Ikäihmiset - ekollega

hankkeen logot      

Ikäihmiset

Uutiset

Tapahtumat

”Lappilainen hyvinvoiva ikäihminen kokee elävänsä turvallista, mielekästä sekä oman näköistä arkea ja hän saa monialaisen yhteistyön tuloksena oikea- aikaista, yhdenvertaista ja riittävää apua elämiseen ja asumiseen.”


Kevään 2023 nostot meneillään olevista kehittämistoimista ikääntyneiden palveluissa

Kuntoutumista tukeva arviointijakso – asiakkaan arjen tavoitteellista ja laaja-alaisen kuntoutumisen tukemista

 • Hankkeessa on tavoitteena jalkauttaa ja laajentaa kuntoutumista tukevan arviointijakson käyttöönottoa ikääntyneiden palveluissa
 • Kotihoidossa toteutettava, uusille asiakkaille suunnattu
 • Kuntoutumista tukevan arviointijakon aikana on tarkoitus tunnistaa ja selvittää laajemmin asiakkaan arjen haasteet sekä tukea ja edistää itsenäistä kotona asumista voimavaralähtöisesti.
 • Tavoitteena on selvittää asiakkaan todellinen palveluntarve, jolloin pystymme kohdentamaan palveluita entistä oikea-aikaisemmin ja tarkoituksenmukaisesti
 • Laaja-alaisuus: psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen näkökulma
 • Kuntoutumista tukevalle arviointijaksolle ohjaudutaan aina asiakas- ja palveluohjauksen kautta
 • Asiakas- ja palveluohjauksessa tunnistetaan
 • Kuntoutumista tukeva arviointijakso on kirjattu Lapin hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden myöntämisen perusteisiin

Alla kuva kuntouttavan arviointijakson kehittämistoimien etenemisestä alueittanKuntoutumista tukevan arviointijakson valmennukset pidetty Simossa, Tervolassa, Keminmaalla, Ylitorniossa, Sodankylässä, Kemijärvellä, Sallassa, Pellossa, Kolarissa ja Kittilässä. Muissa Lapin kunnissa valmennukset ovat suunnitteilla


Asiakkaan polku asiakasohjauksesta kotihoidon asiakkaaksi – RAI palveluiden ohjautumisen ja arvioinnin tukena

 • RAI-arviointivälineen käyttöä iäkkäiden henkilöiden säännöllisissä sosiaalihuollon palveluissa ja niihin ohjautumisessa ohjaa
  • a) laki
  • b) Hyvinvointialueen palveluiden myöntämisen perusteet
 • Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan RAI-arviointivälineistöjen käyttöönottoa ja tiedon hyödyntämisen koulutusta on järjestetty hankkeen koordinoimana hankkeen alusta asti ja tuki jatkuu edelleen.
  • Koordinaatio- ja osaamisenverkostojen ylläpidolla varmistetaan jatkuvan käytön tuki ja ohjaus sekä luodaan edelleen yhteisiä käytänteitä ja dokumentaatioita käytännön toiminnan tueksi. Lisäksi verkostoissa vahvistetaan RAI-koordinoinnin toimintamalleja.
 • Asiakkaan polku mahdollisiin säännöllisiin palveluihin alkaa jo ensimmäisestä yhteydenotosta iäkkäiden palveluihin, joten on keskeistä, että palveluntarpeen arviointia tehdään yhdenmukaisesti koko prosessin ajan.
  • RAI-arviointivälineen käyttöä ennen säännöllisiin palveluihin siirtymistä on hankkeessa lähdetty vuoden 2023 alusta alkaen edistämään niin ohjelmiston ja hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä toteutettavan muutosprojektin kautta kun tarkastelemalla nykyisiä käytössä olevia käytänteitä. RAI-arviointivälineen käytöstä asiakas- ja palveluohjauksissa on tehty alueellisia suunnitelmia, välinekohtaisesti. Lapin hyvinvointialueella on vielä käytössä 9 eri RAI-ohjelmistoa, jotka sisältävät niin ikään osittain erilaisia RAI-arviointivälineitä --> muutosprojektin tavoitteena on yhtenäistää ohjelmistot ja niissä käytettävät arviointivälineet
  • RAI-arviointivälineen käytöllä on merkittäviä yhtymäpintoja asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistoimiin sekä kuntoutumista tukevan arviointijakson edistämiseen. RAI on yhteinen väline, jonka käyttöön liittyvät toimintamallit ja –prosessit on istutettava ja huomioitava myös edellä mainittujen kehittämistoimien kokonaisuuksissa. Hankkeet ja hyvinvointialue tekeekin verkostomaisesti mahdollisimman tiivistä yhteistyötä eri osa-alueiden kokonaisuuksien rakentamisessa.

Kuvassa prosessin omaisesti kerrottu RAI-arviointivälineen käyttö asiakasohjauksesta säännöllisiin palveluihin ja se, miten Lapin hyvinvointialueen myöntämisen perusteet ja laki tulee huomioida koko prosessin ajan


RAI-järjestelmän käytön vahvistaminen

RAI-järjestelmän käyttöönotto kotihoidossa ja asumispalveluissa

Tavoitteena on tuottaa Lapin hyvinvointialueelle RAI:n käytölle yhteinen suunnitelma. Perustana toimii THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli.

Kunnat, joissa RAI-järjestelmä on jo ollut käytössä:

 • Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Muonio, Posio, Rovaniemi, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio ja Ylitornio

Kunnat, joissa käyttöönotto on alkanut käyttöönottomallin mukaisesti:

 • Enontekiö, Kolari, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Salla, Savukoski ja Utsjoki

Lapin RAI-koordinaatioverkosto

Verkoston tarkoituksena on vahvistaa RAI-osaamista ja koordinointia koko Lapin alueella ja jakaa ajankohtaisia RAI-toimintaan liittyviä tietoja. Verkoston asiantuntijuutta tullaan hyödyntämään myös RAI-muutosprojektin aikana. Muutosprojektissa tavoitteena luoda koko Lapin hyvinvointialueelle yhteinen organisaatiorakenne RAI-tietokannassa, mikä palvelee niin asiakkaiden RAI-prosessin jatkuvuutta kuin tiedolla johtamisen tarpeita. Verkosto koostuu palvelualueiden organisaatioiden RAI-koordinaattoreista sekä nimetyistä RAI-vastaavista.

Seuraava verkoston tapaaminen:

 • 24.5.2023 klo 13.00-15.00

RAI-osaamisen verkosto RAI-vastaaville ja RAI-kouluttajille

Verkoston tarkoituksena on vahvistaa RAI-vastaavien ja RAI-kouluttajien RAI-osaamista verkostotyöskentelyä hyödyntäen jakamalla hyviä käytänteitä ja koostamalla yhdenmukaisia ohjeistuksia ja materiaalia osaamisen vahvistamisen ja varmistamisen tueksi. RAI-vastaavilla ja RAI-kouluttajille on iso rooli työntekijöiden RAI-perehdytyksessä. Jatkuvan RAI-osaamisen varmistaminen koko Lapin hyvinvointialueella on verkoston pääteema.

Verkosto tapaa joka kuun viimeinen tiistai

Seuraava verkoston tapaaminen:

 • 30.5.2023 klo 13.00-14.30

Jos sinulla herää kysymyksiä verkostoihin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä:
Ringa Härkönen
ringa.harkonen@poske.fi, p. 040 596 4118


Perhehoidon edistäminen

Perhehoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja se on myös ratkaisu muun muassa omaishoitajan tueksi. Perhehoitajien osaamista edistetään tarpeen mukaan ja vertaistuki mahdollistetaan etänä toimivan vertaisverkoston avulla. Syksyllä 2021 Perhehoitoliiton Kotona perheessä -hankkeessa on laadittu hyvän perhehoitoarjen suositukset, jotka ovat hyvä työkalu perhehoitajan tukemiseen sekä vastuutyöntekijälle perhehoidon valvontaan liittyen. Tuemme kuntia suositusten käytön edistämisessä.

Lapin hyvinvointialueelle on hankkeen ja perhehoidon toimijoiden yhteistyössä laadittu Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje - toimeksiantosuhteinen perhehoito, joka sisältää keskeiset toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon liittyvät käytännön toimintaohjeet sekä myöntämisen perusteet. Voit tutustua toimintaohjeeseen Lapin hyvinvointialueen sivuilta

Perhehoidon edistämisessä on tehty yhteistyötä LeaderPohjoisin Lappi -toimijoiden kanssa niin toimeksiantoperusteisen kuin ammatillisenkin perhehoidon suhteen. Yhteistyössä toteutimme myös ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen huhtikuussa 2022.

Yhteistyössä Leader Pohjoisin Lappi -hankkeen, hyvinvointialueen osaamisasiantuntijan sekä Lapin kesäyliopiston kanssa olemme laatineet ja suunnitelleet ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen kokonaisuuden, joka hyväksyttiin keväällä 2023. Ennakkovalmennuksen järjestämisvastuusta on kirjattu perhehoidon toimintaohjeeseen ja suunnitelma tukee täten perhehoidon jatkuvuuden varmistamista. Valmennusten käytännön järjestelyiden sopiminen ja koordinointi on aloitettu ja toivottavasti valmennukset saadaan aloitettua jo kesän 2023 aikana.


Digitaalisten palvelujen käyttöönotto

Toimiva Kotihoito Lappiin- hankkeessa käyttöönotetun teknologia hyödyntämistä jatketaan ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi muiden palveluiden rinnalle. Etäturvateknologian tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös ennaltaehkäisyssä sekä ennakoinnissa, hankkeessa tuetaan kuntien henkilöstön osaamista etäturvateknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.


Ikäihmisten kuntoutus

Ikääntyvien osuus kasvaa Lapin hyvinvointialueella, ja ikääntyville suunnattujen palveluiden kehittämiselle on tarvetta. Ikääntyvien elämänlaatuun, kotona pärjäämiseen ja palveluiden tarpeeseen vaikutetaan kotikuntoutuksella. Kotikuntoutus on ikääntyvien kotona asumisen ja toimintakykyisen arjen tukemista. Asiakkaan oikea-aikainen ja sujuva kotiutuminen sairaalasta kotiin on ennakoivan kotiutuksen tavoite. Lapin hyvinvointialue on alueena laaja, sekä suurimmalta osaltaan suhteellisen harvaan asuttu. Pitkät välimatkat, saamenkieliset palvelut ja eri alueiden erityispiirteet tulee huomioida palveluissa esimerkiksi digitaalisesti.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön kotikuntoutuksen sekä ennakoivan kotiutuksen mallit, jotta tarjolla on parempia ja joustavasti kohdennettuja kotiin annettavia palveluja. Myös toimintakykyä ja kuntoutusta edistävä toiminta ja palvelut lisääntyvät. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐ tai elinympäristössään. Kuntoutuksen toimijoita tuetaan sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Kotikuntoutuksesta tulee kaikkien yhteinen asia: mukana ovat vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja yksityiset palveluiden tuottajat.  Kotikuntoutuksen malli selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistaa kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja tukee asiakkaiden kotona asumista.


Yhteystiedot

Jenny Järvinen
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 672 7101
jenny.jarvinen@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti