null Sosiaalihuollon korkeakoulutetut ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella-selvitys

Sosiaalihuollon korkeakoulutetut ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella-selvitys

Pohjoisen YTA-alueen korkeakoulutettuja sosiaalihuollon ammattilaisia koskevan selvityksen kysely on lähetetty vastaajille. Vastauksia kyselyyn odotetaan 22.11.2021 mennessä. 

Johdanto

Olemme Poskessa aloittaneet selvityksen Pohjoisella YTA-alueella (Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla) kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä työskentelevistä sosiaalialan korkeakoulutetuista. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa sosiaalihuollon korkeakoulutettujen ammattilaisten eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien sijoittumista, saatavuutta ja pysyvyyttä sekä työhyvinvointia, kieli- ja kulttuurista osaamista ja sitä, millaisin menetelmin monialaista työtä tehdään. 

Aineistoa selvitykseen kerätään Webropol-kyselyllä, joka on lähetetty sähköpostilla Pohjoisen YTA-alueen organisaatioihin 8.11.2021. Vastauksia kyselyyn odotamme 22.11.2021 mennessä.

Seuraavassa kerromme selvityksen taustoista ja perustelemme, miksi nyt työn alla oleva sosiaalihuollon ammattilaisselvitys on tärkeä.

 

Miksi sosiaalihuollon ammattilaisista on tärkeää saada ajantasaista tietoa?

 

1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden valmistelutyössä tarvitaan ajantasaista tietoa koulutetuista ammattilaisista. Kokonaiskuvan saamiseksi meidän on tärkeä tietää, miten esimerkiksi organisaatioiden virat ja toimet on tällä hetkellä täytetty ja millaista työntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointi on ollut kuluvan vuoden aikana. Suunnittelun tueksi on myös tärkeä kuulla organisaatioiden arvio lähivuosina eläköityvistä ammattilaisista.

Lastensuojelun osalta henkilöstötarvetta kasvattaa tulossa oleva lastensuojelulain muutos. Hallituksen 7.10.2021 tekemän esityksen mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää rajataan siten, että vuosina 2022 ja 2023 yksi sosiaalityöntekijä voi olla vastuusosiaalityöntekijänä lastensuojelussa 35:lle lapselle ja vuonna 2024 30:lle.  

Kattavaa ja ajantasaista valmista alueellista tilastotietoa sosiaalihuollon ammattilaisista ei tarpeeseemme  ollut saatavilla.  Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaalihuollon henkilöstä koskevat aikasarjat ovat olleet pitkään tauolla. Eri toimijoilla on kuitenkin omia tilastojaan, jotka osaltaan auttavat meitä kokonaiskuvan luomisessa. Seuraavassa esittelemme näistä tilastoista selvityksemme kannalta keskeisiä lukuja.   

 

Mistä ja millaista tilastotietoa löytyi valmiina?

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan Suomessa on 8 138 laillistettua sosiaalityöntekijää ja 34 989 laillistettua sosionomia (20.9.2021). Valvirasta ei ole saatavissa alueellisia, maakuntakohtaisia lukuja. Lisäksi tätä valtakunnallista henkilölukumäärää tarkastellessa tulee muistaa, että esimerkiksi moni meistä sosiaalialan kehittämis- ja tutkimustehtävissä toimivista on myös laillistettu sosiaalialan ammattilainen.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian antaman tiedon mukaan Pohjoisen YTA-alueen maakunnissa on yhteensä 2011 Talentian jäsentä. Näistä koulukuraattoreita on 79.  Koulukuraattorin toimeen kelpoisuuden tuottaa sosiaalityöntekijän (VTM ja YTM) ja sosionomi AMK koulutukset. Vastaavana kuraattorina pystyy toimimaan ainoastaan sosiaalityöntekijä (Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016).

Saimme Kuntatyönantajalta uusimman maakuntakohtaisen kuntien palkkatilaston, tilasto on viime vuoden lokakuulta. Pyysimme selvityksen taustatiedoksi ensin tuoreimmat palkkatilastot sosiaalihuollon laitos- ja avohuollosta eli toimialoilta 87 ja 88 (pois lukien varhaiskasvatus). Koska sosiaalihuollon ammattilaisista erityisesti kuraattorit sijoittuivat kuntien palkkatilastoissa kasvatus- ja opetustoimialojen alle, laajensimme tilastopyyntöä koulutuksen (85) ja opetuksen ja kulttuuriasianhallinnon (84121) toimialoille. Kuntatyönantaja liitti tilastoihin vielä toimialan terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinnon (84122). 

Kuntien sosiaalihuollon yksiköiden palkkatilaston ammattikirjo on hyvin laaja käsittäen muitakin, kuin sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa toimii paitsi lähialojen koulutettuja ammattilaisia, kuten terveydenhuollon ammattihenkilöitä, myös laitosten huollosta vastaavia ammattilaisia.

Palkkatilastoja lukiessa totesimme myös, että joistakin tilaston ammattinimikkeistä ei pysty luotettavasti näkemään ryhmään kuuluvien koulutustaustaa. Esimerkkinä tästä perhetyöntekijä, joita palkkatilaston mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on 42 ja Lapissa 26. Samoin sosiaalityön lähiesihenkilöiden poimiminen kuntatyönantajan tilastosta oli hankalaa. Useassa alueemme kunnassa sosiaalityön lähiesihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä, mutta joissakin kunnissa ja kuntayhtymissä, kuten alueen suurimmassa kunnassa Oulussa, sosiaalityötä alueilla johtavat palveluesimiehet, joilla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kuntatyönantajan tilastossa palveluesimiehiä ei kuitenkaan ole yksilöity sosiaalihuoltoon, mikä hankaloittaa tämän tilaston käyttöä selvityksessämme.  

Kuntatyönantajan palkkatilaston mukaan Pohjoisella YTA-alueella kunnissa työskentelee 393 sosiaalityöntekijää, viisi erityis- tai kehittäjäsosiaalityöntekijää ja 29 johtavaa. Sosionomeja, sosiaaliohjaajia ja sosiaalikasvattajia alueen kunnissa on palkkatilaston mukaan 288, kuraattoreita 141 ja vastaavia kuraattoreita 15. Geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia on tilaston mukaan molempia viisi.

 

Kyselyllä kattavasti tietoa selvityksen aineistoksi

Edellä esitellyt tilastot kertovat osaltaan sosiaalihuollon ammattilaisten lukumääristä ja sijoittumisesta Pohjoisella YTA-alueella. Kuten lukiessasi varmasti huomasit, esitettyihin lukuihin sisältyy edellä kerrotun mukaisesti aukkoja ja kysymysmerkkejä. Näihinkin pyrimme selvityksessämme vastaamaan.  

Tavoitteemme on, että saamme selvityksen aineiston kerättyä vuoden loppuun mennessä ja että jo tammi-helmikuussa voisimme kertoa selvityksen alustavia tuloksia. Tänään (19.11.2021) kyselyyn on vastannut 17 vastaajaa. Jo nyt kyselyn aineistossa on nähtävissä vastaajien tekemä arvokas työ sosiaalihuollon ajantasaisen tiedon keräämisessä ja sosiaalihuollon arjen näkyväksi tekemisessä. Suuri kiitos jo vastanneille!   

Toivomme, että kysely saa sosiaalihuollon kentällä suotuisan vastaanoton ja että siihen vastataan kattavasti. Tämä mahdollistaa luotettavan kokonaiskuvan saamisen meillä Pohjosella YTA-alueella kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä työskentelevistä sosiaalihuollon korkeakoulutetuista ammattilaisista.

Jos sinulla on kysyttävää kyselyyn ja tehtävään selvitykseen liittyen, olethan yhteyksissä!
 

Lisätietoja

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi, puh. 040 668 63 54

tutkija Sanna-Liisa Liikanen, sanna-liisa.liikanen@oamk.fi, puh. 050 465 55 26

 

 

Lähteet 

HE 170/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta.

Kuntatyönantajan palkkatilasto lokakuulta 2020. 

Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016. 

Talentian tiedonanto sähköpostitse 7.10.2021 ja 26.10.2021.  

Valviran tiedonanto sähköpostitse 21.9.2021.