null Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet on julkaistu

Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet on julkaistu

Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet Suomessa on julkaistu 30.5.2024. Ohjeet koskevat kaikkea Suomessa tehtävää tutkimusta ja ne on julkaistu suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja englanniksi. Saamelaisia koskevan tutkimuksen omien eettisten ohjeiden tavoitteena on auttaa tutkijoita tekemään saamelaisia koskevaa tutkimusta kestävästi.

Eettisten ohjeiden tausta

Saametutkimuksen piirissä on jo pitkään keskusteltu tutkimuseettisten ohjeiden tärkeydestä ja kestävien toimintatapojen kehittämisestä ja vakiinnuttamisesta. Ohjeiden laatimiseen on osallistunut tutkijoita, eri alojen asiantuntijoita ja niitä on valmisteltu läheisessä yhteistyössä saamelaisyhteisöjen kanssa. Saamelaisyhteisön osallistaminen vastaa nykyaikaisia linjauksia alkuperäiskansatutkimuksesta ja toteuttaa osaltaan alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta.

Saamelais- ja tutkijayhteisössä on koettu tärkeäksi tuottaa yhdessä saamelaisyhteisön kanssa omat eettiset ohjeet kuten useiden muiden alkuperäiskansojen kohdalla on tapahtunut. Tarpeen taustalla vaikuttavat saamelaisten alkuperäiskansa-asema ja siihen liittyvät historialliset ja nykypäivään asti ulottuvat seikat. Lisäksi monimuotoinen saamelainen yhteiskunta koostuu useista erilaisista ryhmistä ja yhteisöistä, mikä on tulee tiedostaa tutkimuksessa ja tieteen tekemisessä.

Tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet

Alkuperäiskansojen tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti alkuperäiskansoja koskevassa tutkimuksessa on oleellista huomioida yhteisöllinen vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus. Alkuperäiskansan saamelaisilla on oikeus osallistua yhteisöään koskevaan tiedontuotantoon, mikä tarkoittaa yksilön oikeuksien lisäksi saamelaisten kollektiivisten oikeuksien ja periaatteiden ottamista huomioon tutkimuksen eri vaiheissa. Yhteisöllisen hyväksynnän lisäksi aina tulee saada yksilön suostumus tutkimukseen osallistumisesta.

Eettisissä ohjeissa on esitetty tutkimuksen eettiset käytänteet. Ne ovat 1. Vastavuoroinen kommunikointi ja osallistaminen, 2. Tutkimuksen hyötyjen ja haittojen pohdinta sekä tutkijan ja tutkimuksen paikantaminen, 3. Saamelaisen yhteiskunnan ja tiedon kunnioittaminen ja arvostaminen sekä 4. Velvollisuus tiedon palauttamiseen ja jakamiseen.

Tarkemmin tutkimuseettisistä ohjeista, käytänteistä sekä prosessista ja työryhmästä niiden taustalla voi lukea tästä linkistä: eettiset ohjeet Lapin yliopiston sivuilla (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Lisää tietoa ennakkosuostumuksesta löytää tästä linkistä: ennakkosuostumus tutkimushankkeille (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Aiheesta lisää tietoa voi kysyä:

Yhteystiedot

Darija Semenoja
Saamealaisyksikön suunnittelija
darija.semenoja@samediggi.fi