null THL:n työpaperi rakenteellisen sosiaalityön nykytilasta ja tulevan kehityksen suuntaviivoista

THL:n työpaperi rakenteellisen sosiaalityön nykytilasta ja tulevan kehityksen suuntaviivoista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut työpaperin, jossa jäsennetään rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa ja tulevaisuutta kuntakyselyn tuloksiin peilaten.

Voit tutustua koko julkaisuun : Liukko, Eeva, Muurinen, Heidi, Karjalainen, Pekka 2022 : Rakenteellisen sosiaalityön nykytila ja tulevan kehityksen suuntaviivoja: Kuntakyselyn tuloksia (avautuu uuteen välilehteen)

THL toteutti vuonna 2021 kyselyn kunnille ja kuntayhtymille sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille kartoittaakseen rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon nykytilaa ja tiedontuotannon tarpeita sekä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Työpaperissa esitellään kuntakyselyn tulokset.

"Kyselyn vastausten perusteella rakenteellisen sosiaalityön tietoa tuotetaan jonkin verran paikalli-
sesti, mutta tiedontuotannolle ei ole olemassa yhtenäisiä käytäntöjä tai menetelmiä. Tavat hyödyn-
tää tietoa ovat aluekohtaisia, ja usein tieto välittyy päättäville tahoille puutteellisesti. Kansallisesta
näkökulmasta tiedontuotanto on erittäin vajavaista, eikä se nykyisellään mahdollista eri alueiden
vertailua tai systemaattista tukea tietoon perustuvalle työskentelylle, tietojohtamiselle sekä palvelu-
järjestelmien valtakunnalliselle arvioinnille ja ohjaukselle. Lisäksi yhteinen ymmärrys siitä, mitä ra-
kenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan, on varsin epäselvä ja vaihtelee alueittain.


Vastaajien näkemysten mukaan rakenteellisen sosiaalityön tuottamalla tiedolla tulisi olla merkittävä
asema sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. He katsoivat, että tiedon-
tuotannon tulisi olla alueellisesti ja kansallisesti nykyistä systemaattisempaa ja tasalaatuisempaa.
Tämän he totesivat edellyttävän yhteisen ymmärryksen syventämistä siitä, mitä rakenteellisella so-
siaalityöllä tarkoitetaan ja miten sitä tehdään. Kansallista rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotan-
toa pidettiin tärkeänä, ja sen todettiin edellyttävän valtakunnallista ohjausta ja yhdessä mietittyjä
ratkaisuja
"

Työpaperissa määritellään lopuksi kansallisen kehittämisen tavoitteita sekä toimenpiteitä.

 • Yhteinen ymmärrystä siitä, mitä rakenteellinen sosiaalityö on ja miten sitä tehdään
 • Rakenteellisen sosiaalityön kansallisen tuen, seurannan ja ohjauksen vahvistaminen
 • Rakenteellisen sosiaalityön tiedon laadun ja hyödynnettävyyden parantaminen
 • Toimenpiteet:
  • THL perustaa kansallisen rakenteellisen sosiaalityön kehittäjäverkoston
  • Jokainen hyvinvointialue laatii alueellisen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelman
  • Sosiaalialan ammattilaisten käyttöön tarkoituksenmukaisia teknisisiä alustoja ja työvälineitä
  • Kansallisen tiedontuotannon toteuttaminen yhdessä sovitulla tavalla
  • sosiaalihuollon tietotekninen asiantuntijatyö

Lapin alueella Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR)-hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Lapin tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kanssa. Hankkeen päättyessä kesällä 2022 rakenteellisen sosiaalityön kehittämiskokonaisuudet siirtyvät osaksi Tulevaisuuden sotekeskus -hanketta. 

Lisätietoja Rakenteellinen sosiaalityö Lapista hankkeesta saat:

Anni Partanen, Projektipäällikkö
anni.partanen@poske.fi | 040 751 1121