Saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut - ekollega

Saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset palvelut

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään saamenkielisiä ja saamelaisen kulttuurin mukaisia perhepalveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita yhdessä saamelaisalueen kuntien, Lapin hyvinvointialueen, Saamelaiskäräjien ja eri kehittämishankkeiden kanssa. Saamelaisalueen muodostavat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän Lapin paliskunnan alue. Tavoitteena on, että saamenkielisiin palveluihin ohjautuminen paranee. Palveluissa ja niiden kehittämisessä ymmärretään alkuperäiskansalähtöisyys sekä tunnistetaan saamelaisten kieleen, kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät erityistarpeet.

Kehittäminen perustuu yhteistyöhön eri saamelaisyhteisön toimijoiden, sekä kehittämisen toimijoiden kesken.

Saamekehittämisessä ovat mukana STM, THL, Kela, Saamelaiskäräjät, Posken saamelaisyksikkö, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Lapin hyvinvointialue, saamelaisalueen kunnat, järjestöt,ikäihmisten palvelut, Ikäystävällinen Lappi -hanke, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saatavuus paranee ja niiden laatu vahvistuu. Palveluja kehitetään verkostomaisiksi ja monikanavaisiksi yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, koulu- ja nuorisotoimen sekä erityispalvelujen kesken. Työtä tehdään osana perhekeskuskehittämistä, jota ohjaavat THL:n kansalliset linjaukset.
Lue lisää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyöstä

  • Saamelaisten kotiseutualueella perhekeskus on käynnissä Sodankylässä, kehittämistyö on käynnistynyt myös Inarissa ja Enontekiöllä
  • Hankkeessa on selvitetty saamelaiskulttuuriin soveltuvia psykososiaalisia työmenetelmiä (esimerkiksi kulttuurisensitiivinen haastattelumalli, Lapset puheeksi -menetelmä) ja niiden soveltumista perhepalveluihin tarkastellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Saamenkielen ja kulttuurinmukaisia mielenterveyspalveluja on paremmin saatavilla matalan kynnyksen yhteydenotoilla. Myös palveluohjaus ja palvelujen yhteentoimivuus perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken paranee.

Rajat ylittävä yhteistyö etenkin Norjan SANKS-palveluiden osalta lisää huomattavasti pohjoissaameksi tarjottavia mielenterveys- ja päihdepalveluita. Myös psykososiaalisen tuen keskuksen palveluiden huomioidaan ja niiden kehittämistä tuetaan.

Kehittämistyötä tehdään olemassa olevilla resursseilla, mikä luo haasteita ammattimaisen saamen kielen ja kulttuurin tuntevan henkilöstön suhteen.


Saamenkielinen sote-työntekijöiden verkosto

Verkosto on avoin ryhmä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Verkosto kokoontuu joka kuukauden kolmas keskiviikko klo 13.30-14.30. Keskustelu tapahtuu saamen kielillä. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa ammattikieltä ja antaa yhteisöllistä tukea työhön. Toimintaa ylläpidetään yhteistyössä Työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen kanssa.

Verkostoa tullaan uudistamaan hyvinvointialueelle siirryttäessä!

Verkosto tapaa joka kuukauden kolmantena keskiviikkona kello 13.30-14:30. Verkosto on nyt joulutauolla, alkuvuodesta jatketaan.


Saamelainen yhteisöllinen kehittäjäasiakas -toiminta

Hanketyöntekijät jalkautuvat saamelaisalueelle olemassa oleviin kohtaamispaikkoihin (esimerkiksi kielikahvila, nuorisotyö) ja rekrytoivat palveluiden käyttäjiä mukaan kehittämistyöhön. Yhteiskehittäminen parantaa henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista, se lisää asiakkaiden tuntemusta palvelujärjestelmän toiminnasta ja rakentaa luottamusta eri toimijoiden välille.


Saamenkielten ja kulttuurin verkkokoulutus

Hankkeen kuntakierroksilla 2021 nousi esiin tarve sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietämyksen lisääminen saamelaisista. Tarvetta toivat esiin saamelaisalueen kunnat, Lapin sairaanhoitopiirin psykiatria ja saamelaiskäräjät.

Kurssi on tehty perusperehdytys materiaaliksi saamelaisten asiakkaiden kanssa työskenteleville tai saamelaisia asiakkaita kohtaaville sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kurssi rakentuu kolmesta osiosta ja tentistä. Lisäksi kurssista on olemassa sairaanhoitopiirin medieco -alustalla oma hyvinvointialueen henkilöstölle suunnattu koulutus, jonka tietosisältö on sama.

Palvelupolkutyö

Palvelupolkutyössä kuvataan asiakkaalle palveluihin ohjautuminen ja eri palveluvaiheet. Palvelupolku toimii ammattilaiselle työkaluna moniammatillisen yhteistyön ja laadukkaan palvelun tuottamiseen.

Työtä tehdään sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen että mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta.

  • Saamenkielinen perhepalvelujen palvelupolkutyö on käynnistynyt kevättalvella 2022.
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupolkutyö on käynnistynyt loppuvuodesta 2021 kulttuuritietoisuus-verkkokoulutuksen työstämisen ohella. Palvelupolkutyöhön sisältyvät myös Norjan tarjoamat palvelut ja ohjautumisen niihin.

Sote-materiaalien käännöstyö

Saamenkielisten sote-materiaaleissa on paljon käännösvelkaa niin asiakas- ja potilasmateriaaleista kuin työntekijöiden käyttämistä työmenetelmistä ja lomakkeistakin. Hankkeessa on aloitettu yhteistyö käännöstöiden osalta Posken saamelaisyksikön, Saamelaiskäräjien, THL:n, STM:n, Saamelaisalueen kuntien ja Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Tällä hetkellä saamenkielinen terveys- ja hyvinvointineuvonnan materiaalipankki löytyy Coahkis.com -verkkosivuilta.


Digitaalisten palvelujen kehittäminen

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on osa palveluiden saatavuuden parantamista.

  • Tällä hetkellä käynnissä on elatusapulaskurin, Pyydä apua -napin ja huoli-ilmoituslomakkeen käännöstyö koltansaameksi
  • Inarin- ja pohjoissaamenkieliset elatusapulaskurit on julkaistu Virtu.fi-palveluportaaliin (aukeaa Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen sivuille). Lähetä meille elatusapulaskurista palautetta.

 

 


Lisätietoa aiheesta Sámi Posken sivuilta


Yhteystiedot

Niila Rahko
Asiantuntija, saamenkielen ja kulttuurin mukaiset palvelut
Puh. 0408290136
niila.rahko@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen ruotsi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Aino Riihimäki
Suunnittelija │ saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Puh. 040 660 2064
aino.riihimaki@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen pohjoissaame
Henkilökortti