null Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa pro gradu -tutkielman aiheena

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa pro gradu -tutkielman aiheena

Loppukesästä 2022 päättyneessä Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa (ESR) kerätyt sosiaaliset raportit pääsivät uuteen käsittelyyn, kun YTK Maija Keskimaunu tarkasteli niitä aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin osana Lapin yliopiston sosiaalityön pääaineen pro gradu -tutkielmaansa. Keskimaunu selvitti, millaisia ilmiöitä Lapin työikäisten sosiaalipalveluissa sosiaalisissa raporteissa nostettiin esille ja mitä ratkaisuja ammattilaiset niihin ehdottivat.

Merkittävää on, että Keskimaunun tarkastelemasta 46 sosiaalisesta raportista negatiivista ilmiötä käsitteli 41. Keskimaunu havaitsi raporteissa asiakkaisiin, yhteistyötahoihin sekä sosiaalityön omaan organisaatioon liittyviä ilmiöitä tai ongelmia. Huomattavina ilmiökokonaisuuksina Keskimaunu nosti tutkielmassaan esiin asunnottomuuteen, asumisen haasteisiin ja asumisen palveluiden puutteisiin liittyvät ilmiöt, mielenterveys- ja päihdepalveluiden toteuttamisen haasteisiin liittyvät ilmiöt sekä monialaisen yhteistyön toteuttamisen haasteet ja työikäisten palveluiden työkäytäntöihin liittyvät ilmiöt. Keskimaunu toteaa tutkielman tulosten luovan kuvaa eri palveluiden puutteista ja lisäresurssien tarpeesta.

Lakisääteinen sosiaalinen raportointi on merkittävä työkalu sosiaalityöntekijän arjessa, sillä se sallii "näkymättömien" ongelmien tuomisen työyhteisön ja esihenkilöiden näkyville. Kuten Keskimaunu tutkielmassaan huomauttaa, pelkkä näkyväksi tekeminen ei yksistään ratkaise ongelmia, mutta se on tärkeää ratkaisujen kehittämisen näkökulmasta. Hänen mukaansa rakenteellisen sosiaalityön tekemisessä ja sosiaalisen raportoinnin käyttämisessä arkityössä on kuitenkin vielä kehitettävää. Olisi muun muassa mietittävä, miten sosiaalisen raportoinnin kynnystä saataisiin madallettua ja miten sille voitaisiin resursoida aikaa sosiaalityöntekijän arkeen. Lisäksi työyhteisöissä tulisi korostaa vaikuttamista osana sosiaalityöntekijän työnkuvaa ja nostaa esihenkilön roolia sen mahdollistajana.

Maija Keskimaunun pro gradu -tutkielma "Sosiaalinen raportointi työikäisten palveluissa Lapissa" (2023) on luettavissa Lapin yliopiston Lauda-tietokannassa tästä linkistä.

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään Lapin alueella osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta vuoden 2023 loppuun sekä Vasa2 -hanketta 2024-2025.