Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahanke 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeeseen kuuluvat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Sievi, Ylivieska. Osahankkeen alueen kunnista on edustajat alueellisessa projektiryhmässä, joka on monialainen ja arvioi tehtävää kehittämistyötä oman asiantuntemuksensa kautta. Alueellisen projektiryhmän kautta pyritään myös alueellisen yhteistyön lisääntymiseen ja hankkeen kehittämisestä tiedottamiseen alueella. Kehittämistoimet ja koulutuskokonaisuudet on rakennettu alueelta nousseiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta hankkeen yhteiset tavoitteet huomioiden. 

Osahankkeen kehittämistoimet ovat:
•    sijoitetun lapsen koulupolku-malli
•    tuki organisaatioiden ja tiimien lastensuojelun kehittämisessä 
•    systeemisen ajattelun ja työotteen vahvistaminen alueella
•    lastensuojelun tukipakki 


Sijoitetun lapsen koulupolku-malli

Sijoitetun lapsen koulupolku -mallin tarkoituksena on koota lapsen ympärille tiimi, joka tukee häntä koko sijoituksen ja koulunkäynnin ajan. Malliin on kuvattu konkreettisella tasolla mitä tapahtuu tilanteessa, kun lapsi sijoitetaan, miten toimitaan ja kuinka tiedonsiirto toteutetaan, mitkä ovat lapsen asioissa toimivien tehtävät sekä miten lasta voidaan tukea. Siihen on määritelty selkeät toimintatavat ja vastuut sekä yhteistyökäytännöt. Mallissa kuvataan vanhempien, läheisten ja sijaishuoltopaikan rooli sekä korostetaan lapsen omaa osallisuutta ja huomioimista. Malli on rakennettu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja sen alueen kuntien Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja Alavieskan sosiaali- ja terveyspalvelujen, opiskeluhuollon ja sivistystoimen kanssa yhteistyössä. Mallia ovat olleet kommentoimassa myös lastensuojelun kokemusasiantuntijat ja sijaishuoltopaikat. Valmistelussa on käytetty pohjana Pesäpuu ry:n SISUKAS-mallia. Mallin jalkauttaminen aloitetaan keväällä 2022 monialaisena yhteistyönä ja tarvittaessa mallia muokataan saatujen kokemusten perusteella.


Tuki organisaatioiden ja tiimien lastensuojelun kehittämisessä

Kehittämiskoordinaattori on tukena organisaatioiden ja tiimien omassa lastensuojelutyön sekä monialaisen yhteistyön kehittämisessä. Kehittämiskoordinaattoria on kutsuttu mukaan tiimeihin, kehittämispäiville ja kommentoimaan organisaation omien prosessien rakentamista ja antamaan omaa näkemystä muun muassa toiminnan uudelleen organisointiin. Kehittämiskoordinaattori on ollut antamassa lastensuojelun näkökulmaa toisten palvelualojen prosessien mallintamisessa ja mukana monialaisissa yhteistyötapaamisessa. Kehittämiskoordinaattori organisoi erilaisia työpajoja kehitettävien asioiden tiimoilta. Kehittämiskoordinaattori on tekemässä yhdessä eri tiimien kanssa lastensuojelutyöhön liittyviä ohjeistuksia ja prosesseja, kuten esimerkiksi: palvelutarpeen arvion prosessi ja ohjeistus, tehostetun perhetyön prosessi ja jälkihuollon ohjeistus ja prosessi. Kehittämiskoordinaattori on mukana työryhmässä, jossa on mallinnettu päihteidenkäytön puheeksiottamisen prosessi ja tähän liittyy muun muassa mini-interventio sekä materiaalia työntekijöille ja asiakkaalle. 


Systeemisen ajattelun ja työotteen vahvistaminen alueella

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeessa systeemisen ajattelu ja työote on viitekehyksenä kaikessa kehittämistyössä. Kehittämiskoordinaattori on opinnäytetyön ohjaajana ja ohjausryhmässä, jossa aiheena on ”Yksityisen palveluntuottajien rooli systeemisessä toimintamallissa”. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahanke on ollut mukana myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Popsoten toteuttamassa Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä -videosarjassa. Noin kymmenen tunnin mittainen kuuteen osioon jaettu kokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Videosarja on kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Videoita ja muuta osahankkeen aikana tuotettua materiaalia tarjotaan hyödynnettäväksi kaikille alueen toimijoille. 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahanke tarjoaa yhdessä Oulunkaaren osahankkeen kanssa molempien osahankkeiden alueilla syty-työpajakokonaisuutta sekä materiaaleja systeemisen työotteen ja ajattelutavan vahvistamiseksi. Työpajojen tausta-ajatuksena on, että muutokset alkavat ajattelutavan muutoksina, mikä luo pohjan uudenlaiselle toimintakulttuurille ja sen myötä myös konkreettisten toimintatapojen muutokselle. Tavoitteena on systeemisyyteen liittyvän yhteisen ymmärryksen ja toimintakulttuurin vahvistuminen sekä systeemisen työotteen hyödyn heijastuminen niin työntekijöihin kuin asiakkaisiin myös niissä tilanteissa, joissa mallin mukainen tiimirakenne ja toteutustapa eivät ole tällä hetkellä mahdollisia.

Syty-työpajoissa kerrataan suomalaisen systeemisen toimintamallin ydinelementtejä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmien mukaisesti, mutta painopiste on systeemisen ajattelutavan kirkastamisessa ja vahvistamisessa. Työpajat toteutetaan pääosin teamsin välityksellä ja niissä pyritään vahvistamaan systeemistä ajattelua ja työotetta käytännönläheisesti ja yhdessä reflektoiden. Työpajoihin voi osallistua sosiaalitoimen henkilöstön lisäksi myös yhdyspintatyöntekijöitä. Kehittämiskoordinaattorit ovat työstäneet työpajarungon materiaaleineen ja välitehtävineen, mutta sisällön painopisteet ja aikataulutus suunnitellaan yhdessä organisaation ja työpajoihin osallistuvien kanssa heidän tilanteensa ja tarpeensa mukaisesti tavoitteena vastata kunkin organisaation tarpeeseen. Työpajojen välillä työntekijät ja tiimit saavat materiaalia ja tehtäviä, joita työstävät ennen seuraavaa työpajaa. Työpajat eivät ole syty-koulutusta, eli niistä ei saa syty-koulutuksen todistusta. 


Lastensuojelun tukipakki

Oulunkaaren osahanke vastaa yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeen kanssa lastensuojelun tukipakin koostamisesta avoimelle sähköiselle alustalle. Lastensuojelun tukipakin tavoitteena on tarjota kootusti lastensuojeluun liittyvää tietoa lastensuojelun työntekijöiden, perheiden sekä eri yhdyspintatoimijoiden tarpeisiin vastaten. Tukipakki tulee olemaan avoimessa käytössä ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi työntekijän perehdyttämisessä tai asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden tiedon ja yhteisymmärryksen lisäämisessä. Tukipakin tavoitteena on myös yhtenäistää lastensuojelun käytäntöjä, lisätä lastensuojelun tunnettavuutta ja avoimuutta, selkeyttää lastensuojelun asemoitumista perhekeskuksessa ja lapsiperheiden palveluissa, jakaa hyviä käytäntöjä, vahvistaa systeemistä ymmärrystä ja osaamista sekä tarjota kunnille/organisaatioille tukea kehittämistyöhön. Työn alla on käytännönläheisiä, konkreettisia ohjeita, malleja ja esitteitä, joissa keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa lapsen edun toteutumista niin lastensuojelussa kuin monialaisessa yhteistyössä.


Lastensuojelun tukipakkiin kootaan: 
•    Lastensuojelun prosessikuvauksia
•    Käytännön lakitietoa ja muita ohjeistuksia, ns. rautalankaohjeita työn tueksi
•    Suositeltuja/mahdollisia toimintatapoja ja menetelmiä eri tilanteisiin
•    Tietoa systeemisestä työotteesta ja toimintamallista, käytännönläheisiä ohjeita systeemiseen asiakastyöhön 
•    Esitteitä/oppaita eri teemojen/tilanteiden ympärille (kuten sijoitus, jälkihuolto) myös asiakasnäkökulmasta
•    Kuvauksia eri toimijoiden rooleista ja yleistietoa konsultaatio-/yhteistyökäytännöistä
•    Linkkejä eri sivustoille ja sähköisiin palveluihin

 

Muita osahankkeen toimia


Keskustelufoorumit

Oulunkaaren ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeet tarjoavat yhdessä molempien osahankkeiden alueiden kuntien/kuntayhtymien työntekijöille viisi keskustelufoorumia kentällä toistuvasti esiintyvien aihepiirien äärellä. Foorumien tarkoituksena on, että alueiden työntekijät voivat kysyä ennalta määriteltyjen teemojen mukaisia ensisijaisesti lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä ja käydä yhteistä keskustelua eri teemojen ympärillä. Jokaiseen foorumiin osallistuu alueiden työntekijöiden lisäksi kaksi lakimiestä. Tavoitteena on yhteisen reflektion keinoin vahvistaa lastensuojeluun ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvää lainsäädännön tuntemista sekä edistää lain ja eri käytäntöjen yhtenäistä soveltamista lasten oikeuksien toteutumiseksi. Ajankohta kevät ja syksy 2022. Lisätietoa Kallion tai Oulunkaaren kehittämiskoordinaattorilta. 


Syty-tilaisuus esihenkilöille/johdolle
 
Suunnitelmana tarjota Oulunkaaren kuntayhtymän ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankealueiden lastensuojelun esihenkilöille yhteinen teamsilla toteutettava tilaisuus, jossa keskustellaan systeemisestä toimintamallista eri puhujien johdolla. Ajankohta syksy 2022.
 
Teemoina:
•    Systeemisen ajattelutavan ja työotteen hyödyt, haasteet ja vaikuttavuus ensisijaisesti lastensuojelun, mutta myös monialaisen yhteistyön näkökulmasta 
•    Organisaation ja johdon rooli sekä mahdollisuudet systeemisen työotteen tukemisessa
•    Tiimiin kuuluvien työntekijöiden roolien merkitys
•    Systeemisyyteen liittyvän yhteisen ymmärryksen ja vision vahvistaminen  
 
Tilaisuuden tavoitteena myös verkostoitua tulevan hyvinvointialueen johdon kesken sekä jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä mahdollisia hyväksi havaittuja ratkaisuja eri tilanteissa. 

 


Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden sekä alueella toimivien hankkeiden kanssa. Verkostoyhteistyön keinoin pyritään varmistamaan, että eri hankkeiden toimenpiteet muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja tukevat toisiaan myös tuleva hyvinvointialue mielessä pitäen. Muun muassa traumatietoisuuden ja systeemisen työotteen vahvistaminen yhdistää lastensuojelua ja perhekeskuskehittämistä. Yhteisten teemojen äärellä suunnitellaan myös yhteisiä tapahtumia alueen työntekijöille ja perheille. Kehittämiskoordinaattori välittää säännöllisesti tietoa lastensuojelussa ja yhdyspinnoilla työskenteleville ammattilaisille alueen tapahtumista ja koulutuksista sisältäen lisäksi vinkkejä erilaisiin materiaalipankkeihin ja työssä hyödynnettäviin nettisivuihin.
 

 

Anu Niemi-Weckström, Kehittämiskoordinaattori, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
anu.niemi-weckstrom@kalliopp.fi |
Avaa henkilökortti