null Tulevaisuuden sote-keskuskehittäminen täydentyy ja kehittäminen jatkuu vuoden 2023 loppuun

Tulevaisuuden sote-keskuskehittäminen täydentyy ja kehittäminen jatkuu vuoden 2023 loppuun

Tulevaisuuden sote-keskushanke jatkaa sote-palveluiden kehittämistoimien tukena ja täydentyy uusilla kokonaisuuksilla tänä vuonna. Hankkeelle myönnettiin täydennysrahoitusta kokonaisuudessaan haettu määrä, 5.3 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopulla. Täydennysrahan turvin Lapissa hyvinvointialueen sote-palveluita kehitetään vuoden 2023 loppuun saakka.

Tulevaisuuden sote-keskusohjelman täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa sekä monialaisessa kuntoutuksessa.

Jo käynnissä olevien kehittämistoimien rinnalle suunnitellaan parhaillaan kehittämistoiminnan tukea uusille käynnistyville kehittämiskokonaisuuksille. Hankkeen monialaisilla kehittämistoimilla edistetään tiukentuvan hoitotakuun toteutumista. Sote-keskuskehittämisen alle täydentyvät suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalihuollon, maksuttoman ehkäisyn prosessin sekä psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuki kaikille ikäryhmille. Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tukea jatketaan kaikilla hankkeen osa-alueilla.

Suun terveydenhuollossa tavoitteena on vastaanottotoimien kehittämisen tapaan hoitoon pääsyn parantaminen sekä vaikuttavien, laadukkaiden ja ennaltaehkäisevien työskentelykäytäntöjen kehittäminen. Suun terveydenhuollossa lähdetään tarkastelemaan hammashoitoloiden toimintaprosesseja ja kehitetään ammattilaisten välistä työnjakoa hoidon saatavuuden parantamiseksi.

Kehittämisen aikana selkeytetään sosiaalipalveluiden roolia ja tehtäviä tulevassa sote-keskuksessa ja tarkastellaan palveluita esim. asiakassegmentointia hyödyntäen. Tarkastelussa käydään läpi kiireellisen ja kiireettömän tuen tarpeiden tunnistamista, erityistä tukea tarvitsevien asiakkuuksien tunnistamista sekä omatyöntekijän roolia. Hankkeen aikana kehitetään myös rakenteellista sosiaalityötä ja otetaan käyttöön rakenteellisen sosiaalityön työkaluna sosiaalisen raportoinnin toimintamalli.

Uudistuneen sote-keskusohjelman tavoitteena on myös kuntoutuksen kehittäminen sote-keskuksessa. Valtakunnallisesti kuntoutuksen uudistamisen tavoitteeksi on asetettu väestön toiminta-, työ- ja opiskelukyvyn parantaminen, itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä työelämään itsenäisen osallistumisen tukeminen.  Lapissa sote-keskuksessa toteutuvan kuntoutusprosessin kehittämisessä lähdetään luomaan matalalla kynnyksellä uusia ja hyödynnetään jo toimivia käytäntöjä kuntoutukseen ohjautumisessa. Tarkastelussa ovat ennen kaikkea työ- ja toimintakykykuntoutus, matalan kynnyksen palvelun rinnalla kulkijuus, sosiaalinen kuntoutus sekä ohjautuminen kuntoutuspalveluihin. Samalla kehitetään käytänteitä kuntoutuksen asiantuntijatukeen perustasolle ja mallinnetaan kuntoutuksellisia tukitoimia opinnoissa jatkamiseen sekä työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen.

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen laajenee kotikuntoutuksen sekä ennakoivan kotiutuksen kehittämiseen. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu ikääntyneen asuin‐/elinympäristössä. Kotikuntoutuksen mallin avulla selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistaa kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja vahvistetaan asiakkaiden kotona asumista.


Hankejohtaja Rea Karanta
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa hanke
rea.karanta@poske.fi tai p. 040 646 3906

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen logokooste