Oulunkaaren kuntayhtymän osahanke

 

Oulunkaaren kuntayhtymän osahankkeeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Simo, Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Taivalkoski, Kuusamo, Hailuoto, Lumijoki, Kempele ja Tyrnävä

Oulunkaaren osahankkeen kehittämistoimet painottuvat ammattilaisten osaamisen sekä työssä tarvittavan tiedon ja tuen vahvistamiseen sekä lastensuojeluun liittyvän tiedon lisäämiseen asiakkaiden ja yhdyspintatyöntekijöiden tarpeiden näkökulmasta. Tavoitteena on, että työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistuminen sekä jaettu ymmärrys omasta ja yhteistyökumppanien työstä sekä yhteisistä käytännöistä tukee vaikuttavaa monialaista yhteistyötä edistäen myös asiakkaiden osallisuutta ja ennen kaikkea lapsen etua. Tavoitteen saavuttamiseksi Oulunkaaren osahankkeessa pilotoidaan lastensuojelun konsultaatiotuki -mallia, vahvistetaan systeemistä työotetta sekä rakennetaan lastensuojelun tukipakki vastaamaan asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppanien tiedon tarpeeseen. 


Lastensuojelun konsultaatiotuki

Oulunkaaren osahankkeessa vuoden 2021 syksyllä käynnistynyt lastensuojelun konsultaatiotuki -pilotti tarjoaa osahankealueen lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden työntekijöille, tiimeille ja esihenkilöille mahdollisuutta hyödyntää heidän tarpeen mukaan lastensuojelun kokemusta omaavan kehittämiskoordinaattorin konsultaatiotukea etäyhteyksin. Konsultaatiotuki pohjautuu ajatukseen vuorovaikutuksellisesta reflektiosta saman alan toimijan kanssa. Tuen tavoitteena on löytää keskinäisen pohdinnan keinoin uusia näkökulmia ja mahdollisia toimintatapoja kulloinkin ajankohtaiseen, askarruttavaan tilanteeseen.  

Konsultaatiotuki voi sisältää:
•    mentorointia uusille työntekijöille
•    ammatillista konsultaatiota (mm. laki ja sen soveltaminen, huomioiden kunnan delegointisäännöt)
•    asiakasprosessien/ilmiöiden reflektointia eri näkökulmista
•    systeemisen ajattelutavan, työotteen ja menetelmien vahvistamista 
•    henkistä tukea ammatillisen itsetunnon ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi 
•    ideoita monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi
•    kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistä
•    asiakas- ja verkostotapaamisiin osallistumista


Systeemisen työotteen vahvistaminen

Oulunkaaren osahankkeessa pyritään edistämään systeemisen ajattelutavan ja työotteen vahvistumista monin keinoin. Tavoitteena on, että systeemisyys vahvistuu kaikilla organisaation tasoilla luoden yhtenäistä ajattelu- ja toimintakulttuuria niin perheiden kuin henkilöstönkin hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän vuoksi kehittämistyössä on huomioitu henkilöstölle kohdennettujen kehittämistoimien lisäksi myös johdolle tarjottu tuki sekä rakenteellinen vaikuttaminen, mikä tarkoittaa muun muassa systeemisyyteen ja erilaisiin ajankohtaisiin asioihin liittyvän tiedon välittämistä sekä monenlaista yhteistyötä eri toimijoiden – kuten Aluehallintoviraston ja hyvinvointialuevalmisteluun linkittyvien hankkeiden – kanssa. 

Oulunkaaren osahanke tarjoaa yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeen kanssa molempien osahankkeiden alueilla syty-työpajakokonaisuutta sekä materiaaleja systeemisen työotteen ja ajattelutavan vahvistamiseksi. Työpajojen tausta-ajatuksena on, että muutokset alkavat ajattelutavan muutoksina, mikä luo pohjan uudenlaiselle toimintakulttuurille ja sen myötä myös konkreettisten toimintatapojen muutokselle. Tavoitteena on systeemisyyteen liittyvän yhteisen ymmärryksen ja toimintakulttuurin vahvistuminen sekä systeemisen työotteen hyödyn heijastuminen niin työntekijöihin kuin asiakkaisiin myös niissä tilanteissa, joissa systeemisen mallin mukainen tiimirakenne ja toteutustapa eivät ole tällä hetkellä mahdollisia.

Syty-työpajoissa kerrataan suomalaisen systeemisen toimintamallin ydinelementtejä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmien mukaisesti, mutta painopiste on systeemisen ajattelutavan kirkastamisessa ja vahvistamisessa. Työpajat toteutetaan pääosin teamsin välityksellä ja niissä pyritään vahvistamaan systeemistä ajattelua ja työotetta käytännönläheisesti ja yhdessä reflektoiden. Työpajoihin voi osallistua sosiaalitoimen henkilöstön lisäksi myös yhdyspintatyöntekijöitä. Kehittämiskoordinaattorit ovat työstäneet työpajarungon materiaaleineen ja välitehtävineen, mutta sisällön painopisteet ja aikataulutus suunnitellaan yhdessä organisaation ja työpajoihin osallistuvien kanssa heidän tilanteensa ja tarpeensa mukaisesti tavoitteena vastata kunkin organisaation tarpeeseen. Työpajojen välillä työntekijät ja tiimit saavat materiaalia ja tehtäviä, joita työstävät ennen seuraavaa työpajaa. Työpajat eivät ole syty-koulutusta, eli niistä ei saa syty-koulutuksen todistusta. 

Oulunkaaren osahanke on ollut mukana myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja POPsoten toteuttamassa Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä -videosarjassa. Noin kymmenen tunnin mittainen kuuteen osioon jaettu kokonaisuus on suunnattu ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Videosarja on kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Videoita ja muuta osahankkeen aikana tuotettua materiaalia tarjotaan hyödynnettäväksi kaikille alueen toimijoille. 


Lastensuojelun tukipakki

Oulunkaaren osahanke vastaa yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeen kanssa lastensuojelun tukipakin koostamisesta avoimelle sähköiselle alustalle. Lastensuojelun tukipakin tavoitteena on tarjota kootusti lastensuojeluun liittyvää tietoa lastensuojelun työntekijöiden, perheiden sekä eri yhdyspintatoimijoiden tarpeisiin vastaten. Tukipakki tulee olemaan avoimessa käytössä ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi työntekijän perehdyttämisessä tai asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden tiedon ja yhteisymmärryksen lisäämisessä. Tukipakin tavoitteena on myös yhtenäistää lastensuojelun käytäntöjä, lisätä lastensuojelun tunnettavuutta ja avoimuutta, selkeyttää lastensuojelun asemoitumista perhekeskuksessa ja lapsiperheiden palveluissa, jakaa hyviä käytäntöjä, vahvistaa systeemistä ymmärrystä ja osaamista sekä tarjota kunnille/organisaatioille tukea kehittämistyöhön. Työn alla on käytännönläheisiä, konkreettisia ohjeita, malleja ja esitteitä, joissa keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa lapsen edun toteutumista niin lastensuojelussa kuin monialaisessa yhteistyössä.

Lastensuojelun tukipakkiin kootaan: 
•    Lastensuojelun prosessikuvauksia
•    Käytännön lakitietoa ja muita ohjeistuksia, ns. rautalankaohjeita työn tueksi
•    Suositeltuja/mahdollisia toimintatapoja ja menetelmiä eri tilanteisiin
•    Tietoa systeemisestä työotteesta ja toimintamallista, käytännönläheisiä ohjeita systeemiseen asiakastyöhön 
•    Esitteitä/oppaita eri teemojen/tilanteiden ympärille (kuten sijoitus, jälkihuolto) myös asiakasnäkökulmasta
•    Kuvauksia eri toimijoiden rooleista ja yleistietoa konsultaatio-/yhteistyökäytännöistä
•    Linkkejä eri sivustoille ja sähköisiin palveluihin


Muita osahankkeen toimia

Oulunkaaren osahankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden sekä alueella toimivien hankkeiden kanssa. Verkostoyhteistyön keinoin pyritään varmistamaan, että eri hankkeiden toimenpiteet muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja tukevat toisiaan myös tuleva hyvinvointialue mielessä pitäen. Muun muassa traumatietoisuuden ja systeemisen työotteen vahvistaminen yhdistää lastensuojelua ja perhekeskuskehittämistä. Yhteisten teemojen äärellä suunnitellaan myös yhteisiä tapahtumia alueen työntekijöille ja perheille. Kehittämiskoordinaattori välittää säännöllisesti tietoa lastensuojelussa ja yhdyspinnoilla työskenteleville ammattilaisille alueen tapahtumista ja koulutuksista sisältäen lisäksi vinkkejä erilaisiin materiaalipankkeihin ja työssä hyödynnettäviin nettisivuihin. 

Oulunkaaren kehittämiskoordinaattori osallistuu tarpeen mukaan myös erilaisiin työryhmiin ja tilaisuuksiin tavoitteena lisätä esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvää tietoa sekä systeemistä ratkaisukeskeistä otetta lastensuojeluun ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvien teemojen äärellä. Esimerkiksi Aluehallintoviraston 1.2.2022 järjestämän Koulun ja lastensuojelun rajapinnassa tilaisuuden tallenne on tilattavissa 31.5.2022 asti Aluehallintoviraston nettisivuilta. 


Keskustelufoorumit

Oulunkaaren ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankkeet tarjoavat yhdessä molempien osahankkeiden alueiden kuntien/kuntayhtymien työntekijöille viisi keskusteltufoorumia kentällä toistuvasti esiintyvien aihepiirien äärellä. Foorumien tarkoituksena on, että alueiden työntekijät voivat kysyä ennalta määriteltyjen teemojen mukaisia ensisijaisesti lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä ja käydä yhteistä keskustelua eri teemojen ympärillä. Jokaiseen foorumiin osallistuu alueiden työntekijöiden lisäksi kaksi lakimiestä. Tavoitteena on yhteisen reflektion keinoin vahvistaa lastensuojeluun ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvää lainsäädännön tuntemista sekä edistää lain ja eri käytäntöjen yhtenäistä soveltamista lasten oikeuksien toteutumiseksi. Ajankohta kevät ja syksy 2022. Lisätietoa Kallion tai Oulunkaaren kehittämiskoordinaattorilta. 


Syty-tilaisuus esihenkilöille/johdolle

Suunnitelmana tarjota Oulunkaaren kuntayhtymän ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osahankealueiden lastensuojelun esihenkilöille yhteinen teamsilla toteutettava tilaisuus, jossa keskustellaan systeemisestä toimintamallista eri puhujien johdolla. Ajankohta syksy 2022.
 
Teemoina:
•    Systeemisen ajattelutavan ja työotteen hyödyt, haasteet ja vaikuttavuus ensisijaisesti lastensuojelun, mutta myös monialaisen yhteistyön näkökulmasta 
•    Organisaation ja johdon rooli sekä mahdollisuudet systeemisen työotteen tukemisessa
•    Tiimiin kuuluvien työntekijöiden roolien merkitys
•    Systeemisyyteen liittyvän yhteisen ymmärryksen ja vision vahvistaminen  
 
Tilaisuuden tavoitteena myös verkostoitua tulevan hyvinvointialueen johdon kesken sekä jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä mahdollisia hyväksi havaittuja ratkaisuja eri tilanteissa. 

 

Katri Turunen, Kehittämiskoordinaattori, Oulunkaari
katri.turunen@oulunkaari.com |
Avaa henkilökortti