null Selvitys ruoka-avun saajien arjesta, elämäntilanteista ja palveluiden tarpeista valmistuu alkuvuonna.

Selvitys ruoka-avun saajien arjesta, elämäntilanteista ja palveluiden tarpeista valmistuu alkuvuonna.

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR)-hankkeessa tekeillä oleva selvitys on valmistumaisillaan. Selvitystä varten kerättiin sekä kyselylomake- että haastatteluaineisto Rovaniemen Kansalaistalon ruokajakelussa käyvien ihmisten joukosta vuonna 2021. Tulosten analysointi vaatii pandemiasta johtuvien erityiskysymysten huomioon ottamista.
 
Selvitys tuottaa tietoa paitsi ruoka-avunsaajien arjesta, elämäntilanteista ja kuulumisen paikoista, myös yhteiskunnallisissa rakenteissa muotoutuvista väliinputoamisen paikoista. Kartoituksessa nousee esiin myös yleisimpiä hyvinvoinnin riskitekijöitä, joiden pohjalta on mahdollista tunnistaa kehittämisen tarpeita palvelujärjestelmätasolla.
 
Lähtökohta sujuvalle palveluketjulle on monitoimijainen yhteistyö, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan eri toimijoiden asiantuntijuus. Tämä edellyttää helposti saavutettavaa tietoa eri tahojen toiminnasta ja osaamisesta sekä motivaatiota monitoimijaiseen työorientaatioon. Kerätty aineisto osoittaa, että ruokajakelun piirissä olevilla henkilöillä on vain vähän tietoa esimerkiksi sosiaalipalveluista sekä heille kuuluvista muista tuen muodoista.
 
Kiinnostavana seikkana aineisto tuo esiin myös ruokajakelun sosiaalisen merkityksen ja yhteisöllisyyden. Ruokajakelu vaikuttaa olevan monelle varsinaisen ruoka-avun lisäksi vertaisuuteen perustuva foorumi tiedon saamiselle ja informaation välittämiselle koskien tarjolla olevia palveluita, toimintoja, mahdollisuuksia sekä ajankohtaisasioita myös laajemmin. Sosiaalinen merkitys näyttäytyy ruokajakelussa myös siten, että se toimii ystävyyssuhteiden muodostamisen ja ylläpitämisen paikkana.
 
Selvityksen tarkoituksena on toimia monitoimijaisen toimintamallin hahmottelemisen tukena ja mahdollistaa ruohonjuuritason tarpeista lähtevä kehittämistyö.

Selvityksen julkaisutilaisuus järjestetään 27.4.2022 Rovaniemen Kansalaistalolla.

Lisätietoja:

Eve Orhanli, Yliopisto-opettaja
eve.orhanli@ulapland.fi | 040 659 8037

Marika Ahola, Kehittäjätyöntekijä
marika.ahola@poske.fi | 040 630 5768

Anni Partanen, Projektipäällikkö
anni.partanen@poske.fi | 040 751 1121