Lastensuojelua kehittämässä - Monialaisuutta, osaamista ja osallisuutta 

 

Monialainen työote vaatii työntekijöiltä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja ennen kaikkea ymmärrystä eri palveluiden toimintamalleista ja käytännöistä. Yhteiset koulutukset ja hankkeessa eri palveluiden toimijoiden kanssa kehitettävät palveluprosessit tukevat monialaisen työotteen vahvistamista. Pohjoisen alueen lastensuojelua kehittävässä hankkeessa osaaminen rakentuu monialaisen kehittämisen lisäksi koulutuskokonaisuuksien ympärille.

Kokonaisuudet muodostavat  osaamisverkoston osahankkeiden pilottien ja palveluiden tueksi. Työkokoukset ovat pääosin avoimia kaikille. Menetelmällisiin koulutuksiin osallistujat valitaan tasapuolisesti kaikilta  hankkeen alueilta.

Hankkeen monialaista osaamista vahvistavat kokonaisuudet

1.  Lapset puheeksi -koulutuskokonaisuus  sisältää Lapset puheeksi -keskustelun, neuvonpidon ja kouluttajakoulutuksen. Lapset puheeksi -menetelmät (linkki vie toiselle sivustolle) tukevat lasten ja perheiden pärjäävyyttä tavallisesti sujuvassa arjessa, siihen liittyvissä muutoksissa ja myös tilanteissa, jolloin lapsen arjessa on vaikeuksia. 

Pohjoinen Lastensuojelu -hankkeessa on koulutettu kouluttajia (6), jotka vievät Lapset puheeksi -menetelmää alueilleen Lappiin ja Keski-Pohjanmaalle. Koulutukset päättyivät 1/2022.

2. Toimiva Lapsi & Perhe -perheinterventio on alun perin kehitetty tilanteisiin, kun vanhemmalla on mielenterveyteen liittyviä haasteita. Tutkimuksista tiedetään mielenterveydellisten haasteiden ylisukupolvisuuden ilmiö. Toisaalta tiedetään, että ikätason mukainen ymmärrys perheen tilanteesta suojaa lasta. Perheinterventio ei ole terapiaa, vaan lasten tilanteen tarkastelua yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen. 

Pohjoinen lastensuojelu -hankkeessa koulutetaan perheinterventiota koko hankealueen toimijoille, jotka ovat käyneet Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen.

3. Systeeminen toimintamalli tuo lastensuojeluun systeemisen ja perheterapeuttisen viitekehyksen ja työvälineitä. Mallin avulla pyritään vahvistamaan suhdeperustaista ja kohtaavaa työotetta. Toimintamallin rakenteet tukevat sekä lapsia, nuoria että lastensuojelun toimijoita. Lue lisää THLn sivuilta tästä linkistä. Systeemisen toimintamallin menetelmäosaajia ja kouluttajia Pohjois-Suomessa löydät tästä linkistä. Sivuilta löytyy myös ajankohtaisia Systeemiseen toimintamalliin liittyviä koulutuksia, tilaisuuksia ja uutisia.

  • Lastensuojeluhankkeen alueilla systeeminen toimintamalli on jo otettu käyttöön mm. Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hankkeessa koulutetaan kaksi uutta kouluttajaa, jotka toteuttavat SyTy-koulutuksen Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimijoille.
  • Hankkeessa järjestettiin syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana kuukausittain kaikille avoimia SyTy-kahveja, joiden avulla vahvistetaan tietoa systeemisestä lastensuojelun mallista. Kahveilla on puhujina mm. systeemisen toimintamallin käyttäjiä, organisaatioiden johdon ja THLn edustajia. 
  • Systeemisyys lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä monialaisessa yhteistyössä -koulutuksia järjestetään syksyllä 2022. Lue koulutuksista lisää tästä linkistä

4. Perheterapeuttiset perusteet kokonaisuuden avulla tuetaan lastensuojelun toimijoiden vuorovaikutuksellisia ja dialogisia taitoja. kokonaisuus antaa työkaluja oman toiminnan reflektiiviseen arviointiin ja kehittää koulutettavan verkosto-ja voimavarakeskeistä työotetta. Koulutus kytkeytyy koulutettavien omaan työhön ja työyhteisöön. Perheterapeuttinen työote tuo terapeuttisia työvälineitä lastensuojelun toimijoille.

5. Lakikoulutuksen avulla vahvistetaan monialaista työskentelyä tukevan lain tuntemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmä; lastensuojelun, sivistys, päihde- ja mielenterveyspalveluiden (ml. aikuispsykiatria) toimijat. 

6. Traumaan liittyvä osaamisen vahvistaminen on suunnattu sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun toimijoille.

  • Traumaterapiakeskuksen toteuttamat koulutuspäivät (2) painottuvat kahteen teemaan: Väkivallalle altistuneiden lasten tunnistamiseen ja auttamiseen sekä sijaistraumatisoitumiseen ja siihen, miten lapsen, nuoren ja perheen trauma voi siirtyä auttajaan. 
  • Lisäksi kaikille avoin tilaisuus, jossa traumatietoisuuden ja tunnistamisen lisäksi tarkastellaan yhteisön traumatisoitumista.

7. Nuoret ja päihteet -kokonaisuus pitää sisällään lastensuojelun työntekijöiden työssään tarvitsemaa tietoa päihteistä ja käytön tunnistamisesta. Osaamisesta rakentuva monialainen työmalli lasten ja nuorten toimintamalli perustuu systeemiseen ja motivoivaan työotteeseen, ja on toteutettavissa avo- tai etäpalveluina.

Monialainen päihdetyön koulutuskokonaisuus

  • 8.4.2022 klo 8:30- 16:00 Tietoa päihteistä ja käytön tunnistamisesta. Siirry tästä koulutusmateriaaliin
  • 17.5.2022 klo 8:30- 16:00 Tietoa traumasta ja traumataustan merkitys päihteiden käytössä: elämänhistoria, tulevaisuuden suunnittelu. Toiminta, tunnesäätelyn sekä ajattelutapojen muuttaminen. Siirry tästä koulutusmateriaaliin
  • 24.8.2022 klo 8:30- 16:00 Monialainen toimintamallin mukainen työskentely. Toiminnalliset työmenetelmät. 

Osallisuuden vahvistaminen

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta omissa prosesseissaan.  Osallisuus on huomioitu kaikissa osahankkeissa ja niiden pilotoinneissa. Kokemusasiantuntija ovat mukana pilotoinneissa ja hankkeen kokonaisuudessa. Kaikissa osahankkeissa toteutetaan suunniteltuja  kehittämistoimia yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.