Kuntoutus - ekollega

hankkeen logot        Kuntoutus

Työikäisten osuus väestöstä pienenee ja väestö ikääntyy tulevaisuudessa. Hyvä toiminta- ja työkyky on siis entistä tärkeämpää. Kuntoutus on keino, jolla väestön työ- ja toimintakykyä voi vahvistaa. Suomessa kuntoutuspalvelut ovat korkealaatuisia, mutta itse järjestelmä on monimutkainen ja hajanainen. Tämä johtaa liian usein tilanteeseen, jossa kuntoutuksen tarpeessa oleva ihminen ei saa tarvitsemaansa kuntoutusta tai se toteutuu väärään aikaan.

Lapin hyvinvointialueella väestörakenteen muutokset tapahtuvat nopeassa tahdissa: työikäisten osuus väestöstä pienenee nopeammin ja iäkkäiden määrä kasvaa suhteessa enemmän kuin muualla Suomessa. Lappi on lisäksi maantieteellisesti laaja, etäisyydet ovat pitkiä ja saamenkieliset palvelut tulee turvata.
Lapin alueen sote-keskusten kuntoutuksen kehittämisen tavoite on luoda palveluja, jotka tukevat ja parantavat alueen asukkaiden toimintakykyä. Kuntoutuspalvelut ovat oikea-aikaisia ja saumattomasti yhteen toimivia. Tavoitteeseen pääsemiseksi

  • vahvistetaan sote-ammattilaisten osaamista eri asiakkaiden kuntoutustarpeiden tunnistamiseen ja lisätään tietoa kuntoutuksen palveluvalikoimasta
  • kehitetään palveluihin ohjaamista ja kuntoutuksen ammattilaisten keskinäistä tukea
  • tuetaan digi- ja etäpalvelujen sekä etäkonsultaatioiden kehittämistä
  • tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittämistä alueella

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään myös ikääntyvien kotikuntoutusta ja ennakoivan kotiutuksen mallia. Voit lukea lisää hankkeen Ikäihmiset-osiosta.


Kuntoutuksen nykytilan selvitys, haasteet ja kehittämistarpeet

Kuntoutuksen kehittämistyö käynnistyi lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilannetta kartoittavalla kyselyllä maalis-huhtikuussa 2022.  Kysely lähetettiin sekä lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä perustasolla vastaaville johtaville lääkäreille että sitä toteuttaville työntekijöille.

Kyselyn tulokset toivat esille, että kehittämisen tarvetta on sekä palveluiden saatavuudessa että niihin ohjaamisessa. Vastaajat painottivat, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan hyvinvointialueen yhteisiä linjauksia palveluihin ohjaamisessa sekä perus- ja erikoissairaanhoidon hoitoketjujen selkiyttämistä.  Lisäksi kuntoutusta pitäisi kytkeä vahvemmin asiakkaiden arkeen ja asiakkaiden asemaa kuntoutuspolulla vahvistaa. Kyselyn antamia tuloksia hyödynnetään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kuntoutuksen kehittämistyössä.

Lue lisää kyselyn tuloksista eKollegan uutisesta.


Ikäihmisten kuntoutus

Ikääntyvien osuus kasvaa Lapin hyvinvointialueella, ja ikääntyville suunnattujen palveluiden kehittämiselle on tarvetta. Ikääntyvien elämänlaatuun, kotona pärjäämiseen ja palveluiden tarpeeseen vaikutetaan kotikuntoutuksella. Kotikuntoutus on ikääntyvien kotona asumisen ja toimintakykyisen arjen tukemista. Asiakkaan oikea-aikainen ja sujuva kotiutuminen sairaalasta kotiin on ennakoivan kotiutuksen tavoite. Lapin hyvinvointialue on alueena laaja, sekä suurimmalta osaltaan suhteellisen harvaan asuttu. Pitkät välimatkat, saamenkieliset palvelut ja eri alueiden erityispiirteet tulee huomioida palveluissa esimerkiksi digitaalisesti.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön kotikuntoutuksen sekä ennakoivan kotiutuksen mallit, jotta tarjolla on parempia ja joustavasti kohdennettuja kotiin annettavia palveluja. Myös toimintakykyä ja kuntoutusta edistävä toiminta ja palvelut lisääntyvät. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐ tai elinympäristössään. Kuntoutuksen toimijoita tuetaan sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Kotikuntoutuksesta tulee kaikkien yhteinen asia: mukana ovat vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja yksityiset palveluiden tuottajat.  Kotikuntoutuksen malli selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistaa kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja tukee asiakkaiden kotona asumista.

Yhteystiedot

Jenny Järvinen
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 672 7101
jenny.jarvinen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Helena Kangasniemi
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 809 3608
helena.kangasniemi@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti