Ikäihmisten palvelut - ekollega

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Uutiset

Tapahtumat


”Lappilainen hyvinvoiva ikäihminen kokee elävänsä turvallista, mielekästä sekä oman näköistä arkea ja hän saa monialaisen yhteistyön tuloksena oikea- aikaista, yhdenvertaista ja riittävää apua elämiseen ja asumiseen.”

Palvelutarpeen tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Hankkeessa edistetään monialaista yhteistyötä, jotta ikäihmisen palvelutarve tunnistetaan riittävän hyvin ja ikäihminen ohjataan palveluohjaukseen ja –neuvontaan mahdollisimman vähillä yhteydenotoilla. Palvelutarpeen arviointi vaatii myös monialaista osaamista ja hankkeessa edistetään ikäihmisten hoidon ja ohjauksen erityispiirteisiin liittyvää osaamista. Osaamista ja tietoisuutta vaikuttavista toimintamalleista (kaatumisen ehkäisy, muisti) edistetään niin henkilöstön kuin ikäihmisten parissa. 

RAI osaamisen tuki

RAI- osaaminen on oleellinen osa monialaista palvelutarpeen arviointia. Hankkeessa tuetaan kuntia erilaisten RAI- valmennusten avulla, valmennuksia kohdennetaan niin henkilöstölle kuin johdolle. Syksyllä toteutimme valmennussarjan RAI arviointivälineistöä käyttäville kunnille, johon saimme hienosti yli 160 RAI toimijaa kunnista sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Valmennusten avulla mallinnettiin yhtenäisiä tehtävänkuvia sekä RAI prosesseja. Valmennusten avulla vahvistettiin RAI arviointitiedon hyödyntämistä niin asiakkaan hoidon suunnittelussa ja seurannassa kuin myös palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Yhtenäistämistyö jatkuu ensi vuoden keväällä käynnistyvässä hyvinvointialueen RAI koordinaatioryhmässä. 

RAI osaamisen vahvistamisen tiekartta vuodelle 2022. Kehittämistoimet jatkuvat niin Lapin hyvinvointialueen laajuisesti kuin myös kuntakohtaisesti.

Tiekartassa kuvattu vuoden 2022 kehittämistoimia RAI käytön suhteen niin Lapin hyvinvointialueen laajuisesti kuin myös kunta- ja yksikkötasolla. 

Käyttöönottavia kuntia tuetaan THL:n RAI - käyttöönottomallin mukaisesti sekä osallistumme Ranuan, Enontekiön, Utsjoen, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Pellon, Kolarin sekä PelSavun kanssa THL:n RAI - käyttöönottomallin implementoinnin pilottihankkeeseen, joka käynnistyi huhtikuussa 2021. Syksyn aikana organisaatiot ovat nimenneet toimijat RAI rooleihin ja RAI arviointivälineistön hankinta Raisoft Oy:ltä aloitettiin. Tällä hetkellä käynnissä on koulutusten aikatauluttaminen tammi- huhtikuun 2022 välille. Yhteensä henkilöstöä RAI arviointien tekemisiin koulutetaan noin 350. Koulutuksissa hyödynnetään THL:n verkkokoulutuksia ja tullaan järjestämään hybridimallilla RAI arviointien tekemiseen koulutusta. THL kouluttaa kaikkiin käyttöönottaviin kuntiin RAI kouluttajia 2- 3 henkilöä per kunta. 

Verkostokehittäminen ikäihmisten palveluissa 

Vanhustyön johdon verkosto on uudelleen koordinoitu ja nimetty vanhustyön kehittämisverkostoksi. Verkostossa on edustus kaikista Lapin kunnista sekä Lapin sairaanhoitopiiristä. Verkosto tulee käsittelemään monialaiseen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä yhtenäistämään toimintatapoja Lapin alueella. Verkostossa tarkastellaan myös aiemmin laadittuja palvelujen myöntämiskriteereitä sekä tarvittaessa päivitetään niitä.

Verkostokehittämistä tehdään myös palveluohjauksen ja perhehoidon tiimoilta. Marraskuussa käynnistyi yhdistetty palveluohjaajien ja perhehoidon vastuutyöntekijöiden verkosto jonka tarkoituksena on vahvistaa monialaista osaamista palveluohjauksessa sekä oppia hyödyntämään perhehoitoa monipuolisesti ikäihmisten kotona asumisen mahdollistajana. 

Perhehoidon edistäminen

Edistetään tietoisuutta perhehoidosta, sen eri muodoista ja mahdollisuuksista. Perhehoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja se on oiva ratkaisu muun muassa omaishoitajan tueksi. Perhehoitajien osaamista edistetään tarpeen mukaan ja vertaistuki mahdollistetaan etänä toimivan vertaisverkoston avulla. Jotta perhehoitoa ja sen eri muotoja osataan hyödyntää oikea- aikaisesti, järjestimme syyskuussa perhehoidon vastuutyöntekijöille Hyvän Perhehoidon Kulmakivet - koulutuksen yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. Perhehoitoliiton kotona perheessä -hankkeessa laadittiin hyvän perhehoitoarjen suositukset syksyllä 2021, jotka ovat hyvä työkalu perhehoitajan tukemiseen sekä vastuutyöntekijälle perhehoidon valvontaan liittyen. Tuemme kuntia suositusten käytön edistämisessä. Suosituksiin voit tutustua Perhehoitoliiton nettisivuilta (avautuu uuteen välilehteen). 

Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus

Perhehoidon edistämisessä tehdään yhteistyötä Leader- Pohjoisin Lappi -  toimijoiden kanssa niin toimeksiantoperusteisen kuin ammatillisen perhehoidon suhteen. Yhteistyössä toteutamme myös ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen talven 2021 - 2022 aikana. Valmennus käynnistyi marraskuussa ja valmennusryhmään saimme maksimimäärän osallistujia. Nyt on selkeästi nähtävissä että kiertävän perhehoidon toteuttaminen kiinnostaa yhä enemmän ja usea valmennuksessa oleva on halukas jatkossa toimimaan kiertävänä perhehoitajana. Valmennus oli tarkoitettu Lapin alueella asuville ja mukana on henkilöitä Inarista, Pelkosenniemeltä, Kemijärveltä, Savukoskelta, Torniosta, Sallasta. Valmennuksesta kiinnostui myös Pirkanmaalla asuva henkilö, jonka haaveena on muuttaa Lappiin ja perustaa tänne perhehoitokoti. Valmennusryhmässä oli yksi vapaa paikka joten otimme hänet myös mukaan valmennukseen. Käynnissä onkin nyt mahdollisten vapaiden tilojen etsintä heille Itä- Lapista.

Perhehoidosta olemme järjestäneet avoimen etäinfon 3.12, jossa kuulimme erilaisia toimintatapoja eri puolelta Suomea sekä kaksi lappilaista perhehoitokotia esitteli toimintaansa. Yhdessä ammatillisen perhehoidon hankkeen kanssa tapasimme myös lappilaisia kiinteistövälittäjiä, tapaamisen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta perhehoitokotien tilavaatimuksista ja lisätä näin mahdollisten kohteiden ja perhehoitajien kohtaamismahdollisuuksia. Yhtenä haasteena perhehoidon edistämisessä on vapaiden, perhehoitoon soveltuvien tilojen löytyminen. Leader Pohjoisin Lappi ry:n perhehoidon kehittämishankkeeseen sekä lappilaisiin perhehoitokoteihin voit tutustua täältä (avautuu uuteen välilehteen).

Etäpalvelujen käyttöönoton edistäminen

Toimiva Kotihoito Lappiin- hankkeessa käyttöönotetun teknologia hyödyntämistä jatketaan ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi muiden palveluiden rinnalle. Etäturvateknologian tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös ennaltaehkäisyssä sekä ennakoinnissa, hankkeessa tuetaan kuntien henkilöstön osaamista etäturvateknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.

Katso lisää etäratkaisuista Toimiva Kotihoito Lappiin- käsikirjasta (PDF)

Yhteystiedot

Eeva Patokoski
Ikäihmisten palveluiden suunnittelija
Puh. 040 623 50 70
eeva.patokoski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti