Rakenteellinen sosiaalityö - ekollega

Hankkeen, Posken, Eu:n, Tornion ja Lapin yliopiston logotRakenteellinen sosiaalityö Lapissa

Tietoa hankkeesta

Hankkeessa vahvistetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia kehittämällä kokonaisvaltaisen tuen monitoimijainen toimintamalli Lappiin. Tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen, jossa tuotetaan asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia osaksi viranomais- ja asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa.

Hankkeen toimenpiteet

 • Heikommassa asemassa olevien ihmisten tarpeet sekä matalan kynnyksen palvelut osana rakenteellista sosiaalityötä
 • Asiakkaiden kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen osana rakenteellista sosiaalityötä
 • Rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen Lapissa

Hankkeen tuloksena syntyy Lapin sosiaalityön oma malli osana sosiaalihuoltolain mukaista rakenteellista sosiaalityötä sekä heikommassa asemassa olevien kansalaisten palvelukokonaisuutta.

 

Rakenteellinen sosiaalityö perustuu sosiaalihuoltolakiin

Sosiaalityön ammattilaisille kertyy asiakastyössä tietoa asiakkaiden tarpeista, ongelmista ja yhteiskunnan rakenteista ja ilmiöistä. Rakenteellinen sosiaalityö mahdollistaa asiakkaiden tarpeista lähtevän tiedon tuottamisen, jonka perusteella voidaan tehdä erilaisia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on nostaa esiin ja puuttua yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka tuottavat pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta.  


Rakenteellinen sosiaalityö on:

 • Järjestelmällistä tiedon tuottamista asiakasrajapinnasta ja alueen sosiaalisista ilmiöistä sekä tiedon välittämistä osaksi kunnan ja maakunnan päätöksen tekoa
 • Kehittämis- ja ratkaisuehdotusten tekemistä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi
 • Sosiaalityön asiantuntijuuden tuomista osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä kunnan poliittista päätöksentekoa.
 • Asukasosallisuuden vahvistamista sekä asukkaiden oikeuksien ja osallisuuden toteutumisen seurantaa. 

Lue lisää rakenteellisesta sosiaalityöstä sosiaalihuoltolaista, STM:n ja THL:n www-sivuilta (avautuu eri välilehdille).

Hankefakta

 • Toteuttaja(t): Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen toteuttaja on Poske ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki
 • Yhteistyökumppanit: Hankkeessa ovat mukana Lapin kunnat. Sidosryhmiä ovat Saamelaiskäräjät, maakunnan järjestöt ja muut maakunnassa toimivat sote –yhteisöt.
 • Toteutusaika: 1.4.2020 – 30.6.2022
 • Rahoittajat: ESR, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 • Hankkeen valvoja Tanja Raappana, rahoitusasiantuntija, Lapin Ely-keskus
 • Kokonaisrahoitus/omarahoitus: Kokonaiskustannukset ovat 685 032 euroa, josta ESR-rahoitus on 80 % eli  548 024 euroa ja omavastuuosuus 20% 137 008 euroa.
 • Hankkeen nro: S220022
 • Hankesuunnitelma (pdf)

Työntekijät

Anni Partanen, Projektipäällikkö
anni.partanen@poske.fi | 040 751 1121
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Avaa henkilökortti

Annika Vaaramaa, Kehittäjäsosiaalityöntekijä (50 %)
annika.vaaramaa@tornio.fi | 040 640 4334
Tornion kaupunki

Outi Karjalainen, Kehittäjäsosiaalityöntekijä (50 %)
outi.karjalainen@tornio.fi | 040 194 0606
Tornion kaupunki

Marika Ahola, Kehittäjätyöntekijä (50 %)
marika.ahola@poske.fi | 040 630 5768
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Avaa henkilökortti

Eve Orhanli, Yliopisto-opettaja (50%)
eve.orhanli@ulapland.fi | 040 659 8037
Lapin Yliopisto
Avaa henkilökortti

Ajankohtaista hankkeen toiminnassa

"Ensin ei ylpeyteni antanut lähteä" -selvitys julkaistu

Hankkeessa kehitetään tietoon perustuen. Ruokajakelussa käyvien rovaniemeläisten hyvinvointia, tuen tarpeita sekä palvelujärjestelmän katvealueita avaava selvitys on julkaistu Posken julkaisusarjassa.

Selvitys on toteutettu monitoimijaisessa yhteistyössä asukkaiden, Rovaniemen Neuvokkaan, Lapin yliopiston ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Selvitysprosessissa on ollut tiiviisti mukana Kansalaistalon ruokajakelussa käyvistä asukkaista koostuva kehittäjäasukasryhmä. Kehittäjäasukkaat ovat tuottaneet julkaisuun myös omaa aineistoa runojen ja tekstien muodossa.    

Lapin yliopiston kanssa toteutettavat selvitykset valmistumassa kevään 2022 aikana

 • Tornion suunnitelmallisen asiakasprosessin nykytilaa ja haasteita kartoittava selvitys
 • Sosiaalisen raportoinnin pilotin toteuttamista ja jatkokehittämisen paikkoja avaava selvitys

Sosiaalityölle nostetta ! -työpajasarja

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa. Kevään 2022 aikana toteutetaan yhteistyössä sosiaalityölle nostetta! -työpajasarja, jonka teemoja ovat: 

 • asiakkuuksien tarkastelu ja sosiaaliset ilmiöt,
 • suunnitelmallisten asiakasprosessien kehittäminen
 • rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen Lapissa

Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen

Sosiaalisen raportoinnin sähköinen lomake on otettu käyttöön kevään 2021 aikana kuudessa Lapin kunnassa. Saapuneet sosiaaliset raportit lähetetään kuntiin esihenkilöille kahden kuukauden välein. Neljän raportointikauden jälkeen sosiaalisia raportteja on tuotettu yhteensä 34 kappaletta.

Ensimmäisiä kokemuksia sosiaalisen raportoinnin käyttöönotosta kuultiin sosiaalityön ajankohtaisfoorumissa lokakuussa. Alta löydät seminaarissa esitetyn materiaalin:

Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön välineenä (pdf)

Lue lisää pilotoinnista ja sosiaalisen raportoinnin sähköisestä työkalusta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä luomalla rakenteita tiedon tuottamiselle ja toimenpide-ehdotusten tekemiselle. Yksi rakenteellisen sosiaalityön välineistä on sosiaalinen raportointi.

Sosiaalisella raportoinnilla nostetaan esiin yhteiskunnallisia ilmiöitä, palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia tai palveluiden puutteita. Tiedon pohjalta kehitetään palveluita vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin. Sosiaalisen raportoinnin tarjoamaa tietoa hyödynnetään kunnallisessa päätöksenteossa esimerkiksi lakisääteiden hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa. Sosiaalinen raportointi vahvistaa tiedolla johtamisen rakenteita ja nostaa sosiaalityön asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan sosiaalista raportointia yhdessä Lapin kuntien kanssa. Kehittämistyössä kiinnitetään huomiota sosiaalisen raportoinnin prosessiin, jotta työntekijöiltä, asiakkailta ja asukkailta kerätty tieto välittyy niin esimiehille kuin kunnalliseen päätöksentekoon.

 

Heikoimmassa asemassa olevia asukkaita kuullen kohti toimivampia palveluja

Kansalaistalon osakokonaisuuden tavoitteena on kehittää haavoittuvimmassa asemassa olevien, ruoka-apua hakevien asukkaiden, monitoimijaisten palvelujen ekosysteemiä vastaamaan paremmin heidän palvelutarpeisiinsa.

Monitoimijaisen toimintamallin kehittämisen lähtökohtana toimii selvitys Rovaniemen Kansalaistalon ruoka-apua hakevien asukkaiden tilanteesta, jonka avulla saamme yhteisen tilannekuvan ruoka-apua hakevien asukkaiden elämäntilanteesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. 

Selvityksen pohjalta kehitetään monitoimijaista palveluekosysteemiä, jonka keskiössä on Rovaniemen Kansalaistalo ja sen sisällä toimiva järjestölähtöisen ohjauksen ja neuvonnan Järjestöpiste JOIKU.  JOIKU nivoo yhteen etsivällä työotteella asukkaat, järjestöt, kaupungin työntekijät ja muut toimijat.

Keskiössä on kuulla: 

 • mitä ruoka-apua tarvitsevien arkeen kuuluu
 • mitä tuen tarpeita ja palveluiden tarpeita heillä
 • mitä mahdollisia katvealueita tai puutteita palvelujärjestelmässä on

Selvityksen toteutus

 • Ruoka-apua hakevien kuuleminen toteutettiin kaksivaiheisesti kyselylomakkeen ja haastatteluiden avulla keväällä 2021 Rovaniemen Kansalaistalolla.

 • Kyselyyn saatiin vastauksia 146.  Anonyymejä yksilöhaastatteluita toteutettiin yhdeksän. Haastatteluilla syvennettiin ymmärrystä ruoka-apua hakevien arjesta ja tarpeista sekä palvelujen järjestämiseen ja saantiin liittyvistä haasteista.

   Videolla kehittäjätyöntekijä Marika Ahola ja projektipäällikkö Anni Partanen kertovat ruoka-avun saajille toteutetusta kyselystä Rovaniemen Kansalaistalolla. Kyselyn pohjalta tehdään selvitys ruoka-avun saajien arjesta, hyvinvoinnista ja palveluiden tarpeista. 

 

Julkaisutilaisuuden puheenvuorojen diasarjat voit ladata seuraavien linkkien kautta (linkit aukeavat uuteen välilehteen): julkaisun esittelypuheenvuoro, Jouko Karjalaisen puheenvuoro

Selvitys on julkaistu Posken julkaisusarjassa 27.4.2022. Pääset julkaisuun alla olevasta linkistä:

Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen Tornion sosiaalitoimiston työikäisten palveluissa

Sosiaalityön keskeinen tehtävä on ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Hankkeessa kehitämme työikäisten palvelujen kokonaisvaltaista asiakasprosessia vastaamaan paremmin paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeita. Palveluprosessia kehittämällä vahvistamme sosiaalityötä osana monitoimijaista palvelurakennetta sekä sosiaalityöntekijän roolia prosessin johtajana. Selkeä asiakasprosessi tukee asiakkaan aktiivista toimijuutta. Kehittämistyön pohjaksi on tehty selvitys Tornion aikuissosiaalityön palveluprosessien nykytilasta, ydinkysymyksistä ja –haasteista sekä asiakkuussegmentointi tiimin asiakkaista keväällä 2021.   

Sosiaalityön roolin vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen

Tornion työikäisten palveluiden tiimin kehittämispäivät on aloitettu syyskuussa 2020 hankkeen käynnistyttyä. Kehittämispäiviä on toteutettu Posken ja Tornion aikuissosiaalityöntiimin yhteistyönä kuukausittain. Tällä hetkellä aikuissosiaalityön tiimissä kehitetään kokonaisvaltaista asiakasprosessia ja työnjakoa erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat huomioiden. 

Kevään 2022 aikana hahmotellaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa aikuissosiaalityön käsikirja. Käsikirjan tavoitteena on tehdä aikuissosiaalityötä näkyväksi, selkeyttää palveluprosesseja niin asukkaille kuin työntekijöille sekä toimia perehdytysmateriaalina ja tukena sosiaalihuollon ammattilaisille.