null Haemme työntekijöitä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen

Haemme työntekijöitä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on saanut valtionavustuksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksilla vuosina 2020–2022. Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Hankkeelle on haettu vuosille 2022-2023 lisärahoitusta ja kehittämistoiminta laajenee kuntoutuksen, suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset valtionavustushakemuksiin liittyen joulukuulla 2021. Tämän vuoksi hankkeelle haetaan työntekijöitä, sillä ehdolla, että ministeriö myöntää rahoituksen.

Haemme ehdollisesti (jos STM myöntää rahoituksen) Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle ajalle 1.1.2022–31.12.2023:

Sote-keskuskehittämiseen

  • Sote-keskus-kehittämiseen
  • Kuntoutuksen erityisasiantuntijaa
  • Suun terveydenhuollon erityisasiantuntijaa
  • Sosiaalihuollon kirjaamisen suunnittelijaa

Sote-keskuskehittämisessä tuetaan kuntia sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan kehittämistyössä; terveyskeskuksen vastaanottotoimintojen, suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, ennaltaehkäisevien menetelmien, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisten toimintamallien käyttöönotossa.

Kuntoutuksen erityisasiantuntija työskentelee osana sote-keskuskehittämisen tiimiä vastaten kuntoutuksen kehittämisen koordinaatiosta ja kehittämistoiminnan tuen organisoinnista sote-keskuksiin. Sote-keskuksessa toteutuvan kuntoutusprosessin kehittämisessä luodaan matalalla kynnyksellä uusia ja hyödynnetään jo toimivia käytäntöjä kuntoutukseen ohjautumisessa (työ- ja toimintakykykuntoutus, matalan kynnyksen palvelun rinnalla kulkijuus, sosiaalinen kuntoutus ja Kelan kuntoutuspalvelut). Samalla kehitetään käytänteitä kuntoutuksen asiantuntijatukeen perustasolle (yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä, konsultaatiotuki ammattilaisten välillä). Kehittämisen aikana mallinnetaan kuntoutuksellisia tukitoimia opinnoissa jatkamiseen sekä työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen (matalan kynnyksen palvelun rinnalla kulkijuus). Tehtävässä toimiminen edellyttää sosiaaliturvajärjestelmän ja kuntoutusetuus/palvelujärjestelmän tuntemusta.

Suun terveydenhuollon erityisasiantuntija vastaa suun terveydenhuollon kehittämistoimien koordinaatiosta yhteistyössä hankkeeseen palkattavan hammaslääkärin kanssa. Suun terveydenhuollossa tarkastellaan hammashoitoloiden toimintaprosesseja ja kehitetään ammattilaisten välistä työnjakoa hoidon saatavuuden parantamiseksi. Suun terveydenhuollon toimintaa integroidaan terveyskeskusten vastaanottotoimintojen kehittämiseen ja asiakkuuksien tarkasteluun. Kehittämisen yhteydessä rakennetaan toimintakäytäntöjä, joissa parannetaan suun terveydenhuollon palveluiden piiriin ohjautumista varhaisemmassa vaiheessa terveyskeskusten hoitaja- ja lääkärivastaanotoilta, perhepalveluista sekä ikäihmisten palveluista. Tehtävässä toimiminen edellyttää suun terveydenhuollon toimintaprosessien tuntemusta.

Sosiaalihuollon kirjaamisen suunnittelija tukee, kehittää, valmentaa kuntien työntekijöitä ja tiimejä sosiaalihuollon kirjaamisessa. Tavoite on lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista, vahvistaa edellytyksiä asiakastiedon yhdenmukaiseen, rakenteiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn (mm. palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmat, monialaiset suunnitelmat). Tehtävässä toimiminen edellyttää tuntemusta sosiaalihuollon kirjaamiseen liittyen.

Ikäihmisten palvelut

  • Kuntoutuksen erityisasiantuntijaa

Ikäihmisten palveluissa kehitetään yhtenäisiä palvelutarpeen arvioinnin käytäntöjä sekä työvälineiden ja palvelujen myöntämisperusteiden (kotihoito, omaishoito, palveluasuminen, henkilöstömitoitus) käyttöönottoa. Kehittämisen avulla edistetään kevyempien välimuotoisten asumispalveluiden ja etäpalvelujen käyttöönottoa sekä turvataan ikäihmisen arkea kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutumisen kehittämisellä.

Kuntoutuksen erityisasiantuntija koordinoi ikäihmisten palveluissa kuntoutuksen prosessien kehittämistä ja kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen toimintamallien käyttöönottoa. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐/elinympäristössään. Kehittämistyössä tuetaan toimijoita sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin (vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja yksityiset palveluiden tuottajat) sekä selkiyttämään kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistetaan kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja tukea asiakkaiden kotona asumiseen. Tehtävässä toimiminen edellyttää kotona asumista tukevien palveluiden tuntemusta.


Kaikilta hakijoilta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Kaikissa tehtävissä katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

Tehtävät täytetään ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023, jos rahoitus myönnetään joulukuussa 2021. Palkkaus määräytyy KVTES mukaisesti. Tehtävään valittujen toiminta-aluetta on koko Lapin maakunta, ja toimipiste sijaitsee/neuvotellaan maakunnan alueella.

Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle. Hakemukset laaditaan sähköisesti:

Hakuaika tehtäviin päättyy 29.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:

kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, p. 040 570 2844 tai
hankejohtaja Rea Karanta, p. 040 646 3906

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen logokooste