Recovery-hanke - ekollega

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

Tietoa hankkeesta

Hankkeessa kehitetään recovery-toimintaorientaatioon eli toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat positiivinen mielenterveys, osallisuus, voimavarat, toivo ja elämän merkityksellisyys.

Hankefakta

  • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
  • Hankenumero: ESR S21275
  • Hallinnoija: Lapin yliopisto
  • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Tampereen yliopistollinen keskussairaala (PSHP / TAYS), Mielenterveysomaisten keskusliitto / FinFami ry, Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Toteutusaika: 01.01.2018-31.12.2020
  • Kokonaisrahoitus 1 461 114€, josta omarahoitusosuus on 266 288€
  • Hankesuunnitelma (pdf)

Työntekijät Poskessa

Päätavoitteet:

  • Recovery-ajattelun käsitteellistäminen ja soveltaminen suomalaisiin mielenterveyspalveluihin
  • Palveluiden kehittäminen Recovery-orientaatioon nojautuen sekä prosessien arviointi
  • Kehittää kokemusasiantuntijuuteen, vertaisuuteen ja moniammatillisuuteen perustuvia työmuotoja ja –menetelmiä

Toteutus:

Hanke toteutetaan valtakunnallisena tutkimus- ja kehittämishankkeena. Hankekokonaisuuden kehittämis- ja tutkimustyötä voit seurata muualta verkossa: (Linkit avautuvat uudelle välilehdelle)

•  Innokylän kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö
•  Hankkeen facebook -sivut

Hankkeen toiminta


Kehittämistoiminta Poskessa

Toiminnan tavoitteena on toipumisorientaatio (recovery) viitekehyksen tunnettavuuden vahvistaminen maakunnassa, virtuaalisten palvelumuotojen kehittäminen mielenterveystyöhön, asiakkaiden osallisuuden muotojen kehittäminen ja mielenterveyspalvelujen positiivisen markkinoinnin edistäminen.

Toipumisorientaation tunnettavuuden lisääminen maakunnan alueella

Toipumisorientaatio viitekehyksen tunnettavuutta alueellisesti on lisätty järjestämällä seminaareja/webinaareja sekä kuntakohtaisia työpajoja, joihin on sisälletty koulutuksellinen osuus. Kuntakohtaiset työpajat on toteutettu hankeyhteistyöhön mukaan lähteneille kunnille Enontekiöllä, Sodankylässä, Rovaniemellä, Ranualla ja Kemijärvellä (yhteistyössä Rohka-hankkeen kanssa) vuoden 2019 aikana.  Työpajoissa on tuotu esille teoreettista taustaa toipumisorientaatio viitekehyksestä sekä työstetty mahdollisuuksia ja esteitä orientaation soveltamiselle omassa työssä.

Seminaarien ja webinaarien sisällöt ovat rakentuneet siten, että ne tukevat hankkeen keskeisiä alueellisia ja valtakunnallisia tavoitteita toipumisorientaation tunnettavuuden, periaatteiden sekä mielenterveystyön arjen käytännöissä soveltamisen suhteen.

Tilaisuudet on järjestetty Rovaniemellä seminaareina ja etäyhteyksillä seuraavilla teemoilla: 4.12.2018 Recovery-toipumisorientaation periaatteet ja positiivinen mielenterveyden mittari, 12.4.2019 Häpeästä toivoon, 12.2.2020 Toipumisorientaatio strategiana ja käytäntönä sekä 2.6. ja 4.6.2020 webinaari Toipumisen ja osallisuuden mahdollistaminen poikkeusoloissa. 

Tiedot seminaaripuheenvuorojen materiaaleista ja videotallenteista alla.

Seminaarien 4.12.2018 ja 12.4.2019 esitysmateriaalit voit pyytää sähköpostitse: eija.savelius-koski@poske.fi 

Toipumisorientaatio strategiana ja käytäntönä seminaarin (12.2.2020) materiaalit löytyvät linkistä.

Seminaarin (2.6.2020) puheenvuorojen tallenteet

Esa Nordling

Mari Kivistö

Kari Soronen

 

Virtuaalisten palvelumuotojen kehittäminen

Kehittämistoimenpiteet virtuaalisten palvelumuotojen osalta on toteutettu antamalla tukea hankesuunnitelman mukaisesti sähköisten palvelujen käyttöönoton edistämiseksi Lapin sairaanhoitopiirin osahankkeeseen. Sähköisten palveluiden pilotit virtu-palveluportaalin osalta on sovittu Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluiden nostamien tarpeiden pohjalta, joita on työstetty eri tapaamisissa Lshp:n hanketyöntekijän ja muiden vastuuhenkilöiden kanssa.

Palvelumuodoiksi ovat valikoituneet verkkoneuvonta (yhteen tiimiin), sähköiset lomakkeet avohoidon suunnittelun tueksi sekä chat-toiminnan käyttöönotto mielenterveyspalveluiden toimistosihteereille. Palveluprosessien kehittämistyötä sähköisten palveluiden käyttöönoton edistämisessä on toteutettu yhteistyössä virtu-fi hankkeen kanssa. Kehittämistyö on toteutunut työpajoina, joissa on suunniteltu palveluiden pilotointia ja käyttöönottoa mielenterveyspalveluissa yhteistoimintana Lapin sairaanhoitopiirin osahankkeen kanssa.
 

Mielenterveyspalvelujen positiivisen markkinoinnin edistäminen

Mielenterveyspalvelujen viestinnän nykytilaa on ja palveluista tiedottamisen arviointia on toteutettu erillisellä viestintäkartoituksella syksyllä 2018. Kartoitusta syvennettiin keräämällä ja analysoimalla julkisten palveluiden organisaatiokohtaiset kortit verkkosivuviestinnästä keväällä 2019. Lapin kuntien verkkosivustoja sekä sairaanhoitopiirien sivustoja on tarkasteltu hakukenttätoiminnolla ja /tai asiasanalla mielenterveys sekä arvioitu sivustojen informatiivisuutta ja tarvittavan tiedon saavutettavuutta. Mielenterveyspalveluiden nykytilasta, toimivuudesta ja kehittämisen tarpeista on saatu tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatulla tiedonkeruulla, joka toteutettiin webropol-kyselynä touko-elokuun 2019 aikana.

Avaa ammattilaiskyselyn esitys (pdf)
Avaa viestintäkartoituksen esitys (pdf)

Asiakkaiden osallisuuden muotojen kehittäminen

Kokemustoimijuuden ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen mielenterveyspalveluiden kehittämisessä on aloitettu Posken osahankkeessa käynnistämällä kehittäjäasiakastoiminta huhtikuussa 2019. Kehittäjäasiakasryhmän jäsenet haettiin lehti-ilmoituksella, sosiaalista mediaa hyödyntäen sekä työntekijöiden suoran rekrytoinnin kautta. Kehittäjäasiakkaat ovat osallistuneet eri tavoin hankkeen toimenpiteiden edistämiseen.

Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana kommentoimassa kansallisen mielenterveysstrategian valmistelumateriaalia. Lisäksi asiakkaat ovat osallistuneet sähköisten palveluiden kehittämistyöpajoihin ja olleet suunnittelemassa osahankkeessa toteutettuja ammattilais- ja viestintäkartoituksia. Ryhmästä on integroiduttu kokemusasiantuntijatoimijoiksi Lapin sairaanhoitopiirin osahankkeen toimintaan.

Alueellisissa tilaisuuksissa kehittäjäasiakkaiden osallistuminen on mahdollistettu Tulevaisuuden Sote-keskus sekä Rakenneuudistushankkeen työpaja- ja työryhmätyöskentelyissä. Helmikuun 2020 suunnittelutilaisuudessa on esitelty Recovery-kehittäjäasiakasryhmän näkemyksiä siitä, millaisia periaatteita matalan kynnyksen palvelut mielenterveystyössä sisältäisivät.

Avaa kehittäjäasiakasryhmän työpajan tulokset (psd)

Hankkeesta ajankohtaista muualla

Toipumisorientaatiosta ja omaistyöstä löydät lisätietoa ja ajankohtaista asiaa mm: FinFamin nettisivuilta, johon pääset tästä linkistä (avautuu uudelle välilehdelle).

Toipumisorientaation teoreettisia lähtökohtia ovat puolestaan tarkastelleet Esa Nordling ja Päivi Rissanen THL työpaperit sarjan julkaisussa 40/2020: Mielenterveystyö uudistuu - toipumisorientaation teoreettisia lähtökohtia. 

Toipumislähtöistä näkökulmaa ja käyttäjäkokemuksia hyödynnetään myös Mielenterveyden keskusliiton kokemusasiantuntijatoiminnan ja vertaisneuvonnan kehittämiseen. Linkki ohjaa MTKL:n internet-sivuille (avautuu uudelle välilehdelle).