Oulun osahanke

Oulun kaupungin osahankkeen päätavoitteina ovat monialaisen työmallin ja asiakkaiden hoitopolun kehittäminen lastensuojelun, ja lasten ja nuorisopsykiatrisen työryhmän (Lanun) sekä päihdepalveluiden välille. Työmalli koostuu monialaisesta kokoonpanosta, jossa varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen ja nuoren osallisuus ja palveluiden oikea-aikaisuus sekä monialainen tarkastelu. Lisäksi kehittämiskohteena on konsultaatiokäytäntö lastensuojelun ja Lanun välille. 

Monialaisessa työmallissa mahdollistetaan lapsen asioissa toimiva ja tarpeisiin vastaava työskentely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koordinointi toteutuu yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyn suunnittelu ja arviointi tapahtuu lapsen kanssa monitoimijaisella työskentelyllä. Työmalli voidaan ottaa käyttöön myös palvelutarpeen arviointiprosessin aikana lapsen lastensuojeluasiakkuutta arvioitaessa.

Monialainen työmalli nivotaan osaksi jo Oulussa kehitettyjä työmuotoja ja palvelurakennetta. Monialainen työmalli toteutuu Lapsen puheeksi -neuvonpidon avulla. Oulun kaupungissa hyvinvointipalveluiden ja sivistyspalveluiden työntekijät ovat käyneet Lapset puheeksi -keskustelun ja Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmät ovat tuttuja työntekijöille. Monialainen työskentely on tarkoituksenmukaista sitoa sellaisiin työmuotoihin, jotka ovat jo osa palveluiden toteutumista ja kehittämistä. Monialaisen työmallin rajaa tarkastellaan myös suhteessa hyvinvointikeskusten peruspalveluiden yhteisövaikuttavuuden malliin.

Konsultointikäytäntöä kehitetään osana monialaista työmallia. Konsultointikäytäntö tarkoittaa lastensuojelun ja Lanun välillä tapahtuvaa ristikkäistä konsultaatiota. Konsultaatiokäytännön toteutuminen konkreettisesti vaatii vielä yhteistä suunnittelua ja toimintaohjeita lastensuojelun ja Lanun välillä. Konsultaation on tarkoitus olla saatavilla asiakkaana olevan lapsen asioiden ja tilanteiden erityispalveluiden, kuten lastensuojelun toimien ja palveluiden sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeiden arvioimiseen.  Tavoitteena on, että myös jatkossa ammattihenkilöiden välinen konsultaatio mahdollistuu ketterästi ja sujuvasti kehitettyjen toimintojen myötä.

Monialainen työmalli 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, näyttökuva, käyntikortti

Kuvaus luotu automaattisesti

Oulun kaupungin osahankkeen monialaisen työmallin pilotointi on käynnistynyt maaliskuun 2022 aikana. Pilotointiin on osallistunut kolme asiakasperhettä. Pilotoinneissa on ollut mukana lapsen ympärillä olevat toimijat eli vanhemmat, sivistystoimi, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, ohjaaja sekä hankekoordinaattorit. Neuvonpidosta saatu asiakaspalaute on ollut hyvää ja kannustavaa. Lapset ovat saaneet tuoda esille ajatuksiaan ja kokeneet osallisuutta ja kuulluksi tulemista omien asioiden käsittelyssä. Vanhemmat ovat kokeneet yhteisen neuvonpidon kautta muodostuvan yhteinen käsitys nuoren tilanteesta sekä heille että eri toimijoiden välille. Toimijat ovat neuvonpidon avulla saaneet ajankohtaista tietoa samanaikaisesti lapsen tilanteesta ja lapsen auttamiseen on sitouduttu yhteisellä suunnitelmalla. Tarve erikseen pidettäville palavereille on jäänyt pois. 

Konsultaatiokäytäntöä kehitetään osana työmallia. Projektiryhmäkokouksissa on mahdollistunut konsultaatio, ja noussut esille koulun näkökulmasta lapsen tuen konsultaation tarpeet ja projektiryhmän ulkopuolisia ammattihenkilöitä on kannustettu hyödyntämään ryhmää sekä osallistumaan kehittämiseen. Konsultaatiokäytännöllä tavoitellaan lastensuojelun ja Lanun toimivaa ja oikea-aikaista työskentelyä ja hoitoa.

Pilotointimallia ollaan levittämässä laajemmin Oulun alueelle kevään ja tulevan syksyn aikana. Monialaisen työmallin juurruttamiseksi ja systeemisen ajattelun levittämiseksi Oulussa toteutuvat lastensuojelun ja Lanun työpajat; ensimmäinen työpajatyöskentely 31.5.2022 ja kaksi päivää syksyllä 2022. Työpajan sisältönä on monialaisen yhteistyön edellytykset perheterapeuttisesta, systeemisestä viitekehyksestä käsin.

 

Lisätietoja

Sirpa Limma Kehittämiskoordinaattori 50%, Oulu
sirpa.limma@ouka.fi | 044 7036038
Avaa henkilökortti

Leena Tikkala Kehittämiskoordinaattori 50%, Oulu
leena.tikkala@ouka.fi |
Avaa henkilökortti