null Sosiaalialan osaamiskeskusten kannanotto: "Sosiaalihuollon vuoro on nyt."

Sosiaalialan osaamiskeskusten kannanotto: "Sosiaalihuollon vuoro on nyt."

Hallitusneuvottelujen alla sosiaalialan osaamiskeskukset ovat lähestyneet neuvottelevia tahoja omalla kannanotollaan sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tärkeimmistä kehittämisalueista.

Voit tutustua kannanottoon alla video- ja tekstimuodossa sekä pdf-muodossa Sharepoint-alustallamme tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

 

Menestyvä Suomi on sosiaalisesti kestävä

Hallitusohjelmaan on sisällytettävä tarve määritellä sosiaalihuollon tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan (TKKI) kokonaisuus selkeästi ja mahdollistettava sen riittävä resursointi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat valtakunnallisina lakisääteisinä toimijoina tuoneet merkittävän panoksen sosiaalihuollon kehittymiseen ja tietoperustan vahvistamiseen jo 20 vuoden ajan. Sosiaalialan osaamiskeskusten riittävä rahoitus on turvattava osana TKKI-kokonaisuutta.

Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tutkittuun tietoon perustuviin ja vaikuttaviin palveluihin. Jotta tämä toteutuu, on hyvinvointi- ja yhteistyöalueille luotava myös sosiaalihuollon lähtökohdista selkeät tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan toteuttamisedellytykset. TKKI-toimijoiden tehtävien selkeys turvaa voimavarojen tehokkaan käytön.

Sosiaalihuollon laatu ja vaikuttavuus edellyttävät tekoja. Sote-uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa, ellei sosiaalihuollon TKKI-toimintaan panosteta samalla tavalla kuin terveydenhuollon vastaavaan toimintaan. Epäsuhta esimerkiksi valtion tutkimusrahoituksessa (VTR) on merkittävä: terveydenhuollon tutkimukseen kohdentuu 25 miljoonaa euroa, kun sosiaalityön vastaavaa tutkimusta rahoitetaan vain 5 miljoonalla eurolla. Tulevalla hallituskaudella tulee turvata ja allokoida valtion toimesta korvamerkittyä resurssia sosiaalihuollon TKKI-toiminnalle.

Hallituskauden aikana tulee myös päättää lakisääteisten toimijoiden välisistä toimivaltasuhteista ja tehtävien jaosta. Nyt näistä tehtävistä ja vastuista säädetään useissa laeissa (esim. järjestämislaki, YTA-asetus), mikä tekee kokonaisuudesta monimutkaisen.

Hyvällä TKKI-toiminnalla lisätään osaavan työvoiman saatavuutta, sosiaalialan vetovoimaisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia sekä asiakasturvallisuutta.

Hallitusohjelmassa tulee varmistaa, että:

  • sosiaalialan osaamiskeskukset ovat sosiaalihuollon TKKI-rakenteen kivijalka lakisääteisen toiminnan ja asemansa myötä
  • sosiaalialan osaamiskeskusten vuosittainen valtionavustus toteutuu vähintään 6 miljoonan euron suuruisena
  • STM:n sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimeenpano ja sen riittävä resursointi toteutuvat
  • valtion tutkimusrahoitusta sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen kohdennetaan myös pitkäkestoisiin tutkimushankkeisiin.

Sosiaalihuollon TKKI-panostukset ovat investointeja ihmisten hyvinvointiin ja kestävään, hyvinvoivaan Suomeen. Sosiaalihuollon vuoro on nyt.


Lisätietoja

Torbjörn Stoor
Puheenjohtaja, sosiaalialan osaamiskeskukset
+358 40 717 7376
torbjorn.stoor@fskc.fi