Rakenteellinen sosiaalityö - ekollega

Hankkeen, Posken, Eu:n, Tornion ja Lapin yliopiston logotRakenteellinen sosiaalityö Lapissa

Tietoa hankkeesta

Hankkeessa vahvistetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia kehittämällä kokonaisvaltaisen tuen monitoimijainen toimintamalli Lappiin. Tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen, jossa tuotetaan asiakkaan tarpeisiin perustuvaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia osaksi viranomais- ja asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa.

Hankkeen toimenpiteet

 • Heikommassa asemassa olevien ihmisten tarpeet sekä matalan kynnyksen palvelut osana rakenteellista sosiaalityötä
 • Asiakkaiden kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen osana rakenteellista sosiaalityötä
 • Rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen Lapissa

Hankkeen tuloksena syntyy Lapin sosiaalityön oma malli osana sosiaalihuoltolain mukaista rakenteellista sosiaalityötä sekä heikommassa asemassa olevien kansalaisten palvelukokonaisuutta.

 

Rakenteellinen sosiaalityö perustuu sosiaalihuoltolakiin

Sosiaalityön ammattilaisille kertyy asiakastyössä tietoa asiakkaiden tarpeista, ongelmista ja yhteiskunnan rakenteista ja ilmiöistä. Rakenteellinen sosiaalityö mahdollistaa asiakkaiden tarpeista lähtevän tiedon tuottamisen, jonka perusteella voidaan tehdä erilaisia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on nostaa esiin ja puuttua yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka tuottavat pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta.  


Rakenteellinen sosiaalityö on:

 • Järjestelmällistä tiedon tuottamista asiakasrajapinnasta ja alueen sosiaalisista ilmiöistä sekä tiedon välittämistä osaksi kunnan ja maakunnan päätöksen tekoa
 • Kehittämis- ja ratkaisuehdotusten tekemistä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi
 • Sosiaalityön asiantuntijuuden tuomista osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä kunnan poliittista päätöksentekoa.
 • Asukasosallisuuden vahvistamista sekä asukkaiden oikeuksien ja osallisuuden toteutumisen seurantaa. 

Lue lisää rakenteellisesta sosiaalityöstä sosiaalihuoltolaista, STM:n ja THL:n www-sivuilta (avautuu eri välilehdille).

Hankefakta

 • Toteuttaja(t): Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen toteuttaja on Poske ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki
 • Yhteistyökumppanit: Hankkeessa ovat mukana Lapin kunnat. Sidosryhmiä ovat Saamelaiskäräjät, maakunnan järjestöt ja muut maakunnassa toimivat sote –yhteisöt.
 • Toteutusaika: 1.4.2020 – 30.6.2022
 • Rahoittajat: ESR, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 • Hankkeen valvoja Tanja Raappana, rahoitusasiantuntija, Lapin Ely-keskus
 • Kokonaisrahoitus/omarahoitus: Kokonaiskustannukset ovat 685 032 euroa, josta ESR-rahoitus on 80 % eli  548 024 euroa ja omavastuuosuus 20% 137 008 euroa.
 • Hankkeen nro: S220022
 • Hankesuunnitelma (pdf)

Työntekijät

Anni Partanen, Projektipäällikkö
anni.partanen@poske.fi | 040 751 1121
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Avaa henkilökortti

Annika Vaaramaa, Kehittäjäsosiaalityöntekijä (50 %)
annika.vaaramaa@tornio.fi | 040 640 4334
Tornion kaupunki

Outi Karjalainen, Kehittäjäsosiaalityöntekijä (50 %)
outi.karjalainen@tornio.fi | 040 194 0606
Tornion kaupunki

Marika Ahola, Kehittäjätyöntekijä (50 %)
marika.ahola@poske.fi | 040 630 5768
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Avaa henkilökortti

Eve Orhanli, Yliopisto-opettaja (50%)
eve.orhanli-viinamäki@ulapland.fi | 040 659 8037
Lapin Yliopisto
Avaa henkilökortti

Ajankohtaista hankkeen toiminnassa

Hankkeessa tehdään kaksi selvitystä kehittämistyön pohjaksi yhteistyössä Lapin Yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa. Hankkeen toiminta on keskittynyt alkuvuonna 2021 aineistojen keräämiseen Rovaniemen Kansalaistalolla ja Tornion aikuissosiaalityön palveluissa.

Tornion työikäisten palveluiden kehittämisprosessin pohjaksi tehtävän selvityksen aineistot koostuvat sekä työntekijöiden haastatteluista että dokumenttiaineistosta. Selvitys suunnitelmallisen asiakasprosessin nykytilasta valmistuu kevään 2021 aikana.  

Videolla kehittäjätyöntekijä Marika Ahola ja projektipäällikkö Anni Partanen kertovat ruoka-avun saajille toteutetusta kyselystä Rovaniemen Kansalaistalolla. Kyselyn pohjalta tehdään selvitys ruoka-avun saajien arjesta, hyvinvoinnista ja palveluiden tarpeista. 

 

Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen

Kevään 2021 aikana on aloitettu sosiaalisen raportoinnin kehittäminen ja sähköisen työkalun pilotointi kuudessa Lapin kunnassa.

Lue lisää pilotoinnista ja sosiaalisen raportoinnin sähköisestä työkalusta.

Tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä luomalla rakenteita tiedon tuottamiselle ja toimenpide-ehdotusten tekemiselle. Yksi keskeisimmistä rakenteellisen sosiaalityön välineistä on sosiaalinen raportointi.

Sosiaalisella raportoinnilla nostetaan esiin yhteiskunnallisia ilmiöitä, palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia tai palveluiden puutteita. Tiedon pohjalta kehitetään palveluita vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin. Sosiaalisen raportoinnin tarjoamaa tietoa hyödynnetään kunnallisessa päätöksenteossa esimerkiksi lakisääteiden hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa. Sosiaalinen raportointi vahvistaa tiedolla johtamisen rakenteita ja nostaa sosiaalityön asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan sosiaalista raportointia yhdessä Lapin kuntien kanssa. Kehittämistyössä kiinnitetään huomiota sosiaalisen raportoinnin prosessiin, jotta työntekijöiltä, asiakkailta ja asukkailta kerätty tieto välittyy niin esimiehille kuin kunnalliseen päätöksentekoon.

 

Heikoimmassa asemassa olevia asukkaita kuullen kohti toimivampia palveluja

Kansalaistalon osakokonaisuuden tavoitteena on kehittää heikoimmassa asemassa olevien, ruoka-apua hakevien asukkaiden, monitoimijaisten palvelujen ekosysteemiä vastaamaan paremmin heidän palvelutarpeisiinsa.

Monitoimijaisen toimintamallin kehittämisen lähtökohtana toimii selvitys Rovaniemen Kansalaistalon (aukeaa uuteen välilehteen) ruoka-apua hakevien asukkaiden tilanteesta, jonka avulla saamme yhteisen tilannekuvan ruoka-apua hakevien asukkaiden elämäntilanteesta sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. 

Keskiössä on kuulla: 

 • mitä ruoka-apua tarvitsevien arkeen kuuluu
 • mitä tuen tarpeita heillä on
 • mitä palveluiden tarpeita heillä on
 • mitä mahdollisia katvealueita tai puutteita palvelujärjestelmässä on

Selvitys toteutetaan

 • Ruoka-apua hakevien kuuleminen toteutetaan kaksivaiheisesti kyselylomakkeen ja haastatteluiden avulla. Kysely toteutetaan ruoka-avun hakemisen yhteydessä kevään 2021 aikana Kansalaistalolla.
 • Kyselyyn vastaamisen yhteydessä voi ilmoittautua haastateltavaksi. Anonyymien haastatteluiden kautta syvennämme ymmärrystämme ruoka-apua hakevien arjesta ja tarpeista sekä palvelujen järjestämiseen ja saantiin liittyvistä haasteista.
 • Asukkaiden kuulemisen rinnalla kerätään tietoa hankkeen kohderyhmän kanssa työskenteleviltä toimijoilta monitoimijaisten palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Keskiössä on Kansalaistalossa toimiva järjestölähtöisen ohjauksen ja neuvonnan Järjestöpiste JOIKU (aukeaa uuteen välilehteen), joka nivoo yhteen etsivällä työotteella asukkaat, järjestöt, kaupungin työntekijät ja muut toimijat.


Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen Tornion sosiaalitoimiston työikäisten palveluissa

Sosiaalityön keskeinen tehtävä on ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen. Hankkeessa kehitämme työikäisten palvelujen kokonaisvaltaista asiakasprosessia vastaamaan paremmin paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin. Palveluprosessia kehittämällä vahvistamme sosiaalityötä osana monitoimijaista palvelurakennetta sekä sosiaalityöntekijän roolia prosessin johtajana. Selkeä asiakasprosessi tukee asiakkaan aktiivista toimijuutta.

Kehittämistyön pohjaksi tehdään selvitys Tornion aikuissosiaalityön palveluprosessien nykytilasta, ydinkysymyksistä ja –haasteista tutkimalla tehtyjä palvelutarpeen arviointeja, aktivointisuunnitelmia ja asiakassuunnitelmia viimeisen kahden vuoden ajalta. Aikuissosiaalityön dokumenttien tutkimisen tavoitteena on kehittää asiakassuunnitelmien sisältöä, niiden vaikuttavuutta sekä parantaa asiakasosallisuutta ja sitoutumista.

Sosiaalityön roolin vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen 

Keskeistä rakenteellisessa sosiaalityössä on kertoa, mitä sosiaalityö on ja minkälaista vaikuttavuutta sillä on yhteiskuntaan. Sillä tavoin pystytään paitsi purkamaan ennakkoluuloja ja lisäämään ihmisten tietoisuutta, myös vahvistamaan sosiaalityön roolia suhteessa muihin toimijoihin.

Tornion työikäisten palveluiden tiimin kehittämispäivät on aloitettu syyskuussa hankkeen käynnistyttyä. Kehittämispäivät toteutetaan Posken ja Tornion kehittäjäsosiaalityöntekijöiden kanssa kuukausittain. Kehittämisen lähtökohtana on tiimin yhteisen ymmärryksen luominen ja oman työn tutkiminen hankkeen tavoitteisiin perustuen. Tiimi on määritellyt päätavoitteekseen sosiaalityön näkyväksi tekemisen. Aikuissosiaalityön sisältöjen ja prosessien määrittelyllä ja näkyväksi tekemisellä vahvistetaan sosiaalityön asemaa ja asiantuntijuutta.