null HOP-hanke tuo hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä Pohjois-Pohjanmaalle

HOP-hanke tuo hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä Pohjois-Pohjanmaalle

HOP - hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on käynnistynyt 1.5.2023. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja Oulun ammattikorkeakoulun / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken sekä Vaalan kunnan osatoteuttamassa HOP-hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Yhteistyössä on voimaa

Yhteiskunnallisten muutosten seurauksena hyvinvoinnin ja pärjäämisen haasteet mahdollisesti lisääntyvät niiden ihmisryhmien keskuudessa, joiden resurssit ovat entuudestaan niukat ja luottamus omaan pärjäävyyteen sekä yhteiskunnan palvelujärjestelmään on heikentynyt.

Hankkeen aikana kehitetään, testataan ja pilotoidaan työmenetelmiä ja välineitä haastavassa tilanteessä elävien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Tavoitteet saavutetaan paikallista yhteistyötä vahvistamalla ja ammattilaisten sekä eri toimijoiden osaamista lisäämällä.

Kuten hankkeen tavoitteissakin, myös hanketyössä panostetaan yhteistyöhön. Jokainen hanketoteuttaja tuo toteutukseen omanlaistaan erityisosaamista, joka pohjustaa ja tukee hankkeen kehittämistyötä. Yhteistyössä kumppanikuntien kanssa räätälöidään kunkin kunnan tarpeista lähtevää koulutusta, rakennetaan yhdessä yhteiskehittämisen verkostoja ja rakenteita sekä kokeillaan erilaisia osallistamisen ja ohjauksen toimintamalleja.

Hankkeessa toteutetaan kehittäjäasiakasvalmennusta henkilöille, jotka ovat omassa arjessaan kohdanneet haasteita raha-asioissa. Kehittäjäasiakkaat osallistuvat muun muassa sosiaalihuollon palveluiden kehittämiseen ja tuovat kehittämistyöhön vahvan kokemustiedon.

Hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä taloudellisesta huono-osaisuudesta sekä tutkii ja kehittää yhteistyössä työmenetelmiä ja -välineitä. Tarkoituksena on luoda ihmisille uskoa ja luottamusta siitä, että apua ja tukea on saatavilla ja että vaikeistakin tilanteista on mahdollista selvitä.

Taloudellisen toimeentulon vaikeudet ja laajemmin puutteet taloudellisessa hyvinvoinnissa ovat varsinkin pitkittyessään riski huono-osaisuudelle, terveydelle ja osattomuuden kokemuksille yhteiskunnassa. Hanke tuo uuttaa tietoa taloudellisen hyvinvoinnin yhteydestä kokemuksiin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske ja Vaalan kunta. Hanketta tehdään yhteistyössä hankekuntien Iin, Pudasjärven ja Nivalan kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2025.

HOP-hankkeen löydät pian myös eKollegasta, pidä siis sivujamme silmällä!

Lisätietoja

Sanna-Liisa Liikanen
Erityisasiantuntija, Poske
sanna-liisa.liikanen[at]poske.fi
050 465 5526