Rakenteellinen sosiaalityö - ekollega

Hankkeen, Posken, Eu:n, Tornion ja Lapin yliopiston logotRakenteellinen sosiaalityö Lapissa

Hanke on päättynyt 31.8.2022 eikä hankkeen sivuja enää päivitetä

Tapahtumat

Tietoa hankkeesta

Hankkeessa vahvistetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia kehittämällä kokonaisvaltaisen tuen monitoimijainen toimintamalli Lappiin. Tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen, jossa tuotetaan asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia osaksi viranomais- ja asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa.

Hankkeen toimenpiteet

 • Heikommassa asemassa olevien ihmisten tarpeet sekä matalan kynnyksen palvelut osana rakenteellista sosiaalityötä
 • Asiakkaiden kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen osana rakenteellista sosiaalityötä
 • Rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen Lapissa

Hankefakta

 • Toteuttaja(t): Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen toteuttaja on Poske ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki
 • Yhteistyökumppanit: Hankkeessa ovat mukana Lapin kunnat. Sidosryhmiä ovat Saamelaiskäräjät, maakunnan järjestöt ja muut maakunnassa toimivat sote –yhteisöt.
 • Toteutusaika: 1.4.2020– 31.8.2022
 • Rahoittajat: ESR, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 • Hankkeen valvoja Tanja Raappana, rahoitusasiantuntija, Lapin Ely-keskus
 • Kokonaisrahoitus/omarahoitus: Kokonaiskustannukset ovat 685 032 euroa, josta ESR-rahoitus on 80 % eli  548 024 euroa ja omavastuuosuus 20% 137 008 euroa.
 • Hankkeen nro: S220022
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti (pdf)

Työntekijät

Anni Partanen, Projektipäällikkö
anni.partanen@poske.fi | 040 751 1121
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Avaa henkilökortti

Annika Vaaramaa, Kehittäjäsosiaalityöntekijä (50 %)
Tornion kaupunki

Outi Karjalainen, Kehittäjäsosiaalityöntekijä (50 %)
Tornion kaupunki

Marika Ahola, Kehittäjätyöntekijä (50 %)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Eve Orhanli, Yliopisto-opettaja (50%)
Lapin Yliopisto

Hankkeessa toteutetut selvitykset


Hankkeen tuloksena on syntynyt kokoelma rakenteellista sosiaalityötä eri näkökulmista tarkastelevia julkaisuja, jotka on julkaistu osana Posken julkaisusarjaa. Selvitykset tuottavat tietoa ruoka-avusta ilmiönä, sosiaalihuoltolain mukaisista asiakasprosesseista sosiaalityön käytännössä sekä avaavat rakenteellisen sosiaalityön tietokäytäntöjä ja nykytilaa Lapissa. Selvitysten tuottamaa tietoa voi hyödyntää osana monitoimijaista kehittämistyötä, tiedolla johtamista, strategiatyötä ja päätöksentekoa.


Selvitykset on toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Rovaniemeläisten ruoka-avun saajien hyvinvointia, tuen tarpeita sekä palvelujärjestelmän katvealueita kartoittava selvitys on tehty tiivissä yhteistyössä Rovaniemen Neuvokkaan sekä Lapin yliopiston kanssa.

Hankkeen julkaisujen kansikuvat vierekkäin.

”Ensin ei ylpeyteni antanut lähteä” Selvitys rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista (Orhanli, Ahola, Partanen 2022) (Posken julkaisusarja 47) Asukastietoon pohjautuva selvitys piirtää kokonaiskuvaa palvelujärjestelmän toimivuudesta, monitoimijaisesta yhteistyöstä sekä ruoka-avusta ilmiönä. Sen lisäksi selvityksessä tuotetaan tietoa palvelujärjestelmän katvealueista ja yhteiskunnallisissa rakenteissa muotoutuvista väliinputoamisen paikoista. Julkaisussa nostetaan esiin myös yleisimpiä hyvinvoinnin riskitekijöitä, joiden pohjalta on mahdollista tunnistaa kehittämisen tarpeita palvelujärjestelmätasolla. 

Lataa julkaisu tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen Sharepoint-alustalle)

Lainaa mun kenkiä - Tiivistelmä selvityksestä rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista (Ahola 2022) (Posken julkaisusarja 50) Tulosten jalkauttamisen tueksi julkaistiin kuvitettu tiivistelmä, jossa on painotettu asukkaiden tuottamaa tietoa. Hankkeen toimintaan osallistuneet kehittäjäasukkaat ovat osallistuneet analyysin tekemiseen ja antaneet arvokasta kokemustietoa ruoka-avusta ilmiönä. Lisäksi he ovat tuottaneet itse materiaalia julkaisuihin.

Lataa julkaisu tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen Sharepoint-alustalle)

Selvityksen julkaisutilaisuus pidettiin Rovaniemen kansalaistalolla 27.4.2022. Puheenvuorojen diasarjat voit ladata seuraavien linkkien kautta (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

julkaisun esittelypuheenvuoro,

Jouko Karjalaisen puheenvuoro


Rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Partanen, Leinonen, Lindh 2022) (Posken julkaisusarja 49). Julkaisussa tarkastellaan rakenteellista sosiaalityötä tiedon, tietokäytäntöjen ja tiedolla johtamisen näkökulmista. Selvitys käsittelee sosiaalityön tietokäytäntöjä sosiaalisessa raportoinnissa sekä millaisia haasteita rakenteellisen sosiaalityön tietokäytäntöihin ja tiedolla johtamiseen liittyy. Tulosten ja johtopäätösten perusteella selvitys nostaa esiin seitsemän kehittämisen paikkaa rakenteellisen sosiaalityön tietokäytäntöjen ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi tulevalla Lapin hyvinvointialueella.

Lataa julkaisu tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen Sharepoint-alustalle)


Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön kehittämishaasteet Tornion työikäisten sosiaalipalveluissa (Lindh 2022) (Posken julkaisusarja 51), jossa tarkastellaan suunnitelmallisen aikuissosiaalityön toteutumista ja kehittämistarpeita Tornion työikäisten palveluissa. Selvityksen tavoitteena on paikantaan kehittämisen paikkoja Tornion suunnitelmallisessa aikuissosiaalityössä ja se keskittyy niihin kriittisiin tekijöihin, joissa on koettu olevan puutteita ja katvealueita sosiaalihuoltolain mukaisen suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin toteutumisessa. Tämän lisäksi selvitys nostaa esiin aikuissosiaalityön asiantuntijuutta, menetelmiä ja prosesseja kokonaisuudessaan.

Lataa julkaisu tästä linkistä (linkki avautuu uuteen välilehteen Sharepoint-alustalle)

 

Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä luomalla rakenteita tiedon tuottamiselle ja toimenpide-ehdotusten tekemiselle. Yksi rakenteellisen sosiaalityön välineistä on sosiaalinen raportointi.Sosiaalisella raportoinnilla nostetaan esiin yhteiskunnallisia ilmiöitä, palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia tai palveluiden puutteita. Tiedon pohjalta kehitetään palveluita vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin. Sosiaalisen raportoinnin tarjoamaa tietoa hyödynnetään kunnallisessa päätöksenteossa esimerkiksi lakisääteiden hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa. Sosiaalinen raportointi vahvistaa tiedolla johtamisen rakenteita ja nostaa sosiaalityön asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Alla olevasta esitysmateriaalista voit lukea tarkemmin sosiaalisesta raportoinnista.

Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön välineenä (pdf)

 

Sosiaalisen raportoinnin pilotti Lapissa

Sosiaalisen raportoinnin sähköinen lomake otettiin käyttöön kevään 2021 aikana kuudessa Lapin kunnassa. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 8 raportointikautta, jonka aikana sosiaalihuollon ammattilaiset tuottivat yhteensä 64 sosiaalista raporttia sähköiselle alustalle. Selvityksessä rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Partanen, Leinonen, Lindh 2022) on kartoitettu pilottiin osallistuneiden sosiaalihuollon ammattilaisten ja esihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta raportoinnista sekä jäsennetty raporttien tuottamaa tietopohjaa.

Lue lisää pilotoinnista ja sosiaalisen raportoinnin sähköisestä työkalusta.

Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen Tornion sosiaalitoimiston työikäisten palveluissa

Sosiaalityön keskeinen tehtävä on ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Selkeä asiakasprosessi tukee asiakkaan aktiivista toimijuutta. Kehittämistyön pohjaksi on tehty selvitys Tornion aikuissosiaalityön palveluprosessien nykytilasta, ydinkysymyksistä ja –haasteista on täsmentänyt Tornion työikäisten palveluiden kehittämisen paikkoja. Tiimin kehittämispäiviä toteutettiin tiiviisti 2020-2021 Posken ja Tornion aikuissosiaalityöntiimin yhteistyönä kuukausittain. Tiimin kehittämisen kärjet olivat oman työn tutkimisessa, sosiaalihuoltolain mukaisen asiakasprosessin kehittämisessä sekä erityistä tukea tarvitsevan henkilön määrittelyssä ja tunnistamisessa.

Asiakkuussegmentointi (pdf) (linkki aukeaa uuteen välilehteen Sharepoint-alustalle)
Tornion asiakkuussegmentit (pdf) (linkki aukeaa uuteen välilehteen Sharepoint-alustalle)

Sosiaalityölle nostetta ! -työpajasarja

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa. Kevään 2022 aikana suunniteltiin ja käynnistettiin yhteistyössä sosiaalityölle nostetta! -työpajasarja, jonka teemoja ovat: 

 • asiakkuuksien tarkastelu ja sosiaaliset ilmiöt,
 • suunnitelmallisten asiakasprosessien kehittäminen
 • rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen Lapissa