Kainuun osahanke 

Kainuun osahanke toteutetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) kunnissa. Alueeseen kuuluvat Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Paltamo ja Ristijärvi.

Kehittämisen tueksi perustettiin monialainen operatiivinen projektiryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa kehittämistyön toteutuminen monialaisessa yhteistyössä, sekä suunnitella ja tukea yhteistyötä käytännön tasolla. Projektiryhmässä ovat edustettuna lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalipalvelut, vammaispalvelut, perheneuvola, kehitysvammapoliklinikka ja -osasto, aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito, lasten- ja nuorisopsykiatria, lasten ja perheiden terveyspalvelut, sivistystoimi, Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hanke sekä perhekeskuskoordinaattori.

Kehittämistyön alussa kartoitettiin monialaisen yhteistyön nykytilaa alueen lastensuojelun työntekijöitä ja toimijaverkostoa osallistavalla kyselyllä. Kainuussa tehdään tiivistä yhteistyötä HELLÄ-hankkeen sekä muiden alueella lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien kehittämishankkeiden kanssa.

Kainuun osahankkeen tavoitteina ovat:

  • monialaisten yhteistyökäytäntöjen mallintaminen lastensuojelun asiakkaiden monialaisten palvelutarpeiden arvioimiseksi ja palveluiden järjestämiseksi

  • monialaisen jalkautuvan työparityöskentelyn prosessin mallintaminen

  • monialaisen palvelutarpeen arvioinnin mallintaminen (SHL 36 §)

  • lastensuojeluilmoituksen, ennakollisen lastensuojeluilmoituksen ja yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen -lomakkeen sähköistäminen

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon lastensuojelun Internet-sivujen sisältöjen päivittäminen

  • osaamisen vahvistaminen koulutusten, tilaisuuksien ja monialaisen yhteistoiminnan avulla

  • mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisen työmenetelmien määrittäminen lastensuojelussa

  • lastensuojelun sisällön avaaminen yhteistyötahoille

  • kokemusasiantuntijoiden / asiakkaiden hyödyntäminen kehittämistyössä.

Monialaisten yhteistyökäytäntöjen mallintaminen

Mo­nia­lai­set yh­teis­työ­käy­tän­nöt las­ten­suo­je­lus­sa -oh­jeet on otettu käyttöön. Oh­jei­siin on koot­tu mo­nia­lai­sia yh­teis­työ­käy­tän­tö­jä las­ten­suo­je­lun ja las­ten­suo­je­lun kes­keis­ten yh­teis­työ­ta­ho­jen väil­lä. Mo­nia­lais­ten yh­teis­työ­käy­tän­tö­jen ko­koa­mi­nen tu­kee ko­ko Kai­nuun osa­hank­keen ke­hit­tä­mis­työ­tä; ne kyt­key­ty­vät mo­nia­lai­nen jal­kau­tu­va työ­pa­ri­työ se­kä mo­nia­lai­nen pal­ve­lu­tar­peen ar­vioin­ti -mal­lei­hin.

Monialainen jalkautuva työparityö -mallin pilotointi

Kainuussa suunniteltiin monialainen jalkautuva työparityö -malli monialaisessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Mallin pilotti käynnistyi Kainuun soten lastensuojelussa helmikuussa 2022. Malli on mallinnus jo tällä hetkellä toimivasta monialaisesta yhteistyöstä. Mallin avulla monialaista jalkautuvaa työparityötä laajennetaan käytettäväksi systemaattisesti. Mallissa on huomioitu systeeminen lastensuojelun työote. Malli on suunniteltu niin, että sen mukaista työskentelyä voidaan hyödyntää laajasti toimijaverkostossa. Pilotin väliarviointi toteutetaan keväällä 2022 ja loppuarviointi syksyllä 2022.

Pilottivaiheen malli.

Tavoitteena monialainen palvelutarpeen arviointi

Monialainen palvelutarpeen arviointi -mallin suunnitteleminen on käynnissä. Mallin suunnittelun taustaksi tehtiin palvelutarpeen arvioinnin kartoitus muilta alueilta, jonka vastausmäärät jäivät niukaksi. Kainuun palvelutarpeen arvioinnin nykytilaa mallinnettiin ja kehittämistarpeita kartoitettiin kuvitteellisen case-työskentelyn avulla palvelutarpeen arviointia tekevien työntekijöiden, lapsiperheien sosiaalipalveluiden työntekijöiden sekä monialaisen projektiryhmän kanssa. Suunnittelutyö etenee koko ajan. Mallinnuksessa on tavoitteena huomioida myös systeemisen lastensuojelun toimintamalli. Mallinnuksen yhteydessä päivitetään palvelutarpeen arvioinnin työohje vastaamaan kehitettyä toimintamallia.

Lastensuojelun lomakkeiden sähköistäminen ja lastensuojelun Internet-sivujen päivittäminen

Lastensuojeluilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen -lomakkeiden sähköistäminen on käynnissä. Kehittämistyö käynnistettiin päivittämällä lastensuojeluilmoituslomake ja yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen -lomake vastaamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kanta-asiakirjarakenteita. Päivitystyötä on tehty yhteistyössä Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hankkeen sekä Kainuun soten lastensuojelun digitaalisten palveluiden suunnittelijoiden kanssa. Seuraavassa vaiheessa aletaan suunnittelemaan sähköisiä lomakkeita. Ennakollinen lastensuojeluilmoituslomake sähköistetään myöhemmässä vaiheessa.

Päivittämistyö on käynnissä. Päivittämisessä on hyödynnetty lastensuojelun työntekijöiden, yhteistyötahojen sekä kokemusasiantuntijan näkemyksiä. Myös Kainuun soten digitaalisten palveluiden suunnittelijoiden työpanosta on hyödynnetty. Internet-sivuissa pyritään huomioimaan erityisesti asiakasnäkökulma sekä ammattilaisten tarpeet.

Kainuun alueen koulutuksia ja tilaisuuksia

Kai­nuun osa­hank­kees­sa järjestetään Yhdessä lasten ja perheiden parhaaksi -webinaari ti 13.12.2022 klo 12.00–16.00.

Kainuun alueella järjestettiin Systeeminen työote yhteisenä viitekehyksenä -koulutus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisille. Työpajat toteutuivat 6.10.2022 klo 12.00–16.00 ja 3.11.2022 klo 12.00–16.00. Kouluttajana toimi Päi­vi Pet­re­lius.

Kai­nuun osa­hank­kees­sa järjestetään Perheterapeuttiset perusteet -koulutus lastensuojelun, perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöille. Kouluttajana Kaisa Vuolukka.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisen työmenetelmien määrittäminen lastensuojelussa

Tavoitteena on määrittää lastensuojelussa systemaattisesti käytettävät työmenetelmät mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamiseen, jotta asiakkaat pystytään ohjaamaan tarvittavien palveluiden piiriin. Menetelmien määrittämisessä hyödynnetään monialaisen projektiryhmän osaamista. Menetelmät kytkeytyvät hankkeen kehittämistyöhön; ne on tarkoitus sisällyttää kehitettäviin mallinnuksiin.

Lastensuojelun sisällön kuvaaminen yhteistyötahoille ja asiakasnäkökulman huomioiminen

Tavoitteena on lisätä yhteistyötahojen tietämystä lastensuojelusta. Kainuun soten lastensuojelussa on käynnissä prosessikuvausten päivittäminen. Prosessikuvaukset on tarkoitus avata yhteistyötahoille. Lisäksi suunnitteilla on lastensuojelun esittelyvideon tekeminen ja jakaminen. Myös muut hankkeen kehittämistoimet tukevat lastensuojelun sisällön kuvaamista yhteistyötahoille.

Han­ke te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Au­ta Las­ta ry:n Ve­tu­roin­ti-toi­min­nan kans­sa. Li­säk­si pi­lo­teis­sa ke­rä­tään pa­lau­tet­ta myös asiak­kail­ta. Kai­nuus­sa on osallistettu kokemustoimijoita kehittämistyön tueksi.

 

Henriikka Kyllönen, Kehittämiskoordinaattori, Kainuu
henriikka.kyllonen@kainuu.fi |
Avaa henkilökortti