Kuntoutus - ekollega

Kuntoutus

Tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn tukeen ja parantamiseen luotujen oikea-aikaisten ja saumattomasti yhteentoimivien kuntoutuspalvelujen kehittäminen sote-keskuksiin. Tavoitteen edistämiseksi hankkeessa tuetaan toimia, joilla:

  • kehitetään kuntoutustarpeiden tunnistamista sote-keskuksissa,
  • kehitetään lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluihin ohjautumisen käytäntöjä ja luodaan yhtenäisiä perusteita lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin ohjautumiseen,
  • mallinnetaan erilaisia kuntoutuksen haasteisiin vastaavia toimintaympäristöön soveltuvia palveluja, kuten digi- ja etäpalvelujen sekä etäkonsultaatioiden kehittämistä.

Lisäksi nostetaan esiin sosiaalista kuntoutusta osana toimintakyvyn tukea:

  • kehittämällä toimintamalleja, joissa sosiaalisen toimintakyvyn selvittäminen on osa toiminta- ja työkyvyn arvioita,
  • lisäämällä tietoisuutta sosiaalisen toimintakyvyn tuen ja vahvistamisen palveluvalikoimasta.

Kehittämistyössä vahvistetaan sote-ammattilaisten osaamista eri asiakkuuksien kuntoutustarpeiden tunnistamiseen ja kuntoutuksen palveluvalikoimaan. Kehittämisessä mallinnetaan käytänteitä kuntoutuksen ammattilaisten keskinäiseen asiantuntija- ja konsultaatiotukeen sekä toimiviin yhteistyömalleihin eri toimijoiden välille.


Ikäihmisten kuntoutus

Hankkeen aikana otetaan käyttöön kotikuntoutuksen sekä ennakoivan kotiutuksen mallit, jotta tarjolla on parempia ja joustavasti kohdennettuja kotiin annettavia palveluja. Myös toimintakykyä ja kuntoutusta edistävä toiminta ja palvelut lisääntyvät. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐/elinympäristössään. Kuntoutuksen toimijoita tuetaan sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Kotikuntoutuksesta tulee kaikkien yhteinen asia: vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja yksityiset palveluiden tuottajat.  Kotikuntoutuksen malli selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistaa kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja tukee asiakkaiden kotona asumista.


Lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilan kartoitus

Kehittämistyö käynnistetään lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilanteen kartoituksella. Kartoitus tehdään Lapin hyvinvointialueen johtaville lääkäreille ja kuntoutushenkilöstölle huhtikuun 2022 aikana lähetettävän kyselyn kautta.

Yhteystiedot

Jenny Järvinen
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 672 7101
jenny.jarvinen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti
Helena Kangasniemi
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 809 3608
helena.kangasniemi@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti