten materiaalit ovat ladattavissa alta.
  • Sosiaalihuollon kirjaamisen osuus on käynnistynyt ja meneillään koulutuksia

Lisätietoa valtakunnallisista sosiaalihuollon kehittämiskokonaisuuksista 2020-2023:   

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus tulevaisuuden sote-keskuksessa, päättynyt (2021–2022),  toteutettiin Sote-uudistus ja sosiaalityö -nimisenä työpajasarjana, jonka aikana oli mahdollisuus osallistua kansallisiin ja alueellisiin (Pohjoinen - Oys-erva -alue) webinaareihin.  Kansalliset ja Pohjoisen alueen työpajojen teemat olivat seuraavat:  Miten monialaisuutta edistetään käytännössä? Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan? Millainen omatyöntekijän tehtävä on osana monialaista yhteistyötä? 

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotti, päättynyt (2020–2022) 

Pilotin tavoitteena oli, että alueilla otetaan käyttöön sosiaalihuoltolain mukaiset työikäisten asiakasasiakirjat AVAIN-mittari integraatiolla.  Asiakirjojen käyttöönotto osana sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää olisi mahdollistanut muun muassa suunnitelmallisen ja monialaisen sosiaalityön vahvistamisen sekä työskentelyn vaikuttavuuden arvioinnin.  

Lapissa pilotin aikainen tekninen käyttömahdollisuus asiakastietojärjestelmässä oli mukaan ilmoittautuneista sosiaalityön yksiköistä vain yhdessä. Suunnitelmallista ja monialaista sosiaalityötä ja vaikuttavuuden arviointia pyrittiin tukemaan THL koordinoimana jakamalla alueellisesti tietoa esimerkiksi tiedottamalla Monialaisen kirjaamisen oppaasta, teams-valmennuspäivillä ja seminaareilla. 

Rakenteellinen sosiaalityö, käynnissä (2021–2023)

Rakenteellisessa sosiaalityössä tuotetaan sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvaa tietoa. Tietoa hyödynnetään palvelujärjestelmän kehittämisessä ja työskentelyssä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämisen tavoitteena on:  vahvistaa ymmärrystä rakenteellisesta sosiaalityöstä ja edistää rakenteellisessa sosiaalityössä muodostetun tiedon hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Työskentelyn tukena ovat työpajat 2022-2023 aikana, joihin on koottu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkosto. Verkoston toiminta mahdollisesti jatkuu osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuoteen 2025 asti. Verkostossa ovat mukana hyvinvointialueiden, sosiaalialan osaamiskeskusten ja korkeakoulujen edustajat.  

Lapin Rakenteellisen sosiaalityön -hankkeessa (ESR) on edistetty 2020-2022 rakenteellista sosiaalityötä eri toimenpitein, sähköisellä työkalulla ja tuotettu useita eri selvityksiä nykytilanteesta. 

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit, käynnissä (2022–2023)

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjassa tuetaan kolmen toimintamallin käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia. Tavoitteena on selkiyttää sosiaalihuollon menetelmällisyyttä, vahvistaa sosiaalihuollon tietopohjaa sekä parantaa sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta ja saatavuutta. Lapin hyvinvointialue on mukana Sosiaalisen kuntoutuksen pilotissa, joka toteutetaan Rovaniemellä syksyn 2022 aikana. 

Lue lisää valtakunnallisesta sosiaalihuollon kehittämisohjelmasta (ohjautuu THL:n verkkosivuille).

Materiaalit valtakunnallisista ja alueellisista työpajoista (ohjautuu Innokylän verkkosivuille)


Anni Partanen
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 751 11 21
anni.partanen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti