Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd - ekollega

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd da kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan

Soti-oođummšest puk õõlmâs  sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâll ođsmââʹttet. Seämmaääiʹj ođsmââʹttet peälštemtuåim kääzzkõõzz. Oođummuš tuejjeet kääzzkõõzz ooudâst, ooumažkõskksânji. Ânnʼjõž sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl di peälštemtuåim riâššmõõžžâst vaʹsttee kååʹdd da puõccihåiddamvuuʹd. Pueʹttiääiʹjest pueʹrrvââjjamvuʹvdd vaʹsttad tõʹst, što lappineeʹǩǩ vuäǯǯa taarbšem sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid di peälštemtuåim kääzzkõõzzid vueʹǩǩšânji da viõkkšânji.

Teâđ Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest:

 • 21 kååʹdd
 • Šorrõs 100 367 ǩm²
  • Simost Nuorggma 620 ǩm, Posiost Kilpisjäurra 550 ǩm
 • 176 665 jälsteei
 • Koumm sääʹmǩiõl: tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm
 • Siiʹrdi tuâjjlažkååʹdd õhttseʹžže nuʹt 7350 oummu
  • Sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâll nuʹt 7200 oummu
  • Peälštõs-strooʹitel nuʹt 150 oummu
  • Suåppmõščackkeemkååʹdd 31, koin 800 suåppmõščackkeemkåʹddneeʹǩǩ
 • Soti-riâšldõõǥǥ (teâttriâšldõkouddõõzz) tän poodd nuʹt 220 kpl
 • Teäggtõs nuʹt 830 miljoon euʹrred

Pueʹrrvââjjamvuuʹdi tiuʹddepiijjmõõžž tuärjjõssân lij rajjum čuâǥǥaskartt iiʹjjid 2021-2023. Čuâǥǥaskartt taʹrjjad teâđaid jeäʹrbi mieʹldd valmštõõllâm äiʹǧǧtaaulin, laaʹjji õõlǥtõõzzin da meersaž tuärjjõõzz taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin.

Kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan

Kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan jååʹđat pueʹrrvââjjamvuuʹd tåimmjummuž da vaaldâšm jåʹttʼtummuž valmštõõllmõžž da âânn tõn kuõskki tuʹmmjemvääʹld. Tõt vaʹsttad še tuâjeez õhttneei särnnamvääʹld âânnmõõžâst vuʹvddvälddõõzz toiʹmmjempââʹj aalǥ räjja. Valmštõõllâmtåimmorgaan vuäitt šiõtteed kõskkvuõđstes juâkksid håiddad jeeʹrab meäʹrruum tuâjaid da seʹrdded täid tuâjaid kuõskki tuʹmmjemvääʹld juâkksa. Valmštõõllâmtåimmorgaan toiʹmmjempââʹjj lij 1.7.2021-28.2.2022.

Tuâj da tuåimmväʹldd:

 1. čiõlǥted pueʹrrvââjjamvõudda siʹrddi tuâjjlažkååʹdd da valmštõõllâd vuʹvddvälddõʹsse ehdtõõzzid tuâjjlažkååʹdd seʹrddemplaanân da -suåppmõššân
 2. vuässõõttâd pueʹrrvââjjamvõudda siiʹrdi pååđtäʹvver da ǩiiddõs jeällmõõžž čiõlǥtummša
 3. vuässõõttâd pueʹrrvââjjamvõudda siiʹrdi suåppmõõžži da täid kuõskki vuõiggâdvuõđi da õõlǥtõõzzi čiõlǥtummša
 4. vuässõõttâd pueʹrrvââjjamvõudda siiʹrdi vaaldâšm- da kääzzkâʹsttemtuâjai håiddmõõžž tuärjjeei teâtt- da saaǥǥtemteknlai riâšldõõǥǥi da räʹtǩǩõõzzi čiõlǥtummša
 5. valmštõõllâd pueʹrrvââjjamvuuʹd tåimmjummuž da vaaldâšm riâššmõõžž di tiilltääʹrǩsteei vaʹlljummuž
 6. tuʹmmjed pueʹrrvââjjamvuuʹd iiʹjji 2021 da 2022 täällarvvlõõzzâst
 7. vuässõõttâd vuõssmõs vuʹvddvaali riâššmõʹšše
 8. valmštõõllâd jeeʹres pueʹrrvââjjamvuuʹdi tåimmjummuž da vaaldâšm jåʹttʼtummša tâʹlles õhttneei aaʹššid
 9. valmštõõllâd da čõõđted ooudpeäʹlnn 1-8 paaiʹǩid kuõskki riskkvaaldâšm

Sååbbaräʹššǩeeʹrj

Kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan kuõskki sååbbaräʹššǩeeʹrj liâ norrum Länsi-Pohja puõccihåiddamvuuʹd sååbbaräʹššǩiiʹrji da veeʹrjtuõʹllʼjeeituʹmmstõõǥǥi čõõđtemriâšldõʹǩǩe.

Ǩiõčč sååbbaräʹššǩiiʹrjid LPSHP čõõđtemriâšldõõǥǥâst (ohjjââvv ođđ kõskklõʹstte)

Valmštõõllâmäʹrttel

 • Vaaldâšm, tällõs da tuärjjõskääzzkõõzz
 • Jååʹđtummuš da silttummuš
 • ICT-muuttâs
 • Kääzzkõõzzi riâššmõš
 • Õhtteemooʹle

Väʹlddveärla vuäzzla

 • Mirja Kangas, Ruäʹvnjargg
 • Timo Peisa, Ranua
 • Johanna Korteniemi, Pello
 • Sirkka-Liisa Olli, Kihttel (2. väärrsaaǥǥjååʹđteei)
 • Leena Karjalainen, Tornio
 • Antero Myllykangas, Ǩeeʹmmjäuʹrr
 • Harri Tiuraniemi, Suäʹđjel
 • Riitta Luosujärvi, LPSHP (1. väärrsaaǥǥjååʹđteei)
 • Mikko Päkkilä, LPSHP
 • Jari Jokela, LSHP (saaǥǥjååʹđteei)
 • Miia Palo, LSHP
 • Anita Lammassaari, Kolpene kääzzkâʹsttemkõõskõs
 • Harri Paldanius, Lappi peälštõs-strooʹitel

Tuuli Miettunen, Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddi

Väärrneeʹǩǩ

 • Antti Määttä, Ruäʹvnjargg
 • Virpi Piira, Ranua
 • Eija Lampela, Ylitornio
 • Henri Muotka, Muonio
 • Liisa Niiranen, Ǩeeʹmm
 • Annukka Marjala, Salla
 • Matias Yliriesto, Suäʹđjel
 • Jyri J. Taskila, LPSHP
 • Maria Tähtinen, LPSHP
 • Elisa Kusmin, LSHP
 • Jukka Mattila, LSHP
 • Helena Bomström, Kolpene kääzzkâʹsttemkõõskõs
 • Markus Aarto, Lappi peälštõs-strooʹitel

Õhttvuõđteâđ da laasktemaddrõs

Saaǥǥjååʹđteei Jari Jokela:
jari.jokela@lshp.fi
teʹl. 040 532 39 98

1. väärrsaaǥǥjååʹđteei Riitta Luosujärvi:
riitta.luosujarvi@lpshp.fi
teʹl. 040 504 57 25

2. väärrsaaǥǥjååʹđteei Sirkka-Liisa Olli:
sirkka-liisa.olli@kittila.fi
teʹl. 040 662 99 16

Registõõllâmkoontâr:
 lapinhyvinvointialue@lapha.fi

Neʹttlaasktemaddrõs:

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd
OVT: 003732213326
Operaattortiõtt: 003721291126
Y-tiõtt: 3221332-6