Suun terveydenhuolto - ekollega

hankkeen logot       Suun terveydenhuolto

Uutiset

Tapahtumat

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa suun terveydenhuoltoon pääsyä parannetaan ja vaikuttavia, laadukkaita ja ennaltaehkäiseviä työskentelytapoja kehitetään. Tarkastelemme hammashoitoloiden toimintaprosesseja ja kehitämme ammattilaisten työnjakoa. Kehitämme toimintatapoja, joilla parannamme varhaisemmassa vaiheessa palveluihin ohjaamista terveyskeskuksesta sekä perhe- ja ikäihmisten palveluista. Tarkastelemme myös Lapin hyvinvointialueen erikoishammaslääkärien resurssia ja sen hyödyntämistä sekä päivystyspalveluiden toimivuutta.

Suun terveydenhuollon valmennuskokonaisuudet - tutustu prosesseihin klikkaamalla kuvia alta!

Kuvassa linkitys valmennuksen tiedostoon, klikkaa kuvaa

Hoitoon sitouttaminen ja hoidon jatkuvuus suun terveydenhuollossa -valmennuskokonaisuus koko suun terveydenhuollon henkilöstölle, klikkaa kuvaa avataksesi sen Sharepoint-alustalla (pdf)

Klikkaa kuvaa tarkastellaksesi valmennuksen prosessia Sharepoint-alustalla

Suun terveydenhuollon kehittäminen -valmennuskokonaisuus esihenkilöille , klikkaa kuvaa avataksesi sen Sharepoint-alustalla (pdf)

Kuvassa linkitys valmennuksen tiedostoon, klikkaa kuvaa

Autettavan asiakkaan suun hoito -valmennuskokonaisuus, klikkaa kuvaa avataksesi sen Sharepoint-alustalla (pdf)

Lapin suun terveydenhuollon nykytilanteen kyselyissä korostui yhteistyö

Teimme maaliskuussa 2022 selvitykset Lapin alueen suun terveydenhuollon nykytilanteesta. Kyselyillä pyrimme selvittämään sekä henkilöstön että esihenkilötason näkemyksiä hoidon saatavuudesta ja erilaisista yhteistyörakenteista. Lisäksi tarkoituksena oli saada ideoita toiminnan kehittämiseen. Vastauksia on hyödynnetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen suunnittelussa ja hyödynnetään Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon yksiköiden kehittämisessä.

Kyselyssä suuhygienistin palveluiden saatavuus arvioitiin hammaslääkärin palveluita heikommaksi. Vastanneista suun terveyden ammattilaisista 32 % arvioi hammaslääkärin saatavuuden kunnassa heikoksi tai melko heikoksi ja 58 % hyväksi tai melko hyväksi. Suuhygienistin saatavuuden 54 % vastaajista arvioi heikoksi tai melko heikoksi ja 46 % hyväksi tai melko hyväksi.

Kunnan hammaslääkärin saatavuus

Piirakkadiagrammi, jossa kunnan hammaslääkärin saatavuuden kuvasi hyväksi 15 %, melko hyväksi 43 %, melko heikoksi 23 % ja heikoksi 19 % vastaajista.

 

Kunnan suuhygienistin saatavuus

Piirakkadiagrammi, jossa kunnan hammaslääkärin saatavuuden kuvasi hyväksi 15 %, melko hyväksi 43 %, melko heikoksi 23 % ja heikoksi 19 % vastaajista.

 

Palvelujen heikko saatavuus johtaa pitkiin jonoihin sekä kiireettömässä että kokonaishoidossa. Palvelujen järjestämisen haasteiksi nimettiin myös esimerkiksi pienet tilat, hoitohuoneiden tyhjäkäynti ja ylimääräiset työtehtävät, kuten toimistotyön ja ajanvarauksen hoitaminen kliinisen hoitotyön ohessa. Toisaalta henkilöstöpula vaikeuttaa toimintaa monessa kunnassa. Pulaa on kaikista terveydenhuollon ammattilaisista, erityisesti suuhygienisteistä ja hammashoitajista.

Kyselyyn vastaajilla oli järjestämishaasteisiin myös ratkaisuja ja kehitysideoita. Erityisesti toivottiin yhteistyötä ja yhtenäisiä linjauksia hyvinvointialueelle. Ehdotettiin yhteneviä yksilöllisiä hoitovälejä aikuisille, selkeitä linjauksia eri ikäryhmien hoitopoluille ja yhteistä ohjeistusta eri ikäryhmien terveydenedistämistilaisuuksiin. Myös sijaistaminen yli kuntarajojen, kuntien väliset koulutukset ja yhteistyö ja päivystys useamman kunnan kesken voisivat tukea hammashoitoloiden työtä.

Lue lisää selvityksestä täältä: Suun terveydenhuollon nykytilanteen selvitys (linkki aukeaa uuteen välilehteen).


Suun terveydenhuollon työpajoissa yhteistyö tuotti todellisia tuloksia

Suun terveydenhuollon kuuden työpajan sarjan valmennuksen tuotoksena yhdenmukaistettiin lasten ja nuorten kutsutaulukko, jossa huomioitiin lain ja asetusten määrittelemät tarkastusten ja tutkimusten ajankohdat. Tuotoksena edistettiin myös ajanvarauskirjojen yhdenmukaistamista sekä kirjaamisessa käytettävien otsikoiden yhtenäistämistä. Uudet sovitut tavat kehittävät Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon palveluita yhdenmukaiseksi kaikille vauvasta vaariin.

Kliinisen työn tueksi sekä perehdytyksen materiaaliksi tuotettiin materiaali, josta löytyvät alaikäisten suun terveystarkastusten ikäryhmissä muistettavat sisällöt. Yhteiset linjaukset sovittiin myös kokouskäytäntöihin ja puskuriaikoihin koko Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuoltoon, jolloin kliinistä työaikaa alkaa vapautua potilastyöhön. Vapautuvaa työaikaa tulee karkeasti arvioituna yhden hammashoitaja ja -lääkäri työparin vuosityötuntien verran. Näin ollen hoidon saatavuuden tulisi parantua.

Hoitopolkuja hahmoteltiin eteenpäin eri asiakasprofiileille sekä pohdittiin suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn toteutumista jatkossa. Hoitopolkujen työstöä jatketaan toukokuun lopussa sekä syksyllä. Ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen ja ammattiryhmien työtehtävien hahmottelu alkoivat työpajoissa. Materiaalia ideoiden muodossa tuotettiin runsaasti. Nämä materiaalit vaativat vielä lisätyöstöä. Lapin hyvinvointialueen yhteinen suun terveydenhuollon terveydenedistämisen työryhmä on saanut runsaasti kannatusta niin esihenkilöstöltä kuin henkilöstöltä. Työryhmän tarkoitus on keskittyä suun terveydenedistämistyön yhtenäistämiseen Lapin hyvinvointialueella. Työryhmä käynnistyy toukokuun lopussa 2023, jolloin on järjestäytymiskokous.

Fasilitoinnissa kaikki ammattiryhmät saivat äänensä kuuluviin

Kehittämistyöpajoista koostuvan valmennuspaketin tavoite oli kehittää yhdessä Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon hoidon saatavuutta, palveluiden yhdenmukaisuutta sekä yhtenäistää kirjaamista. Valmennuspaketin kehittämistyöpajat toteutettiin käyttäen fasilitointimenetelmiä, jolloin vain taivas oli ideoinnin rajana. Fasilitoinnin työkalujen avulla osallistujat saatiin osallistettua yhdessä kehittämistyöhön, ja näin ollen kaikkien osallistujien ääni saatiin kuuluville.

Työpajojen osallistujajoukko koostui Lapin suun terveydenhuollon esihenkilöstöstä sekä heidän aisapareista. Kaikki ammattiryhmät olivat edustettuina (hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat). Ensimmäisiin työpajoihin osallistui kaksi Rovaniemen kehittäjäasiakasta, joiden kautta saatiin kuuluville alueen asukkaiden näkemyksiä. Kehittäjäasiakkaiden osallistuminen työpajatyöskentelyyn koettiin todella avartavaksi!

Tuloksia seurataan yhdessä

Työpajoissa oli tasavertaisuuden tunne sekä ilmapiiri, jossa uskalsi matalalla kynnyksellä keskustella! Viimeisen työpajan palautteissa yhteistyön, vertaistuen ja hiljaisen tiedon jakamisen tärkeys korostuivat. Työpajatyöskentelyssä koettiin, että asiat etenevät ja yhteiset raamit hahmottuvat. Kaiken kaikkiaan työpajatyöskentely fasilitoinnin menetelmin koettiin mielekkääksi tavaksi tehdä kehitystyötä.

Vielä on varhaista sanoa, onko hoidon saatavuus alkanut parantua. Yksittäisiä kehityskohteita on kehitelty paremmiksi. Tulokset näkyvät pidemmällä aikavälillä. Hoitoon pääsyä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti T3-arvon ja Hilmo-tietojen seurannalla. Seurantaa ja arviointia toteutetaan säännöllisesti koko loppuvuosi 2023. T3-arvoa kirjataan yhteiseen taulukkoon, jokaisen kuukauden ensimmäinen viikko. Suun terveydenhuollon kehittämisen vertaistukiverkosto kokoontuu Teamsin äärelle noin joka toinen tiistai loppuvuoden ajan. Verkostossa jatketaan tuotoksien jalkauttamisen seurantaa sekä jatkuvaa arviointia.

Palveluiden yhdenmukaistamisessa on alkanut tapahtua jo muutosta parempaan. Kirjaamisen työpajojen kautta kirjaamiseen, erityisesti hoitoon pääsytietojen kirjaamiseen sekä kirjaamisessa käytettävien kansallisten otsikoiden käyttöön on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Yksiköille järjestetään kirjaamisesta tukityöpajoja, jotka sisältävät käytännön harjoittelua esimerkkitapauksin. Nämä ovat olleet tykättyjä työntekijöiden parissa. Näin kirjaamisen tulisi yhdenmukaistua pidemmällä aikavälillä Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa.


Yhteystiedot

Sanni Peteri
Suun terveydenhuollon erityisasiantuntija
Puh. 0406796960
sanni.peteri@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti