Keski-Pohjanmaan osahanke 

 

Alueelle perustettiin 4/2021 kaksi projektiryhmää: alueryhmä ja koordinaatioryhmä.  

  • Alueryhmä. Osallistujia lastensuojelusta, sivistystoimesta, päihde- ja riippuvuuspalveluista, lasten- ja nuorisopsykiatrialta, kokemusasiantuntijoita, sonetbotnia:n edustaja sekä osallisuuden ja kehittämisen tuesta edustaja.
  • Koordinaatioryhmä. Osallistujat esimiehiä lastensuojelusta, perhesosiaalityöstä, lasten- ja nuorisopsykiatrialta, lastensuojelusta, päihde- ja riippuvuuspalveluista.

Hankesuunnitelma (Monialaisuus, osallisuus, osaaminen)

  • Monialaista yhteistyötä kehitetään hankesuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on kehittää monialaisen yhteistyön ja työparin malleja. Osahankkeessa pilotoidaan lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyön malli. Mallin avulla vahvistetaan yhteistyötä sopimalla tuen tarjoamisen käytänteet, palveluun pääsyn kriteerit, yhteistyön prosessi sekä palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Pilotissa huomioidaan konsultaatiotoiminta (lastensuojelun, opetustoimen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä matalan kynnyksen palvelujen välillä) 

  • Lastensuojelun ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden välistä yhteistyötä mallinnetaan yhteisen koulutuksen pohjalta. Yhteinen koulutus on sininauhaliiton järjestämä palasista eteenpäin- koulutus, jonka mukainen työskentely aloitetaan koulutuksen päättymisen jälkeen. 

  • Systeemisen lastensuojelun -toimintamallin mukaista koulutusta on suunniteltu monialaisena  koulutuksena alkaen huhtikuussa 2022.  Lastensuojelun systeeminen toimintamalli on tarkoitus integroida monialaisen yhteistyön malleihin osaksi kokonaisuutta.

  • Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta omissa prosesseissa vahvistetaan. Kokemusasiantuntijat toimivat alueryhmässä kehittämisen asiantuntijoina. 
  • Tavoitteena hankesuunnitelmassa on myös osallistavat työmenetelmät: osallistava kirjaaminen, kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen prosesseissa, läheisneuvonpidon jatkokehittäminen.
  • Osaamisen kokonaisuuden toteuttamiseksi jokainen osahanke on osallistunut Pohjoinen lastensuojelu 20-22 yhteisten koulutusten suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Meneillään olevia toimenpiteitä:

 

 

 

 

Tiina Similä, Kehittämiskoordinaattori, Soite
tiina.simila@soite.fi | 0408042712
Avaa henkilökortti