Tulevaisuuden sotekeskus -hanke - ekollega

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Ajankohtaista

Tietoa hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on turvata jatkossa asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteensovitettuna, jolloin toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyökäytänteet ovat sujuvia. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Hankkeen tavoitteet jakautuvat neljän kokonaisuuden alle:

 1. Sote-keskuksen kehittäminen
 2. Lapset, nuoret ja perheet
 3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
 4. Ikäihmisten palvelut

Hankkeen tavoitteet ja kehittämistoimet

Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta

 • Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti, monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön toimintatapoja ja työkaluja, joiden on todettu parantavan hoitoon pääsyä ja palveluiden saatavuutta. Toimintaa kehittämällä hoitoon pääsy paranee ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin pääsee lakien edellyttämässä ajassa.
 • Monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä sekä eritystason tukea perustason palveluihin vahvistetaan (hoito- ja palveluketjutyö). Aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys-ja päihdepalveluita, työttömien työkykyarvioita, lasten- ja nuorten ja perheiden palveluita sekä saamenkielen ja kulttuurinmukaisia perhepalveluita ja mielenterveyspalveluita vahvistetaan monitoimijaisessa yhteistyössä.
 • Ikäihmisten pärjäämistä turvataan ja tuetaan arjessa monikanavaisesti. Ikäihmisten palvelutarpeiden selvittämistä yhtenäisin kriteerein tuetaan (Rai:n käyttöönoton tuki).

Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön

 • Sosiaali- ja terveyskeskuksien kehittämisessä vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä, jolloin tuetaan sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyä sekä tuetaan paljon tukea tarvitsevien voimavaroja varhaisemmassa vaiheessa. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa vahvistetaan ennaltaehkäisevien työmallien ja toimintatapojen käyttöönottoa.
 • Elintapaohjausta kehitetään monialaisessa yhteistyössä ottamalla käyttöön vaikuttavia ja laadukkaista elintapaohjauksen toimintamalleja.
 • Lasten- ja nuorten perustason palveluissa kehitetään mielenterveyttä tukevaa ennalta ehkäisevää työtä ja työ ja työmenetelmiä sekä otetaan käyttöön psykososiaalisia menetelmiä yhteistyössä erityistason kanssa.

Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta

 • Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön vaikuttaviksi todettuja työskentelytapoja ja ennaltaehkäiseviä työmalleja (mm. tiimi- ja työparityön kehittäminen, potilas-ja asiakaslähtöisen terveys-ja hoitosuunnitelman käyttöönotto). Vaikuttavat työskentelytavat edes auttavat hoitoon ja palvelun piiriin pääsyssä ja tehostavat hoidon/palvelun sisällöllistä laatua ja vaikuttavuutta.
 • Sosiaali- ja terveyskeskuksessa otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluita ja edistetään jo käytössä olevien sähköisten palveluiden käyttöä palveluiden saatavuuden edistämiseksi koko maakunnan alueella (mm. virtu-palveluiden käyttöön oton laajentaminen, oma-olopalvelut, sähköisen asioinnin palvelut, etäkonsultaatiot)

Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen monialaisuutta ja yhteentoimivuutta

 • Sosiaali- ja terveyskeskusten palveluneuvontaa ja ohjausta kehitetään niin, että oikean neuvon ja avun saa monikanavaisesti erilaisilla yhteydenottotavoilla ja tarpeenmukaiseen palveluun pääsee sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Asiakas löytää tarvitsemaansa tietoa palveluista ja saa neuvontaa ehkäisevästi, matalalla kynnyksellä, monikanavaisesti sekä tarvittaessa ohjautuu oikean palvelun piiriin mahdollisimman vähillä yhteydenotoilla.
 • Monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä sekä eritystason tukea perustason palveluihin vahvistetaan.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista tuetaan ja vahvistetaan.

 

Lue lisää Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta:

Hankefaktat

 • Toteuttaja(t): Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen toteuttaja on hankeorganisaatio ja Poske
 • Yhteistyökumppanit: Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin kunnat, sairaanhoitopiirit ja Poske. Sidosryhmiä ovat Saamelaiskäräjät, Lapin liitto, maakunnan järjestöt ja muut maakunnassa toimivat sote-yhteisöt
 • Toteutusaika: 1.8.2020 – 31.12.2022
 • Rahoittajat: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kokonaiskustannus on 2 679 982 euroa, josta valtionavustus on 100% eli 2 679 982 euroa
 • Hankkeen nro: VN/10713/2020
 • Hankesuunnitelma (pdf)

 

Työntekijät