null Potilaan sitoutuminen hoitoon näkyväksi

Potilaan sitoutuminen hoitoon näkyväksi

Tutkimus- ja hoitosuunnitelman kirjaaminen suun terveydenhuollossa -valmennuksen webinaarit ja työpajat toteutettiin huhti-toukokuussa 2024 Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ammattilaisille. Tavoitteena oli luoda yhteinen ymmärrys miksi, minne ja miten hoitosuunnitelma kirjataan sekä mikä merkitys hoitosuunnitelmalla on hoitoon pääsyn kirjaamiseen.

Työpajoissa kerätyistä palautteista suurimmaksi timantiksi nousi oppi potilaan omahoitosuunnitelman kirjaamisesta yhdessä potilaan kanssa. Omahoitosuunnitelmaan kirjattuna potilaan oma sitoutuminen nousee esille, jolloin potilaan oma motivaatio omahoitoa kohtaan tehdään näkyväksi. Tämän koettiin auttavan myös hoitolinjausten tekemisessä.

”Hoitosuunnitelman kirjaus potilasta varten, kun enemmänkin mielletty se vain työkaluksi hoitohenkilökunnalle.”

Hoitosuunnitelman kirjaamisen tärkeys korostui monessa palautteessa. Selkeällä ja kansankielisellä kirjaamisella nähtiin olevan monia positiivisia vaikutuksia niin potilaille kuin suun terveydenhuollon henkilökunnalle. Positiivisina vaikutuksina nähtiin olevan muun muassa ajanvarauksen työn sujuvoituminen ja selkeät toimintaohjeet potilaalle.

Ammattilaiset kokivat työpajat hyvinä kokonaisuuksina, joissa kerrattiin tärkeitä asioita. Työpajoissa pienryhmissä työskentelyt koettiin mielekkäinä ja niiden purkutilaisuudet toivat uusia näkökulmia ja toimintatapoja esille.

”Oli hyvä kokonaisuutena ja kertauksena. Potilaan sitouttaminen ja hoitosuunnitelman kirjaamisen tärkeys.”

Laadukkaan kirjaamisen koettiin vievän liian paljon aikaa kliinisestä potilastyöstä. Kirjaamisen sujuvoittamiseksi työstetään yhteisiä kirjaamisen malleja (fraaseja), jotka ovat jo työnalla Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa. Työpajoihin osallistuneet toivat esille teknisiä haasteita toteutukseen liittyen.

Valmennuksen webinaareihin osallistui yhteensä 136 työntekijää ja kuuteen työpajaan osallistui yhteensä 132 työntekijää. Webinaarien ja työpajojen toteutus tapahtui Teamsin välityksellä. Valmennus suunnattiin koko Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon henkilöstölle, mukaan lukien ulkoistetut palvelut. Valmennus jatkuu vielä viimeisillä tapaamisilla syyskuun 2024 alussa.

 

Lisätietoja
Sanni Peteri
suun terveydenhuollon erityisasiantuntija, VASA2-hanke
sanni.peteri@poske.fi

Anniina Rahkola
asiantuntija, VASA2-hanke
anniina.rahkola@poske.fi