Mielenterveys- ja päihdepalvelut - ekollega

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Uutiset

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään yhteistyössä perus- ja erityistason, sosiaalitoimen, järjestöjen, kehittäjäasiakkaiden ynnä muiden toimijoiden kanssa. Työnjaosta ja yhteistyökäytänteistä sovitaan eri toimijoiden välillä. Perus- ja erityistason konsultaatiotoimintaa, hoidon tarpeen arviointia sekä asiakaslähtöistä terveys- ja hoitosuunnitelmaa kehitetään ja yhtenäistetään. Hoito- ja palveluketjuja mallinnetaan monitoimijaisessa yhteistyössä. Palveluihin pääsyä helpotetaan esimerkiksi ottamalla käyttöön erilaisia sähköisiä palveluita. Henkilöstön osaamista vahvistetaan erilaisilla koulutuksilla.

Yhteistyömuotoja rakennetaan itsemurhien ehkäisyyn ja malleja tuodaan sote-keskuksiin. Hoitohenkilöstöllä on korkeatasoinen osaaminen ja yhteiset, näyttöön perustuvat toimintamallit itsemurhavaaran puheeksi otossa ja arvioinnissa sekä itsemurhien ehkäisyssä. Henkilöstöllä on riittävä tuki muun muassa konsultaatioiden ja työnohjauksen muodossa.

Tavoitteet:

  1. Matalan kynnyksen eli lähetteettömien palveluiden saatavuuden ja hoitoon pääsyn paraneminen
  2. Itsemurhien vähentäminen ja ehkäisy
  3. Näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen ja käytön lisääminen
  4. Sähköisten palveluiden käyttöönoton edistäminen ja parantaminen

Mielialahäiriöiden
palvelupolkutyö

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on aloitettu mielialahäiriöiden palvelupolkutyö monialaisessa yhteistyössä, jossa mukana ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, Kela, järjestöt ja kehittäjäasiakkaat. Palveluiden käyttäjien kehittämisideoita on kuultu useissa tilaisuuksissa.

Aikuisten mielialahäiriöiden palvelupolun sisältöä on tehty ja se mallinnetaan myöhemmässä vaiheessa. Syksyllä 2022 aloitetaan nuorten mielialahäiriöiden palvelupolun työstäminen.

Koulutuswebinaarit

  • Vuoden 2022 kevään ja syksyn aikana toteutetaan useita Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksia

Psykososiaaliset menetelmät

Näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa laajennetaan aikuisiin ja lapsiin. Menetelmien kehittämisessä edetään yhteistyössä OYS-psykiatrian kanssa.

IPC (Interpersonal counselling)

IPC on lyhytinterventio, joka soveltuu lievän ja keskivaikean masennuksen hoitoon. Nuori oppii tunnistamaan masennusoireitaan sekä käsittelemään muutosten ja ihmissuhteiden yhteyttä niihin. Menetelmää voidaan käyttää koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluissa sekä perusterveydenhuollossa.

IPC-menetelmä Lapissa

Nuorten mielenterveyden osaamiskeskus on kerännyt tietoa menetelmän käytöstä.

  • Lappiin on koulutettu 68 IPC-ohjaajaa (31.3.2022 mennessä) ja ohjaajien kouluttaminen kuntiin jatkuu edelleen
  • Alueella toimii tukiryhmä, joka varmistaa menetelmän juurtumisen käytäntöön sekä tukee ohjaajien työtä ja esihenkilöiden tietoisuutta IPC:n käytöstä.

Cool Kids Chilled (CK)

Menetelmä soveltuu nuorille, joiden keskeisenä ongelmana on ahdistuneisuus. Se on tarkoitettu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmää voidaan käyttää perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai kouluympäristössä. Lääkärin diagnoosia ei tarvita. Menetelmä pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Cool-Kids -menetelmä Lapissa

  • Menetelmän ensimmäinen peruskoulutus on aloitettu helmikuussa 2022. Koulutukseen osallistuu Lapin hyvinvointialueelta kuusi työntekijää.

Digitaalisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Tavoitteena digitaalisten palvelujen kehittämisessä on yhteistyön lisääminen ja käytäntöjen kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille perustasolla tapahtuvan hoidon tueksi esimerkiksi etäkonsultaatiokäytänteiden ja etävastaanottojen keinoin.

Sähköinen yhteydenottolomake

Vuoden 2022 vaihteessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä psykiatrian poliklinikoilla ja A-klinikalla on otettu käyttöön sähköinen yhteydenottolomake, jonka kautta asukas voi ottaa yhteyttä psykiatrian työntekijään milloin tahansa nimettömästi. Palvelusta saa apua esimerkiksi silloin, kun herää huoli omasta tai läheisen jaksamisesta, psyykkisestä hyvinvoinnista tai päihteiden käytöstä.

Palvelun löydät Virtu.fi-palveluportaalista (Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus).


Yhteystiedot

Tuula Mäntymäki
Terveydenhuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 358 01 06
tuula.mantymaki@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Tiina Puotiniemi
Projektipäällikkö
Puh. 0406207896
tiina.puotiniemi@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa, Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Henkilökortti