Ikäihmisten palvelut - ekollega

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Uutiset

Tapahtumat


”Lappilainen hyvinvoiva ikäihminen kokee elävänsä turvallista, mielekästä sekä oman näköistä arkea ja hän saa monialaisen yhteistyön tuloksena oikea- aikaista, yhdenvertaista ja riittävää apua elämiseen ja asumiseen.”

Palvelutarpeen tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Hankkeessa edistetään monialaista yhteistyötä, jotta ikäihmisen palvelutarve tunnistetaan riittävän hyvin ja ikäihminen ohjataan palveluohjaukseen ja –neuvontaan mahdollisimman vähillä yhteydenotoilla. Palvelutarpeen arviointi vaatii myös monialaista osaamista ja hankkeessa edistetään ikäihmisten hoidon ja ohjauksen erityispiirteisiin liittyvää osaamista. Osaamista ja tietoisuutta vaikuttavista toimintamalleista (kaatumisen ehkäisy, muisti) edistetään niin henkilöstön kuin ikäihmisten parissa. 

RAI- osaaminen on oleellinen osa monialaista palvelutarpeen arviointia. Hankkeessa tuetaan kuntia erilaisten RAI- valmennusten avulla, valmennuksia kohdennetaan niin henkilöstölle kuin johdolle. RAI- valmennuksia toteutetaan kolmella eri teemalla: tiedolla johtaminen, palvelutarpeen kokonaisvaltainen kartoittaminen ja tavoitteellinen ja suunnitelmallinen hoito. Käyttöönottavia kuntia tuetaan THL:n RAI - käyttöönottomallin mukaisesti sekä osallistumme Ranuan, Enontekiön, Utsjoen sekä Pelkosenniemen kanssa THL:n RAI - käyttöönottomallin implementoinnin pilottihankkeeseen, joka käynnistyy huhtikuussa 2021. 

RAI-valmennukset: tiedolla johtaminen, palvelutarpeen kokonaisvaltainen kartoittaminen sekä tavoitteellinen ja suunnitelmallinen hoito

Vanhustyön johdon verkosto on uudelleen koordinoitu ja nimetty vanhustyön kehittämisverkostoksi. Verkostossa on edustus kaikista Lapin kunnista sekä Lapin sairaanhoitopiiristä. Verkosto tulee käsittelemään monialaiseen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä yhtenäistämään toimintatapoja Lapin alueella. Verkostossa tarkastellaan myös aiemmin laadittuja palvelujen myöntämiskriteereitä sekä tarvittaessa päivitetään niitä.

Perhehoidon edistäminen

Edistetään tietoisuutta perhehoidosta, sen eri muodoista ja mahdollisuuksista. Perhehoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja se on oiva ratkaisu muun muassa omaishoitajan tueksi. Perhehoitajien osaamista edistetään tarpeen mukaan ja vertaistuki mahdollistetaan etänä toimivan vertaisverkoston avulla. Jotta perhehoitoa ja sen eri muotoja osataan hyödyntää oikea- aikaisesti, järjestetään perhehoidon prosessikoulutusta palveluohjauksessa toimiville sekä päättäville toimijoille.  Perhehoidon hyviä käytänteitä jaetaan perhehoidon vastuutyöntekijöiden verkostossa. Perhehoidon edistämisessä tehdään yhteistyötä Leader- Pohjoisin Lappi -  toimijoiden kanssa niin toimeksiantoperusteisen kuin ammatillisen perhehoidon suhteen. 

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen - Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä (pohjoisinlappi.fi) (avautuu uuteen välilehteen)

Etäpalvelujen käyttöönoton edistäminen

Toimiva Kotihoito Lappiin- hankkeessa käyttöönotetun teknologia hyödyntämistä jatketaan ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi muiden palveluiden rinnalle. Etäturvateknologian tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös ennaltaehkäisyssä sekä ennakoinnissa, hankkeessa tuetaan kuntien henkilöstön osaamista etäturvateknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.

Katso lisää etäratkaisuista Toimiva Kotihoito Lappiin- käsikirjasta (PDF)

Yhteystiedot

Eeva Patokoski
Ikäihmisten palveluiden suunnittelija
Puh. 040 623 50 70
eeva.patokoski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti