null Saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palveluiden asiakaspalautteen kehittäminen Lapin Hyvinvointialueella

Saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten palveluiden asiakaspalautteen kehittäminen Lapin Hyvinvointialueella

Lapin hyvinvointialueella on aloitettu syksyllä 2023 keräämään säännöllisesti asiakaspalautetta saamenkielisistä ja –kulttuurinmukaisista palveluista. Asiakaspalautteen keräämistä Lapin hyvinvointialueella on kehitetty osana VASA 2- hanketta.​ Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (NextGeneretion EU). VASA 2 hankkeen investoinnit kuuluvat kestävän kasvun ohjelman pilari 4, jota koordinoi sosiaali ja terveysministeriö.

Hankkeessa työntekijänä on toiminut Joanna Saijets ajalla 8.5.2023-30.6.2024.

 

Asiakaspalautteen Keruu ja Tulokset

Marras-joulukuussa 2023 kerätty asiakaspalaute saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista palveluista antoi kuvaa palveluiden nykytilasta ja kehitystarpeista. Kyselyyn vastasi 70 henkilöä, enimmäkseen Inarin alueelta, mutta myös muista saamelaisalueen kunnista saatiin vastauksia.

Asiakaspalautekyselyn tulokset olivat kahtalaiset. Toisaalta vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisiä saamiinsa saamenkielisiin ja -kulttuurinmukaisiin palveluihin ja niiden NPS-arvon oli yli 50, eli erinomainen. Palautteessa nousi esiin, ettei asiakas aina saanut riittävästi ymmärrettävää tietoa palvelusta ja sen jatkumisesta.

Saamelaiset asiakkaat kohtaavat edelleen syrjintää suomenkielisissä palveluissa. Heitä ohjataan käyttämään suomen kieltä, ja negatiiviset asenteet näkyvät palvelukohtaamisissa. Tämä heikentää asiakkaiden luottamusta Lapin hyvinvointialueeseen ja sen palveluihin. Tilanne on ristiriidassa alueen strategian kanssa, jonka tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen.

Kielilaki ei toteudu kaikissa palveluissa. Asiakkaat ovat raportoineet painostusta puhua suomea, vaikka saamen kielilain mukaan heillä on oikeus saada palvelua omalla kielellään. Tämä on johtanut siihen, että kielilakikoulutukset esihenkilöille ovat alkaneet. Saamen kielilain koulutuksia on nyt alettu pitää esihenkilöille, jotta kielilaki toteutuisi paremmin.

Saadut tulokset ovat linjassa aiemmin tehtyjen selvitysten kanssa.

 

Ennustus: palvelun tarve tulee kasvamaan

Erityisesti kotiin vietävien palveluiden tarpeen nähtiin kasvavan. Avoimissa vastauksissa korostui tarve lisätä näitä palveluita, jotta asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi kotonaan. Vastausten mukaan asiakkaiden toimintakyky kotona on alentunut, mikä lisää kotiin vietävien palveluiden tarvetta.

 

Tulevaisuuden Kehityskohteet

Vuonna 2024 tavoitteena on jatkaa saamenkielisten palveluiden kehittämistä ja asiakaspalautteen keruuta. Uusia virkoja ja toimia, kuten perheohjaajan ja palveluohjaajan virat sekä kylätyöntekijöiden toimet Vuotsossa ja Karesuvannossa, on perustettu vastaamaan esiin tulleisiin tarpeisiin. Asiakkaat toivovat myös saamenkielisiä neuvolapalveluita, kotipalvelua ja psykologipalveluita.

 

Lopuksi

Lapin hyvinvointialueen kehitystyö jatkuu edelleen, ja tavoitteena on varmistaa, että saamelaisilla on mahdollisuus kokea osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Asiakaspalautteen keruu siirtyy nyt hankkeesta osaksi Lapin hyvinvointialueen normaalia toimintaa ja tavoitteena tänä vuonna on saada enemmän palautetta sekä saamelaisille suunnatuista palveluista, että Lapin hyvinvointialueen toiminnasta ylipäätään.

Palautetta pääset antamaan täältä: Linkki webropoliin.

 

Linkit