Kuntoutus - ekollega

hankkeen logot        Kuntoutus

Työikäisten osuus väestöstä pienenee ja väestö ikääntyy tulevaisuudessa. Hyvä toiminta- ja työkyky on siis entistä tärkeämpää. Kuntoutus on keino, jolla väestön työ- ja toimintakykyä voi vahvistaa. Suomessa kuntoutuspalvelut ovat korkealaatuisia, mutta itse järjestelmä on monimutkainen ja hajanainen. Tämä johtaa liian usein tilanteeseen, jossa kuntoutuksen tarpeessa oleva ihminen ei saa tarvitsemaansa kuntoutusta tai se toteutuu väärään aikaan.

Lapin hyvinvointialueella väestörakenteen muutokset tapahtuvat nopeassa tahdissa: työikäisten osuus väestöstä pienenee nopeammin ja iäkkäiden määrä kasvaa suhteessa enemmän kuin muualla Suomessa. Lappi on lisäksi maantieteellisesti laaja, etäisyydet ovat pitkiä ja saamenkieliset palvelut tulee turvata.
Kuntoutuksen kehittämisen tavoitteena on tukea oikea-aikaisten, asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta vahvistavien sekä yhteen toimivien kuntoutuspalvelujen kehittämistä Lapin sote-keskuksiin. Tavoitteeseen pääsemiseksi

  • vahvistetaan sote-ammattilaisten osaamista eri asiakkaiden kuntoutustarpeiden tunnistamiseen ja lisätään tietoa kuntoutuksen palveluvalikoimasta
  • kehitetään palveluihin ohjaamista ja kuntoutuksen ammattilaisten keskinäistä tukea
  • tuetaan digi- ja etäpalvelujen sekä etäkonsultaatioiden kehittämistä
  • tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittämistä alueella

Kuntoutuksen kehittämistyö käynnistyi lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilannetta kartoittavalla kyselyllä keväällä 2022. Kysely toi esille, että kehittämisen tarvetta on sekä palveluiden saatavuudessa että niihin ohjaamisessa. Vastaajat painottivat, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan hyvinvointialueen yhteisiä linjauksia palveluihin ohjaamisessa sekä perus- ja erikoissairaanhoidon hoitoketjujen selkiyttämistä.  Lisäksi kuntoutusta pitäisi kytkeä vahvemmin asiakkaiden arkeen ja asiakkaiden asemaa kuntoutuspolulla vahvistaa.

Lue lisää kyselyn tuloksista eKollegan uutisesta.

 

Syksyllä 2022 lähdettiin rakentamaan yhteisiä lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteita Lapin hyvinvointialueelle. Työ käynnistettiin fysioterapiapalveluihin ohjaamisen yhteisellä määrittelyllä yhteistyössä alueen fysioterapeuttien kanssa. Keväällä 2023 työtä on jatkettu toiminta- ja puheterapian ohjautumisen yhteisellä määrittelyllä.

Yhteisten ohjaamisen perusteiden laatimisen ohella on pohdittu keinoja, joilla vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja omakuntoutuksen merkitystä kuntoutusprosessissa. Tämän työn tuloksena syntyi yhteinen esitietolomake loppuvuonna 2022, jossa kartoitetaan asiakkaan näkemystä, tarpeita ja toimia ennen fysioterapiaan tuloa. Esitietolomakkeen käyttöönoton sopiminen on vielä kesken. Lisäksi jatkon osalta on todettu, että avoterapioissa tulisi kehittää vielä tavoitteiden asettamista asiakasosallisuutta tukemaan:

  • tavoitteiden määrittely arjen tasolla näkyviksi
  • seurannan vahvistaminen  

Kevään 2023 aikana käynnistetään Tules-oireisten matalan kynnyksen fysioterapia ohjauspalvelun kehittämistä perustasolle. Tavoitteena on varhaistaa kuntoutuksellisten toimien käynnistymistä sekä vahvistaa hoidontarpeen arviota tekevien ammattilaisten osaamista asiakkaiden kuntoutustarpeiden tunnistamisessa ja kehittää kuntoutukseen ohjaamista.

Sosiaalisen kuntoutuksen osalta on vuonna 2022 toteutuneen Rovaniemen kaupungin Sosiaalisen kuntoutuksen pilotin kokemusten pohjalta rakennetaan yhteistä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia Lapin hyvinvointialueelle. Tämä kehittämistyö käynnistyy palvelualuekohtaisilla Sosiaalisen kuntoutuksen työpajoilla kevään 2023 aikana.

 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään myös ikääntyvien kotikuntoutusta ja ennakoivan kotiutuksen mallia. Voit lukea lisää hankkeen Ikäihmiset-osiosta.

Yhteystiedot

Jenny Järvinen
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 672 7101
jenny.jarvinen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Helena Kangasniemi
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 809 3608
helena.kangasniemi@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti