Ikäihmiset - ekollega

hankkeen logot      

Ikäihmiset

Tapahtumat


”Lappilainen hyvinvoiva ikäihminen kokee elävänsä turvallista, mielekästä sekä oman näköistä arkea ja hän saa monialaisen yhteistyön tuloksena oikea- aikaista, yhdenvertaista ja riittävää apua elämiseen ja asumiseen.”

RAI-järjestelmän käytön vahvistaminen

RAI-järjestelmän käyttöönotto kotihoidossa ja asumispalveluissa

Tavoitteena on tuottaa Lapin hyvinvointialueelle RAI:n käytölle yhteinen suunnitelma. Perustana toimii THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli.

Kunnat, joissa RAI-järjestelmä on jo ollut käytössä:

  • Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Muonio, Posio, Rovaniemi, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio ja Ylitornio

Kunnat, joissa käyttöönotto on alkanut käyttöönottomallin mukaisesti:

  • Enontekiö, Kolari, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Salla, Savukoski ja Utsjoki

Lapin RAI-koordinaatioverkosto

Verkoston tarkoituksena on vahvistaa RAI-osaamista ja koordinointia koko Lapin alueella ja jakaa ajankohtaisia RAI-toimintaan liittyviä tietoja. Verkoston asiantuntijuutta tullaan hyödyntämään myös RAI-muutosprojektin aikana. Muutosprojektissa tavoitteena luoda koko Lapin hyvinvointialueelle yhteinen organisaatiorakenne RAI-tietokannassa, mikä palvelee niin asiakkaiden RAI-prosessin jatkuvuutta kuin tiedolla johtamisen tarpeita. Verkosto koostuu palvelualueiden organisaatioiden RAI-koordinaattoreista sekä nimetyistä RAI-vastaavista.

Seuraava verkoston tapaaminen:

  • 9.3.2023 klo 13.00-15.00

RAI-osaamisen verkosto RAI-vastaaville ja RAI-kouluttajille

Verkoston tarkoituksena on vahvistaa RAI-vastaavien ja RAI-kouluttajien RAI-osaamista verkostotyöskentelyä hyödyntäen jakamalla hyviä käytänteitä ja koostamalla yhdenmukaisia ohjeistuksia ja materiaalia osaamisen vahvistamisen ja varmistamisen tueksi. RAI-vastaavilla ja RAI-kouluttajille on iso rooli työntekijöiden RAI-perehdytyksessä. Jatkuvan RAI-osaamisen varmistaminen koko Lapin hyvinvointialueella on verkoston pääteema.

Verkosto tapaa joka kuun viimeinen tiistai

Seuraava verkoston tapaaminen:

  • 28.3.2023 klo 13.00-14.30

Jos sinulla herää kysymyksiä verkostoihin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä:
Ringa Härkönen
ringa.harkonen@poske.fi, p. 040 596 4118Perhehoidon edistäminen

Perhehoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja se on myös ratkaisu muun muassa omaishoitajan tueksi. Perhehoitajien osaamista edistetään tarpeen mukaan ja vertaistuki mahdollistetaan etänä toimivan vertaisverkoston avulla. Syksyllä 2021 Perhehoitoliiton Kotona perheessä -hankkeessa on laadittu hyvän perhehoitoarjen suositukset, jotka ovat hyvä työkalu perhehoitajan tukemiseen sekä vastuutyöntekijälle perhehoidon valvontaan liittyen. Tuemme kuntia suositusten käytön edistämisessä.

Perhehoidon edistämisessä tehdään yhteistyötä Leader-Pohjoisin Lappi -toimijoiden kanssa niin toimeksiantoperusteisen kuin ammatillisenkin perhehoidon suhteen. Yhteistyössä toteutamme myös ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen huhtikuussa 2022.


Digitaalisten palvelujen käyttöönotto

Toimiva Kotihoito Lappiin- hankkeessa käyttöönotetun teknologia hyödyntämistä jatketaan ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi muiden palveluiden rinnalle. Etäturvateknologian tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös ennaltaehkäisyssä sekä ennakoinnissa, hankkeessa tuetaan kuntien henkilöstön osaamista etäturvateknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.


Ikäihmisten kuntoutus

Ikääntyvien osuus kasvaa Lapin hyvinvointialueella, ja ikääntyville suunnattujen palveluiden kehittämiselle on tarvetta. Ikääntyvien elämänlaatuun, kotona pärjäämiseen ja palveluiden tarpeeseen vaikutetaan kotikuntoutuksella. Kotikuntoutus on ikääntyvien kotona asumisen ja toimintakykyisen arjen tukemista. Asiakkaan oikea-aikainen ja sujuva kotiutuminen sairaalasta kotiin on ennakoivan kotiutuksen tavoite. Lapin hyvinvointialue on alueena laaja, sekä suurimmalta osaltaan suhteellisen harvaan asuttu. Pitkät välimatkat, saamenkieliset palvelut ja eri alueiden erityispiirteet tulee huomioida palveluissa esimerkiksi digitaalisesti.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön kotikuntoutuksen sekä ennakoivan kotiutuksen mallit, jotta tarjolla on parempia ja joustavasti kohdennettuja kotiin annettavia palveluja. Myös toimintakykyä ja kuntoutusta edistävä toiminta ja palvelut lisääntyvät. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐ tai elinympäristössään. Kuntoutuksen toimijoita tuetaan sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Kotikuntoutuksesta tulee kaikkien yhteinen asia: mukana ovat vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja yksityiset palveluiden tuottajat.  Kotikuntoutuksen malli selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistaa kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja tukee asiakkaiden kotona asumista.


Yhteystiedot

Ringa Härkönen
Ikäihmisten palveluiden suunnittelija
Puh. 040 596 4118
ringa.harkonen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Jenny Järvinen
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 672 7101
jenny.jarvinen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti